A A A A A

God: [Being Saved]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 16:31
La b leokame n yeele: Tẽ-y Zu-soab a Zezi, la yãmb ne y yirã rãmb na n paama fãagre.

Efɛɛz 2:8-9
[8] Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.[9] Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.

Rom Dãmba 10:9-10
[9] Fo sã n kɩs Zu-soab a Zezi kaset ne f noore, la fo sã n tẽ f sũurẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmb n yiis kũum sʋka, fo na paam fãagre.[10] Bala, yaa ned sẽn na n tar tẽeb a sũurẽ la a paamd tɩrlem, la yaa ned sẽn na n kɩs kaset ne a no-goam la a paamd fãagre, wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã:

Mark 16:16
Ned ning fãa sẽn na tẽ, tɩ b lis-a, a na paam fãagre. La ned ning fãa sẽn kõn tẽ na kong bʋʋm.

Efɛɛz 2:8-10
[8] Sɩd me, yaa Wẽnnaam barkã yĩng la yãmb paam fãagr tẽeb yĩnga. Yãmb sẽn paam fãagrã, ka ne y mens pãng ye, yaa Wẽnnaam kũuni.[9] Ka ne tʋʋm ye, tɩ ned baa a yen da wa pẽg a meng ye.[10] Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Rom Dãmba 10:13
Bala, ned ning fãa sẽn na n bool Zu-soabã yʋʋr na n paama fãagre.

Matiye 10:22
Neba fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ning sẽn na n yals-a kãenkãe tɩ wakat ta na paam fãagre.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:38
A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: Tek-y yam n kos sugri, la bɩ ned kam fãa sak n deeg koom lisg ne a Zezi Kirist yʋʋr a yel-wẽna sugr kũun yĩnga. Dẽ, y na yaool n deeg Wẽnnaam kũuna sẽn ya Sɩɩg-sõngã.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Matiye 25:31-46
[31] Ninsaal Bi-riblã sã n wa ne b ziirã, la ne b malegsã fãa, b na n zaoonda b ziir geerã.[32] Soolem fãa nebã na n tigma bãmb taoore. Bãmb na n welga nebã ne taab wa rũm-kɩɩm sẽn welgd piis ne bʋʋsã.[33] Bãmb na n yalsa piisã b rɩtgo, la bʋʋsã b goabga.[34] Dẽ, Rĩmã na n yeela neb nins sẽn be bãmb dɩtgã yaa: Yãmb dãmb sẽn tar m ba wã barkã, wa-y-yã! Reeg-y soolmã sẽn dag n segl yãmb yĩng hal dũni naaneg wakatã tɩ yɩ y rogem pʋɩɩre.[35] Tɩ bõe, kom dag n talla maam, la yãmb kõo maam rɩɩbo. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam dag n yaa sãana, la yãmb sika maam y yiri.[36] Mam dag n yaa beelle, la yãmb yeelga maam fuugu. Mam dag n yaa bãada, la yãmb waa n gesa maam. Mam dag n bee bi-bees roogẽ, la yãmb waa mam nengẽ.[37] La nin-tɩrsã na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y rɩ, wall tɩ ko-yũud tar yãmb tɩ tõnd kõ yãmb tɩ y yũ?[38] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya sãan tɩ tõnd sik yãmb d yiri, wall tɩ y ya beel tɩ tõnd yeelg yãmb fuugu?[39] Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y ya bãada, wall y be bi-bees roogẽ tɩ tõnd wa yãmb nengẽ?[40] Dẽ, Rĩma na n leoka a woto: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn maan bõn-kãens kom-kãensã sẽn ya bõoneg n yɩɩda, la b ya mam ba-biisã, yaa maam la yãmb maan-yã.[41] Dẽ poore, b na n yeela neb nins sẽn be-b bãmb goabgã yaa: Yãmb dãmb kãab-wẽng sẽn be y zutã, yi-y mam taoore! Kẽng-y bugum sẽn paad wakat sẽn kõn sa wã pʋgẽ, bugum ning sẽn segl rõatã ne a malegsã yĩngã.[42] Tɩ bõe, kom talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m dɩ ye. Ko-yũud talla maam, la yãmb ka kõ maam tɩ m yũ ye.[43] Mam dag n yaa sãana, la yãmb ka sik maam y yir ye. Mam dag n yaa beelle, la yãmb ka yeelg maam fuug ye. Mam dag n yaa bãada, la mam zĩnda bi-bees roogẽ tɩ yãmb ka wa n ges maam ye.[44] La bãmb me na n leokame yaa: Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom wall ko-yũud tar yãmba, wall y ya sãan bɩ beelle, bɩ bãada, wall y be bi-bees roogẽ la keta tõnd n ka sõng yãmba?[45] La b na n leoka bãmb yaa: Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ wakat ning fãa yãmb sẽn tõdg n ka maan kom-kãens sẽn ya bõoneg n yɩɩd fãa wã ned a yembr bõn-kãense, yaa maam la yãmb ka maane.[46] La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

