A A A A A

God: [Time]


2 KORẼNT 6:2
Bala, bãmb yetame: Mam leoka foom sẽn zems a wakate, la fo sẽn dat fãagr wakate, mam waa n sõnga foom. Ade, moasã yaa wakat sẽn zemse. Ade, moasã yaa fãagr daare.

1 ZÃ 2:17
Dũni loogdame la a ratem wẽngã me loogdame. La ned ning sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn kõn sa.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 9:4
Tõnd tog n tʋma sẽn tʋm-a maamã tʋʋma, wĩndg sẽn ket n be. Yʋng n wat tɩ ned baa a yen ka tõe n tʋm ye.

Rom Dãmba 13:11
Yãmb sẽn mi wakat ning tõnd sẽn be wã, moasã yaa wakat tɩ y nek n bas gõeem. Bala, fãagrã pẽe ne tõnd moasã n yɩɩd wakat ning tõnd sẽn lebg tẽedbã.

Mark 13:32-33
[32] Sã n yaa ne da-kãng daare la a wakatã, ned baa a yen ka mi ye: Malegs sẽn be arzãn ka mi, bi-riblã me ka mi. Yaa m ba bal n mi.[33] Gũus-y neere. Neend-y, tɩ bõe, yãmb ka mi wakat ninga ra-kãng sẽn na n wa ye.

2 PIYƐR ৩:৮-৯
[৮] Mam zo-nongdse, bũmb a yen n be yãmb sẽn ka tog n yĩm ye, yaa tɩ ne Zu-soabã, daar a yen yaa wa yʋʋm tusri, la yʋʋm tusr yaa wa daar a yen.[৯] Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

Kolos 4:5-6
[5] Kɩt-y tɩ y yel-manesem ne neb nins sẽn ka be tẽeb pʋgẽ wã yɩ ne yam. Da bas-y weerã t'a loogdẽ ye.[6] Kɩt-y tɩ yãmb goam tall bark wakat fãa n tar yamsem noom, tɩ yãmb na bãng y sẽn tog n leok ned kam fãa to-to tɩ zemse.

Efɛɛz 5:15-17
[15] Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.[16] Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.[17] Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.

1 Tesalonik 5:1-3
[1] M ba-biisi, yãmb ka baood tɩ mam gʋls yãmb n wilg wakat la sasa ning bõn-kãens sẽn na n zĩndã ye.[2] Bala, yãmb mens mii sõama tɩ Zu-soabã waoong na n yɩɩ wa wagdr sẽn wat yʋngo.[3] Wakat ning ninsaalbã sẽn na n yeel tɩ yaa laafɩ la bãanã, wakat kãng la sãoong na n ling bãmba. La na n yɩɩ wa rogem toog sẽn paamd pag sẽn tʋte, la b kõn põs ye.

Zak 4:13-17
[13] Yãmb dãmb sẽn yet tɩ: Dũnna wall beoogo, tõnd na n kẽnga tẽn-kãnga, n zĩnd be yʋʋmde, n leeb n paam yõodo. Yaa yãmb la m gomd-ne.[14] Yãmb sẽn ka mi y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogã, yãmb yaa walem sẽn zẽkd wakat bilf pʋgẽ bala, la a menemdẽ wã.[15] Yãmb tog n yeelame yaa: Zu-soabã sã n data, tõnd na vɩɩmde, la d na n maan woto wall woto.[16] La moasã, yãmb waoogda y mens y tɩtaamã pʋgẽ. Tɩtaam a woto buud fãa yaa wẽnga.[17] Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

Mossi (SB) 1998
No Data