A A A A A

God: [Miracles]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 3:16
Yaa ne tẽeb la a Zezi yʋʋrã n kõ dao kãngã yãmb sẽn ne la y miẽ wã pãnga tõnd sẽn tẽe bãmb yʋʋrã yĩnga. Yaa tẽeb ne a Zezi n maag rao-kãnga zãng fasɩ yãmb fãa nifẽ.

Zã 2:11
Bõn-bãnã a Zezi sẽn maanã sɩnga a woto Galile Kana. Bãmb wilga b ziiri, la bãmb karen-biisã tẽe bãmba.

Luk 18:27
La a Zezi leokame tɩ ninsaalbã sẽn ka tõe bũmb ningã, Wẽnnaam tõeeme.

Mark 9:23
A Zezi yeela yẽ yaa: Yãmb sã n tõe? Ned ning fãa sẽn tẽed tõee bũmb fãa.

Matiye 17:20
A Zezi yeela bãmba: Yaa yãmb tẽebã sẽn paoodã yĩnga. Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yãmb sã n tar tẽeb sẽn zem siin-bila, yãmb na n yeela tãn-kãngã t'a serg ka n kẽng ka, la a na n kẽngame. La bũmb kõn zĩnd yãmb sẽn kõn tõog n maan ye.

Matiye 19:26
A Zezi ges-b lame n yeel-ba: Ne ninsaala bõn-kãng ka tõe ye, la Wẽnnaam tõe bũmb fãa.

Matiye 21:21
A Zezi leoka bãmb n yeele: Mam yeta yãmb sɩda, tɩ yãmb sã n tar tẽeb n ka sãmbdẽ, yãmb na n maana bũmb ning sẽn maan kankangã, la ka rẽ bal ye. Yãmb sã n yeel tãn-kãngã t'a yik a sẽn beẽ wã n kẽ ko-kãsengã pʋgẽ, a na n yɩɩ a woto bala.

Rom Dãmba 15:18-19
[18] La mam yãka yam tɩ moon koe-noog zĩis nins b sẽn zɩ n pʋd Kirist yʋʋrã ye, tɩ m da wa n me ned a to yẽbgr zug ye. La a wa b sẽn gʋls n yeelã:[19] Neb nins sẽn ka gom bãmb yell b sʋkã na n yãame, la neb nins sẽn dag n ka wʋm b kibarã, na n wʋma a võore.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:11-12
[11] La Wẽnnaam maana bõn-bãn-kãsems ne a Poll nusi.[12] Hal tɩ b rɩgs pɛɛla wala fut sẽn da sɩɩs a Poll yĩngã n ningd bãad-dãmba zut la b paamda maagre, la sɩ-wẽnsã yit n basd-b lame.

Efɛɛz 3:20-21
[20] Bɩ soab ning sẽn tõe n tall-a pãng ning sẽn be tõnd pʋgẽ n tʋmdẽ wã n maan hal wʋsg yɩɩg tõnd sẽn kot fãa, wall d sẽn tagsd fãa wã[21] paam ziir a Zezi tẽedbã sʋka, a Zezi Kirist pʋgẽ, zamaan o zamaana, wakat sẽn kõn sa, ãmina.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:29-31
[29] La moasã, Zu-soaba, kelg-y b zabr goama. La y kõ y tẽn-tʋmdbã raood kãseng tɩ b moon yãmb koɛɛgã.[30] Tẽeg-y y nug n kɩt tɩ neb paam maagre, tɩ bõn-bãna la bãna maan ne y tẽn-tʋmd-sõng a Zezi yʋʋre.[31] La bãmb sẽn pʋʋs n sɛ, bãmb sẽn da tigim taab roog ningã rigmdame. La b fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b moona Wẽnnaam koɛɛgã ne raoodo.

Mark 16:17-20
[17] Ad bãn nins sẽn na n tũ neb nins sẽn na n tẽ wã: ne mam yʋʋre, bãmb na n diga zĩn-dãmba la b gom gom-zẽnse.[18] Bãmb na n yõga wiisi, la b sã n yũ bũmb sẽn ya zẽnem, a kõn zab-b ye. Bãmb na n tika bãad-rãmb ne b nusi, la b na n paama maagre.[19] Zu-soab a Zezi sẽn gom woto n sɛ, dẽ Wẽnnaam zẽka bãmb n kẽng arzãna, la bãmb zĩnda Wẽnnaam nug rɩtgo.[20] La bãmb karen-biisã kẽngame n moon koɛɛgã zĩig fãa. Zu-soabã tʋma ne bãmba, n maan bãn n tũnug koɛɛgã n wilg t'a yaa sɩda.

