A A A A A

God: [Plans]


Luk 14:28
Bala, ãnna n be yãmb sʋkã n dat n me gãosgo, n ka reng n zĩnd n geel ligd ning fãa a sẽn tog n yiis tʋʋmdã yĩnga, n bãng a sã n tara sẽn sek tɩ me-a n sa?

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Zã 6:44
Ned baa a yen ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba, sẽn tʋm-a maamã n tak a soab n wa-ne ye. La mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Zã 1:12-13
[12] La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.[13] Ka kamb b sẽn dog ne zɩɩm, wall ne yĩng ratem, wall ne ninsaal datem ye, yaa Wẽnnaam sẽn doge.

Yɛl Pukr Sebre 17:8
Rũng ning fo sẽn yã wã rag n beeme, la a ka leb n beẽ ye. A na n yii bog-zulungẽ wã n kẽng sãoong zĩigẽ. La dũni neb nins yʋy sẽn ka gʋls vɩɩm sebrã pʋgẽ hal dũni naaneg wẽndẽ wã sã n yã rũngã, a na n yɩɩ lingr ne bãmba, rũngã sẽn dag n be, n wa ka leb n beẽ la a na n leb n pukã yĩnga.

Zak 4:1-17
[1] Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ?[2] Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.[3] Yãmb kotame la y ka paamd ye, bala bũmb ning yãmb sẽn tags n kosã ka sõama ye. Yãmb kotame n dat n tall n maan y yĩnsã sẽn datã.[4] Yãmb sẽn ya nin-yoaadbã, yãmb ka mi tɩ dũni nonglem yaa beem ne Wẽnnaam laa? Dẽ, ned sã n dat n yɩ dũni zoa, a yɩta Wẽnnaam bɛyã.[5] Yãmb tẽedame tɩ Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yet tɩ: Yaa ne sũ-kiir la Wẽnnaam nong sɩɩg ninga b sẽn kɩt tɩ b be yãmb pʋgẽ wã, b gomda zaalem laa?[6] La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.[7] Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.[8] Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.[9] Bãng-y y nimbãanegã sẽn yaa a soaba, maan-y sũ-sãoongo, yãb-y-yã. Bɩ y laadã tek n lebg wiisgu, tɩ y sũ-noogã lebg sũ-sãoongo.[10] Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.[11] M ba-biisi, da gom-y taab yell wẽng ye. Ned ning sẽn gomd a ba-biig yell wẽnga, wall a kaood a bʋʋdo, a gomda tõogã yell wẽnga, la a kaood tõogã bʋʋdo. La fo sã n kaood tõogã bʋʋdo, fo ka tõ-sakd ye, fo yaa a bʋ-kaooda.[12] Wẽnnaam b yen tãa n ya tõogã soaba, la bʋ-kaooda. Bãmb n tõe n fãag neda, bãmb n tõe n sãam-a. La fo yaa ãnna n kaood f to bʋʋdo?[13] Yãmb dãmb sẽn yet tɩ: Dũnna wall beoogo, tõnd na n kẽnga tẽn-kãnga, n zĩnd be yʋʋmde, n leeb n paam yõodo. Yaa yãmb la m gomd-ne.[14] Yãmb sẽn ka mi y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogã, yãmb yaa walem sẽn zẽkd wakat bilf pʋgẽ bala, la a menemdẽ wã.[15] Yãmb tog n yeelame yaa: Zu-soabã sã n data, tõnd na vɩɩmde, la d na n maan woto wall woto.[16] La moasã, yãmb waoogda y mens y tɩtaamã pʋgẽ. Tɩtaam a woto buud fãa yaa wẽnga.[17] Ned sã n mi tɩ maan neere, n yaool n ka maandẽ, a maanda yel-wẽnde.

2 PIYƐR 3:9
Wẽnnaam ka basd tɩ bãmb sẽn kãabã kaoos n pids wa neb kẽer sẽn tagsdã ye. La yaa tɩ bãmb maanda sũ-mar ne yãmba, b sẽn ka rat tɩ ned baa a yen sãama yĩnga. Bãmb ratem yaa tɩ yãmb fãa tek yam n kos sugri.

1 Timote 2:4
Bãmb daab yaa tɩ neba fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.

Matiye 28:18-20
[18] A Zezi kolgame n gom ne bãmb a woto: Wẽnnaam kõo maam pãng fãa sẽn be arzãn la tẽng zugu.[19] Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre,[20] la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa, hal tɩ ta wakat sɛɛbo.

