A A A A A

God: [Come As You Are]


Matiye 11:27-30
[27] M ba ninga bũmb fãa mam nugẽ, la ned ba a yen ka mi Bi-riblã, sã n ka ba wã bala. La ned ba a yen ka mi ba wã, sã n ka Bi-riblã bala, la a sẽn dat n vẽneg bãmb ne ned ningã.[28] Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.[29] Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.[30] Bala yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo, la zɩɩb ning mam sẽn tʋkd yãmbã yaa faasga.

Zã 6:63-65
[63] Yaa Sɩɩg-sõng n kõt vɩɩm. Yĩngã ka sõngd ne baa fɩ. Goam nins mam sẽn togs yãmbã wata ne Sɩɩg-sõng la vɩɩm.[64] La neb kẽer n be yãmb sʋkã n ka tẽed ye. Bala, hal sɩngr wẽndẽ bala, a Zezi dag n mii neb nins sẽn ka tẽed bãmba, la ned ning sẽn na n zãmb-a bãmb n yõk n kõ wã.[65] A Zezi gomame n paas n yeele: Dẽ n kɩt tɩ mam yeel yãmb tɩ ned baa a yen ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba n kõ-a tõogr ye.

Matiye 11:28
Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.

Matiye 15:7-9
[7] Zãmb dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yell n yeele:[8] "Nin-kãensã waoogda maam ne nobɩmse, la b sũyã zãra ne maam.[9] Bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsda nebã ninsaalb tõod bala."

Mark 10:13-16
[13] Neb talla kom-bõoneg n wa a Zezi nengẽ tɩ b sɩɩs-ba, la b karen-biisã lenga neb nins sẽn wa-b ne-bã.[14] A Zezi sẽn yã bõn-kãnga, a ka yɩ b sũurã noog baa bilf ye. La bãmb yeela b karen-biisã yaa: Bas-y kom-bõonegã tɩ b wa mam nengẽ la y ra gɩdg-b ye, tɩ Wẽnnaam soolmã yaa neb nins sẽn wẽnd-b bãmbã yĩnga.[15] Mam yeta yãmb sɩda tɩ ned ning fãa sẽn kõn deeg Wẽnnaam soolmã koɛɛg wa bi-bilfu, a kõn kẽ be ye.[16] Dẽ, bãmb deega kambã n tik-b ne b nusi, n ning-b barka.

Zak 4:6-8
[6] La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.[7] Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.[8] Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.

2 KORẼNT 5:17
Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.

Zã 5:24
Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning fãa sẽn kelgd mam goama, la a tẽed sẽn tʋm-a maamã a tara vɩɩm sẽn kõn sa. B ka na n sɩbg-a ye. A yii kũumẽ n kẽ vɩɩmẽ.

Rom Dãmba 12:1-2
[1] Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.[2] Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Ebre 12:1
Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,

Zã 5:40
La yãmb yaool n ka rat n wa mam nengẽ n paam vɩɩmã ye.

Zã 6:44-45
[44] Ned baa a yen ka tõe n wa mam nengẽ, tɩ sã n ka m ba, sẽn tʋm-a maamã n tak a soab n wa-ne ye. La mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.[45] A Gʋlsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛbẽ tɩ: "B fãa na n deega zãmsg Wẽnnaam nengẽ." Ned ning fãa sẽn wʋm m ba koɛɛg la a reeg bãmb zãmsgã wata mam nengẽ.

Zã 7:37-39
[37] Kibsã yaoolem daare, daar ning sẽn ya-a kãseng n yɩɩdã, a Zezi yalsa yĩngr n zẽk b koɛɛg n yeele: Bɩ Ko-yũud sẽn tar ned ning wa mam nengẽ n yũ.[38] Kʋɩlse, b koom sẽn kõt vɩɩm na n yii ned ning sẽn tẽed maamã pʋgẽ, wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[39] A Zezi dag n goma Sɩɩg-sõngã neb nins sẽn tẽed bãmbã sẽn na n deegã yelle. Bala, b dag n nan ka kõ nebã Sɩɩg-sõngã ye, a Zezi sẽn dag n nan ka paam waoogrã yĩnga.

Ebre 4:14-16
[14] Tõnd sẽn tar maan-kʋʋr kãsem sẽn pɩʋʋg saasẽ, Wẽnnaam Bi-riblã yĩnga, bɩ d tall tẽeb ning tõnd sẽn tarã kãenkãe.[15] Bala, tõnd ka tar maan-kʋʋd kãsem sẽn ka tõe n wʋm tõnd pãn-komsmã võor ye. Bãmb paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la b ka maan yel-wẽnd ye.[16] Woto yĩnga, bɩ d kolg bark soab a Wẽnnaam geerã ne pɛl-kɛgenga, tɩ d tõe n paam tɩ b zoe d nimbãanega, la d zĩnd bark bãmb nifẽ, tɩ d tõe n paam sõngr wakat ning d sẽn tog n paame.

Yɛl Pukr Sebre 22:16-17
[16] Maam a Zezi n tʋm m malɛk t'a wa n kis yãmb bõn-kãens kaset wẽnd-dotã pʋse. Mam yaa a Daviid tɩ-tobeng la a yagenga, la yibeoog ãd-yãgdga.[17] Sɩɩg-sõng ne pʋg-paalã yetame yaa: Wa-y yã! Bɩ ned ning sẽn wʋmd-a yeel tɩ: Wa-y-yã! Bɩ ko-yũud sẽn tar a soab wa, la sẽn dat-a bɩ a reeg vɩɩm koom zaalem!

Zã 6:37
Neb nins fãa m ba sẽn kõt maamã na n waa mam nengẽ, la mam kõn dig ned baa a yen sẽn wat mam nengẽ ye.

Yɛl Pukr Sebre 22:17
Sɩɩg-sõng ne pʋg-paalã yetame yaa: Wa-y yã! Bɩ ned ning sẽn wʋmd-a yeel tɩ: Wa-y-yã! Bɩ ko-yũud sẽn tar a soab wa, la sẽn dat-a bɩ a reeg vɩɩm koom zaalem!

Yɛl Pukr Sebre 12:9
B riga bõnin-kãsengã, wag-kʋdrã b sẽn boond tɩ rõatã la a Sʋtãana, soab ning sẽn belgd tẽngã zĩig ning fãa neb sẽn be wã nebã. B tusa yẽnda ne a malegsã n lob tẽng zugu.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Ebre 10:19-22
[19] Woto yĩnga m ba-biisi, tõnd mii hakɩɩk tɩ d tara noor tɩ kẽ manegr doogẽ wã, a Zezi zɩɩmã yĩnga.[20] A Zezi meng n yɩ pipi n kẽ be n tuk sor tõnd yĩnga, wa so-paalg sẽn vɩ n pɩʋʋgd fu-lillidgã, sẽn dat n togs tɩ bãmb mengã yĩngã.[21] La tõnd tara maan-kʋʋd kãsem sẽn so Wẽnnaam yirã.[22] Woto yĩnga, bɩ d kolg bãmb ne sũur sẽn ya sɩda, ne tẽeb zãnga, ne sũur sẽn yɩlge tɩ d sũur ka kaood d bʋʋd ye, la ne yĩng sẽn paam soob ne ko-yɩlgemde.

Mossi (SB) 1998
No Data