Luk 9:13-17
[13] A Zezi yeela karen-biisã tɩ bãmb mensã kõ nebã rɩɩb tɩ b rɩ. La b leokame n yeele: Tõnd ka tar sẽn yɩɩd bur a nu ne zĩm a yiib ye. Sã n ka tɩ tõnd mens na n kẽngame n tɩ ra rɩɩb nin-kãensã fãa yĩnga.[14] La nebã sẽn da be be wã kolga raop tus a nu. A Zezi yeela b karen-biisã tɩ b kɩt tɩ neba zĩnd sull-sulli, neb pis-nunu.[15] Karen-biisã maana a woto n kɩt tɩ b fãa zĩndi.[16] A Zezi reega bur a nu wã ne zĩm a yiibã n nak n ges yĩngr n ning-b barka, n yaool n kao burã ne zĩma n kõ karen-biisã tɩ b pʋɩ neb kʋʋngã.[17] Bãmb fãa rɩɩme n tɩge, la b wʋka gɩrsã sẽn kellã n pid pet piig la a yiibu. Bur a nu ne zĩm a yiibu (9.13)

Luk 8:43-48
[43] La pag a ye n da be be tɩ bãag tar-a, t'a zɩɩm yit hal yʋʋm piig la a yiibu. Yẽ rɩka a sẽn da tarã fãa n kõ tɩpdba, la b baa a yen ka tõog t'a paam laafɩ ye.[44] Yẽ kolga a Zezi poorẽ, n sɩɩs bãmb fuugã noore. La wakat kãng bala, zɩɩmã sẽn da yitã yõkame.[45] La a Zezi sokame tɩ ãnna n sɩɩs bãmba? Ned fãa sẽn kɩɩsd tɩ ka yẽnda, a Pɩyɛɛr yeelame yaa: Karen-saamba, neb kʋʋngã gũbga yãmb n dɩdgd yãmba.[46] La a Zezi leokame n yeele: Ned n sɩɩs maam. Bala, mam bãngame tɩ pãng n yi mam nengẽ.[47] Pagã sẽn yã t'a yellã pukame, a waa n yĩgimda a Zezi taoor ne rigbu, neba fãa nifẽ, n togs bũmb ning yĩng sẽn kɩt tɩ yẽ sɩɩs a Zezi wã, la yẽ sẽn paam laafɩ zĩig pʋgẽ to-to.[48] A Zezi yeel-a lame: M bi-pugla, fo tẽeb n fãag foom, kẽng ne bãane.

Zã 4:46-54
[46] Dẽ, a Zezi leba Galile Kana, tẽng ning bãmb sẽn dag n tek koom tɩ lebg divẽ wã. Rĩma tʋmtʋmd kãseng a yembr n dag n be Kapɛrnawom, t'a bi-ribl ka keem ye.[47] A wʋmame t'a Zezi yii Zude n wa Galile, la a kẽnga bãmb nengẽ n tɩ bõos-b tɩ b wa n maag a biigã sẽn dag n kolg kũum.[48] A Zezi yeel-a lame yaa: Dẽ, yãmb sã n ka yãt bõn-bãn la bõn-yɛɛsdse, yãmb ka na n tẽ ye.[49] Rĩmã tʋmtʋmd kãsengã yeela a Zezi tɩ b wa tao-tao t'a bi-bilfã da wa ki ye.[50] A Zezi yeel-a lame t'a kẽng t'a biigã sãoogame. Daowã tẽe gomd ning a Zezi sẽn yeelã, la a loogame.[51] A sẽn be sorẽ n kuiisẽ, a tʋmtʋmdbã seg-a lame n yeel-a t'a biigã sãoogame.[52] Tʋmtʋmd-kãsengã soka bãmb n na n bãng wakat ning biigã sẽn sɩng n sãoogã. La b yeel-a lame tɩ yaa zaame wĩnto-sʋk sẽn loog lɛɛr a yembr la a yĩn-wɩngrã sig-yã.[53] Biigã baaba bãngame tɩ yaa wakat kãng bal la a Zezi yeel yẽnda t'a bi-riblã sãoogame wã. La yẽ ne a yirã rãmb fãa tẽe a Zezi.[54] A Zezi leb n maana bõn-bãn kãnga, a yiib soaba, b sẽn yi Zude n wa Galile wã poorẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data