Matiye 7:21-23
[21] Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ.[22] Baraare, neb wʋsg na n yeela maam yaa: Zu-soaba! Zu-soaba! Tõnd dag n ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋre, la d dig zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda?[23] La mam na n yeel-b lame: "Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore."

Zã 3:3
A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

Zak 2:24
Yãmb neeme tɩ yaa ne tʋʋm la ned paamd tɩrlem, la ka ne tẽeb bal ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 22:16
La moasã, yaa bõe tɩ y kaoosdẽ? Yik-y n pʋʋs-y ne Zu-soabã yʋʋre, n deeg koom lisgu, n paam y yel-wẽna pekre."

Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

Galat 3:27
Yãmb sẽn deeg lisg Kirist pʋgẽ wã, Kirist luda yãmb wa fuugu.

Luk 10:25-28
[25] La gese, tõog karen-saamb a yembr yikame n na n mak a Zezi n yeele: Karen-saamba, bõe la mam tog n maan n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ yɩ m pʋɩɩre?[26] A Zezi sok-a lame tɩ bõe la b gʋls tõodã sebrã pʋgẽ, la bõe la yẽ karemd be?[27] A leokame n yeele: Nong Zu-soaba fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la f sɩɩg fãa, la f pãng fãa, la f tagsg fãa, la f nong f to wa f menga.[28] A Zezi leok-a lame yaa: Fo leokrã yaa sõama. Maan a woto, la f na vɩɩmde.

Zã 3:16-18
[16] Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.[17] Sɩd me, Wẽnnaam ka tʋm b Bi-riblã dũni ka tɩ b kao nebã bʋʋd n sɩbg-b ye, la yaa tɩ nebã na paam fãagr bãmb maasem yĩnga.[18] B ka na n kao ned ning sẽn tẽedã bʋʋd n sɩbg-a ye. La ned ning sẽn ka tẽedã, a sɩbgr zoe n beeme, a sẽn ka tẽ Wẽnnaam Bi-ribl yen tãa wã yʋʋrã yĩnga.

Efɛɛz 2:10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

1 KORẼNT 12:13
Bala, yaa Sɩɩg a yembr pʋgẽ la b lis tõnd fãa, Zuif-rãmba, sẽn ka-b Zuif-rãmba, yemse, burkĩmba, tɩ d tõe n lebg yĩng a yembre. La tõnd fãa yũu Sɩɩg a yembr n yiis d ko-yũudu.

2 PIYƐR 3:9
Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 17:30
Neba sẽn ka mi b sẽn maanda wakate, Wẽnnaam ka maand bũmb ye, La moasã, b yeta nebã fãa sẽn be zĩiga fãa tɩ b tek yam n kos sugri.

Zak 2:18
La nina na n yeelame: Fo tara tẽebo, la mam tʋmdame. Wilg maam f tẽeb tɩ tʋʋm ka tũ ye, la mam na n talla m tʋʋma n wilg foom m tẽebo.