Efɛɛz 1:4
Wẽnnaam yãka tõnd Kirist maasem yĩng sẽn deng dũni naanego, tɩ tõnd yɩ neb sẽn ya yell bãmb taoor ye. Wẽnnaam nonglemã pʋga,

Ebre 4:3
La tõnd dãmb sẽn tẽ wã, tõnd paamda vʋʋsg ning Wẽnnaam sẽn yeel tɩ: Mam sũ-puugrã pʋgẽ, mam wẽename n yeel tɩ hakɩɩka, b kõn paam vʋʋsg ning mam sẽn na n kõ wã ye. Wẽnnaam tʋʋmã yaool n da maanda hal dũni naaneg wakate.

Rom Dãmba 3:10-18
[10] wa sẽn gʋlsã: Ned sẽn zems ka be ye! Baa a yen ka ye.[11] Ned baa a yen yam ka weke, baa a yen ka baood Wẽnnaam ye. Neba fãa menemame, n naag taab n lebg ka-barka.[12] Ned baa a yen ka be sẽn maand neer ye, baa a ye![13] Bãmb kokorã yaa wa yaoog b sẽn fõke. B zɛlmã wã belgda neba. Ruruug zẽnem n be bãmb no-bɩmsẽ wã.[14] Bãmb noor pida ne kãab-wẽng la toolem.[15] B naowã tʋʋla ne a kẽng n tɩ raag zɩɩm.[16] B sẽn pɩʋʋgẽ fãa, yaa sãoong ne toog bala.[17] B ka mi bũmb ning sẽn wat ne laafɩ ye.[18] B toor ka be ne Wẽnnaam zoees ye.

Rom Dãmba 9:22-24
[22] La Wẽnnaam sã n maan sũ-mar wʋsg ne lagd sẽn wat ne sũ-yikri la sẽn maan sãoong yĩngã, n na n wilg b sũ-yikri la b kɩt tɩ nebã bãng bãmb pãngã?[23] La bãmb sã n dag n datame n kɩt tɩ lagd sẽn zems ne nimbãan-zoeere, la bãmb sẽn pĩnd n yãk tɩ b paam ziirã bãng bãmb ziirã sẽn zems to-to?[24] Dat n togs tɩ tõndo, neb b sẽn boole, ka Zuif-rãmbã sʋk bal ye, la bu-zẽmsã sʋk me,

1 PIYƐR 2:9-10
[9] La yãmb yẽ, yãmb yaa buud b sẽn tũusi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, neb Wẽnnaam sẽn da tɩ y moon n wilg sẽn bool-a yãmb n yiis likã pʋgẽ, n kẽes-y vẽenem sẽn be ziirã pʋgã tʋʋm sõama wã.[10] Pĩnda, yãmb dag n ka Wẽnnaam neb ye, la moasã, yãmb yaa Wẽnnaam neba. Yãmb sẽn dag n ka paam nimbãan-zoeerã, moasã, yãmb paama nimbãan-zoeere.

Rom Dãmba 8:18-25
[18] Mam getame tɩ namsg nins sẽn tar tõnd moasã wã ka tõe n dɩk n mak ne ziir ning sẽn na n puk tõnd yĩng nindaarã ye.[19] Dẽnda n kɩt tɩ dũni bõn-naandsã fãa gũud Wẽnnaam kambã pukr ne datem kãsenga.[20] Bala, bõn-naandsã kẽe faoolem pʋgẽ. Ka ne b meng yamleoog ye, la yaa ned ning sẽn kẽes-a bãmb be wã yĩnga.[21] B be faoolmã pʋgẽ ne tẽeb pidsg gũudum kãngã: Bõn-naands kãens na n paama yolsg ne yembdo, la sãoongã, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã lohorem sẽn be ziirã.[22] Tõnd yaool n miime tɩ hal tɩ ta moasã, bõn-naandsã fãa wẽeda siri, tɩ rogem toog tar-ba.[23] Sẽn yɩɩda, tõnd mensã sẽn zoe n paam Sɩɩgã reng-n-lɛmbgã, tõnd me wẽeda sir d pʋsẽ, n gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n deeg tõnd n maan b kambã, la d gũud tɩ b yols tõnd yĩngã n baase.[24] Bala, tõnd paama fãagre, la yaa ne tẽebo. La bũmb ning fo sẽn gũud ne tẽebã sã n ya bũmb f sẽn ne, ka leb n ya tẽeb yell ye. Fo sã n ne bũmbu, f tõe n leb n tẽe a paoong yɛsa?[25] La tõnd sã n tẽed tɩ d na n paama bũmb nins tõnd sẽn ka ne, tõnd maood n gũud-a lame.

Mossi (SB) 1998
No Data