A A A A A

God: [Offerings]


2 KORẼNT 9:7
Bɩ ned kam fãa kõ wa sẽn zems a sẽn yãk yam a sũur pʋgẽ, la ra yɩ ne neng-gãneng wall modgr ye. Bala, Wẽnnaam nonga ned ning sẽn kõt ne sũ-noogo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:35
Mam wilga yãmb bũmb fãa pʋgẽ tɩ d tog n tʋma a woto n tõog n sõng naong rãmba, la d tẽeg goam nins Zu-soab a Zezi meng sẽn yeelã: Tɩ kõ bee bark n yɩɩd tɩ reege.

Ebre 13:15-16
[15] A Zezi maasem yĩnga, bɩ d kõ Wẽnnaam maoong sẽn ya pẽgre, sẽn dat n togs tɩ noor goam sẽn pʋt bãmb yʋʋre.[16] Baoosgo, da yĩm-y maan-neer la kũun ye, bala yaa maand a woto buud la Wẽnnaam nonga.

Luk 6:38
Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.

Luk 16:10
Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye.

Matiye 23:23
Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

Luk 12:33-34
[33] Koos-y yãmb sẽn tarã n dɩk a ligdã n kõ naong rãmba. Bao-y kord sẽn ka sãamda, la paoong sẽn ka sat arzãn pʋga, zĩig ning wagdr sẽn ka kolgda, la mogd sẽn ka sãamda.[34] Bala, yãmb paoong sẽn beẽ wã, yãmb sũurã me na n zĩnda be.

Matiye 6:19-21
[19] Da bĩng-y paoong tẽng zug ka tɩ mogd bɩ tẽngempiisim sãamd-b lame, la wagda kẽed n wʋkdame.[20] Bĩng-y yãmb paoongã arzãna, tɩ mogd bɩ tẽngempiisim ka sãamd-a be ye, la wagda ka kẽed be n wʋk-a ye.[21] Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.

Matiye 6:31-33
[31] Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr n sokd y mens y sẽn na n dɩ wall y yũ bũmb ninga, wall y sẽn na n yeelg bũmb ninga ye.[32] Bala yaa neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã n baood bõn-kãense. La yãmb ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.[33] Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Mark 12:41-44
[41] A Zezi zĩndame n tees b neng ligdã koglgã, n get kʋʋngã sẽn ningd ligdã be wã. Arzegs rãmb wʋsg ninga ligd wʋsgo.[42] Pʋgkõor a yen sẽn ya naong soab n wa n ning lagd-bõoneg sẽn zem tãma.[43] La a Zezi boola b karen-biisã n yeel-ba: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã kõome n yɩɩd neba fãa sẽn ning ligd ligdã koglgẽ wã.[44] Tɩ bõe, bãmb ned kam fãa tʋm n yõngame n ningi, la yẽ sẽn ka tarã, a pɩɩsa a meng zãng n kɩse, hal a rɩɩb ligdi.

Luk 21:1-4
[1] A Zezi zẽka b neng n ges arzegsã rãmb sẽn da ningd b kũunã ligdã ningr zĩigẽ.[2] Bãmb yãa pʋgkõor a yen me sẽn ya naong soab t'a ningd tãma a yiib beene.[3] La a Zezi yeelame yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã ningame n yɩɩd neb a taabã fãa.[4] Bala, nin-kãensã ned kam fãa tʋm n yãka a paoong a sẽn tar tɩ loogã pʋgẽ n ning ligdã ningr zĩigẽ, la pʋgkõorã ninga a sẽn tarã fãa, hal baa a rɩɩbã ligd zãnga.

Mossi (SB) 1998
No Data