Zã 8:24
Dẽnda n kɩt tɩ mam yeel yãmb tɩ y na n kii y yel-wẽnã pʋgẽ wã. Bala, yãmb sã n ka tẽed tɩ mam yaa m sẽn yaa a soabã, yãmb na n kii y yel-wẽnã pʋgẽ.

Luk 13:3
Ayo! Mam yeta yãmb tɩ ayo. Yãmb sã n ka tek yam n kos sugri, yãmb fãa na n sãama a woto me.

Zak 2:14-17
[14] M ba-biisi, ned sã n yet t'a tara tẽeb n yaool n ka tʋmdẽ, a yõod yaa bõe? Dẽ yĩnga, tẽ-kãng tõe n fãagame?[15] D ba-bi-raoog bɩ d ba-bi-poak sã n ya beelle, tɩ daar fãa bɩ a ka tar dɩɩb n dɩtẽ,[16] tɩ yãmb ned a yembr yeel-a yaa: Kẽng-y ne laafɩ, yiis f waoodo, la f rɩ n tɩge, n yaool n ka kõ-a bũmb ning a sẽn tog n paam a sõngr yĩnga, gom-kãng yõod bee yɛ?[17] Yaa a woto me ne tẽebã. Tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma, a mengã yaa kɩɩnga.

Zã 6:47
Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning sẽn tẽedã tara vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 11:25-26
[25] A Zezi yeel-a lame yaa: Yaa maam la vʋʋgrã soaba, la vɩɩm. Ned ning fãa sẽn tẽed maam na vɩɩmde, baa a sã n zoe n kiime.[26] La ned ning fãa sẽn vɩ n tẽed maam kõn tol n ki ye. Dẽ yĩnga, fo tẽeda yõwã?

Ebre 6:4-6
[4] Sã n yaa ne neb nins sẽn zoe n paam vẽnegre, n lemb kũun ning sẽn yit yĩngrã, n paam pʋɩɩr ne Sɩɩg-sõngo,[5] n lemb Wẽnnaam gom-noogã la pãng ning sẽn na n zĩnd nindaar beoogã,[6] n yaool n lʋɩ wã, ned ka tõe tɩ b leb n kos sugr yɛs ye. Bãmb lebd n kaada Wẽnnaam Bi-riblã, n paoogd bãmb nebã taoore.

1 ZÃ 5:13
Mam gʋlsa yãmb bõn-kãngã, sẽn na yɩl tɩ yãmb bãng tɩ yãmb sẽn tẽed Wẽnnaam Bi-riblã yʋʋrã, yãmb tara vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 3:17
Sɩd me, Wẽnnaam ka tʋm b Bi-riblã dũni ka tɩ b kao nebã bʋʋd n sɩbg-b ye, la yaa tɩ nebã na paam fãagr bãmb maasem yĩnga.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

2 Timote 2:10
Rẽ n kɩt tɩ mam sakd bũmba fãa nin-tũusidsã yĩnga, tɩ bãmb me tõe n paam fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ, la m paam ziir sẽn kõn sa.

Rom Dãmba 8:29-30
[29] Bala, neb nins Wẽnnaam sẽn pĩnd b bãngã, b pĩnd n yãka yam tɩ b na n wẽnega bãmb Bi-riblã, tɩ bãmb Bi-riblã na yɩ bi-rẽeng ba-biis wʋsg sʋka.[30] La neb nins bãmb sẽn pĩnd n tʋlsã, b bool-b lame: La bãmb sẽn bool-b rãmbã, b kɩtame me tɩ b zemse. La neb nins bãmb sẽn kɩt tɩ b zemsã, b waoog-b lame me.

Matiye 3:11
Mam yẽ lisda yãmb koomẽ yam tekr yĩnga, la sẽn pʋgend-a maam n watẽ wã yɩɩda maam, tɩ mam pʋs n pa zems tɩ logs bãmb neooda ye. Bãmb na n lisa yãmb Sɩɩg-sõng pʋgẽ la bugum pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data