A A A A A

Church: [Praising God]


Ebre 13:15
A Zezi maasem yĩnga, bɩ d kõ Wẽnnaam maoong sẽn ya pẽgre, sẽn dat n togs tɩ noor goam sẽn pʋt bãmb yʋʋre.

Efɛɛz 1:6
Bõn-kãng yaa tɩ tõnd na zẽk bãmb barkã ziir b sẽn kõ tõnd bãmb Bi-riblã maasem yĩngã.

Efɛɛz 5:19
Sõs-y ne taab ne yɩɩn-sõamyã, la ne Wẽnnaam yɩɩla, la ne Sɩɩg-sõng yɩɩla. Yɩɩl-y n pẽg-y Zu-soabã ne y sũyã fãa.

Mossi (SB) 1998
No Data