A A A A A

Church: [Pastors]


2 Timote 4:2
tɩ f moon koɛɛgã, tɩ f wɩng ne togsg wakat fãa, sã n yaa a togsg wakat wall ka a wakate. Mao tɩ nebã reeg tɩ gomdã yaa sɩda. Leng la f sagl ne sũ-mare la zãmsgo.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:28
Dẽ wã, gũus-y mense, la y ges piis nins fãa Sɩɩg-sõng sẽn kõ-y tɩ y gũ wã yelle. Rɩlg-y Zu-soabã tẽedbã b sẽn da ne b biigã zɩɩmã.

Ebre 13:17
Sak-y yãmb taoor dãmba noore, la y sakd-ba. Bala, bãmb geta yãmb sɩɩsã yelle, bãmb sẽn na n gom b yell Wẽnnaam taoorã yĩnga. Maan-y y sẽn tõe tɩ b na ges y yell ne sũ-noogo, la ka ne wõosg tɩ rẽ ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye.

Zak 3:1
M ba-biisi, bɩ yãmb neb wʋsg da bao tɩ lebg karen-saamb dãmb ye, bala, yãmb miime tɩ tõnd karen-saamb dãmbã bʋʋd na n yɩɩ toog n yɩɩda.

Efɛɛz 4:11-12
[11] Yaa bãmb n kɩt tɩ neb kẽer yɩ tẽn-tʋmdba, tɩ kẽer yɩ bãmb no-rɛɛsdba, tɩ kẽer yɩ koe-noogã moaandba, tɩ kẽer yɩ pe-kɩɩmba la karen-saam-dãmba,[12] b nebã bɩɩsg yĩnga. Wẽnnaam maana a woto bãmb tʋʋmdã na tõog n maan yĩnga, la Kirist yĩngã bɩɩsg yĩnga,

1 PIYƐR 5:1-4
[1] Dẽ, mam sagenda kãsem-dãmbã sẽn be yãmb sʋkã, mam me sẽn ya kãsem wa bãmbã, la m ya Kirist namsgã kaset soabã, la m ya pʋɩt-n-taag ne Kirist ziirã sẽn na n wa pukã yĩnga.[2] Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.[3] La ka tɩ y soog nebã b sẽn gũneg yãmbã ne pãng ye, la yaa tɩ yãmb na yɩ mamsg wʋsg piisã yĩnga.[4] La Pe-kɩɩmbã kãsem sã n wa puki, yãmb na n paama maanf sẽn tar ziiri, la sẽn ka sãamd ye.

Tit 1:5-9
[5] Mam basa foom Kɛrɛt tẽng tɩ f maneg bũmb ning sẽn ket n tog n manegã, la f maan wa mam sẽn dag n wilg foom tɩ f yãk wẽnd-dot kãsem-dãmb tẽng fãa pʋgẽ wã.[6] Bãmb tog n yɩɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn tar pag a yen bala, la sẽn tar kamb sẽn ya tẽedba n ka maand tʋʋm dẽgdo, n ya kom-sakdse.[7] Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye.[8] Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.[9] Yẽ tog n gãda sɩd koɛɛgã kãenkãe wa b sẽn dag zãms-a to-to wã tɩ yẽ tõe n sagl neb a taaba wa sẽn zems tõ-sõamyã la a tõog kɩɩsdbã.

1 Timote 3:1-13
[1] Gom-kãnga yaa sɩda: Ned sã n dat n yɩ karen-saamba, yaa tʋʋm-sõng la a rata.[2] Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba.[3] A ka tog n yɩ rã-yũuda, wall zabr soab ye. A tog n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ. A ka tog n yɩ ned sẽn nong ligd ye.[4] A tog n yɩɩ ned sẽn get a zak yell neere, m kɩtd t'a kamb yɩ kom-sakds wa sẽn zems pẽgre.[5] Ned sã n ka tõe n ges a meng zak yelle, a na n yɩɩ a wãn n ges Wẽnnaam doogã yelle?[6] Yẽ ka tog n yɩ sug-kot paalg ye, sã n ka rẽ, a tõe n kẽe wuk-m-meng pʋgẽ, n paam sɩbgr ning wẽng soabã sẽn na n paamã.[7] A togame n paam tɩ kɛɛng-rãmbã kɩt a kaset sõngo, tɩ nebã da wa n ka nand-a, la tɩ rõatã bẽodg ra yõk-a ye.[8] Yel-gɛtb me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre, la sɩd dãmba. B ka tog n yɩ neb sẽn yũud rãam wʋsgo, wall sẽn maand zãmb n baood ligd ye.[9] Bãmb tog n talla tẽeb sɩd koɛɛgã sẽn pukã kãenkãe, ne sũur kaset sõngo.[10] Nebã tog n deng n maka bãmb n gese, tɩ b sã n mik tɩ b ka rõadga, bɩ b yaool n maan yel-gesg tʋʋmdã.[11] Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ.[12] Yel-gɛt tog n yɩɩ pʋg-yend sɩda, la a tog n gesa a kambã ne a zaka rãmb yell sõama.[13] Yel-gɛtb nins sẽn maand b tʋʋmd neerã paamda waoogr zĩiga, la b pels yaa kãenkãe Kirist Zezi tẽebã pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data