A A A A A

God: [Names of God]


Zã 1:1
Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Matiye 6:9
Woto yĩnga, ad yãmb sẽn tog n pʋʋs to-to: Tõnd ba sẽn be arzãna, bɩ yãmb yʋʋrã paam waoogre,

Matiye 28:19
Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre,

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:12
Fãagr ka be ne ned a to sã ka a Zezi ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam ka kõ ned yʋʋr a to ninsaalba sʋk dũniyã zug tɩ tõnd tõe n tũ m paam fãagr ye.

Yɛl Pukr Sebre 1:8
Zu-soab a Wẽnnaam yetame yaa: Maam yaa Alfa la Omega, soab ning sẽn be moasa, la sẽn dag n be la sẽn wata, soab ning sẽn tõeyã fãa wã.

Rom Dãmba 8:15
Yãmb ka reeg yembd sɩɩg n na n ket n vɩ rabeem pʋgẽ ye. La yãmb reega Sɩɩg sẽn kɩtd tɩ yãmb lebg Wẽnnaam kamba, tɩ Sɩ-kãng maasem yĩnga, tõnd yetame tɩ Abba, sẽn dat n yeel tɩ "m ba."

Filip 2:10-11
[10] tɩ ne a Zezi yʋʋre, rũma fãa sẽn be saasẽ saasẽ, la sẽn be tẽngã zugu, la sẽn be kɩɩm-kulgã na n yĩgimdame,[11] la tɩ zɛlmã fãa na n kɩsa kaset t'a Zezi Kirist yaa fãagda, tɩ yɩ tõnd ba a Wẽnnaam waoogr yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data