A A A A A

Church: [Holy Spirit]


Matiye 12:31-33
[31] Yaa woto yĩng la mam yet yãmb tɩ ninsaalbã na n paama sugr b yel-wẽnã la b paoogrã buud fãa yĩnga. La ned ning sẽn paoog-a Sɩɩg-sõng kõn tol n paam sugr ye.[32] Ned ning sẽn gom-a Ninsaal Bi-riblã wẽng na n paama sugri. La ned ning sẽn na n gom Sɩɩg-sõng wẽng kõn paam sugr dũni-kãnga pʋga, la dũni ning sẽn watã pʋg me ye.[33] Yeel-y tɩ tɩɩgã n ya sõama la a biis ya sõama, wall y yeel tɩ tɩɩgã yaa yooko la a biisã yaa yoodo. Bala yaa tɩɩg biisẽ la b bãngd a yaa sõama wall yooko.

Luk 24:45-49
[45] Dẽ, a Zezi vẽnega b yamã tɩ b tõog wʋm Wẽnnaam gʋls sõamyã võore.[46] La a Zezi yeel-b lame yaa: Woto b gʋlsame n yeel tɩ Kiristã tog n namsame la tɩ b na n vʋʋg n basa kũum rasem a tãab daare.[47] La tɩ sẽn sɩng ne Zeruzalɛm, b na n moona yam tekr koɛɛg buuda fãa sʋk ne bãmb yʋʋr tɩ b tõe n paam yel-wẽna sʋgri.[48] Yãmb yaa bõn-kãng kaset-dãmba.[49] La ade, mam na n tʋma yãmb bũmb ninga m ba sẽn dag n kãabã, t'a wa yãmb zutu. Pa-y Zeruzalɛm hal tɩ y deeg pãng sẽn yit yĩngri.

Zã 3:6-8
[6] Bũmb ning yĩng sẽn dog yaa yĩnga, la bũmb ning Sɩɩg-sõng sẽn dog yaa sɩɩga.[7] Da sak tɩ mam sẽn yeel tɩ fo tog n leb n dogame wã yɛɛs foom ye.[8] Sobg fugd n teesd a sẽn datẽ. Fo wʋmda a rãamdã, la fo ka mi a sẽn yitẽ, la a sẽn dabdẽ me ye. Yaa woto me ne ned ning Sɩɩg-sõng sẽn doge.

Rom Dãmba 8:2-6
[2] Sɩd me, Sɩɩg sẽn kõt vɩɩm a Zezi Kirist pʋgẽ wã tõog yolsa maam ne yel-wẽnã tõogo, la ne kũum tõog yembdo.[3] Bala, Wẽnnaam sẽn tʋm b meng Bi-riblã ne yĩng sẽn wẽnd yel-wẽnã rẽndã, yaa yel-wẽnã yiisg yĩnga. Bi-riblã zĩnda b yĩngã pʋgẽ n wilg tɩ yel-wẽnã ka sõama ye. La tõogã ka tõe rẽnda ye, bala, yĩngã kɩtame t'a ka pãng ye.[4] Kirist maana a woto tɩ tɩrlem ning tõogã sẽn yeel tɩ d tog n paamame wã na pid tõnd pʋsẽ, tõnd sẽn kẽnd wa sẽn zems Sɩɩgã raabo la ka yĩng rẽndã yĩnga.[5] Sɩd me, neb nins sẽn vɩ wa yĩngã sẽn datã, yĩngã sẽn dat bũmb ninsã n tusd bãmba, la yaa Sɩɩgã sẽn dat bũmb ninsã n tɛt neb nins sẽn kẽnd wa Sɩɩgã sẽn datã.[6] Yĩngã ratem sakr wata ne kũum, la Sɩɩgã ratem sakr wata ne vɩɩm la bãane.

2 KORẼNT 5:16-18
[16] Woto, sẽn sɩng ne moasã, tõnd ka leb n get ned wa sẽn zems ninsaal tagsg ye, la baa tõnd sã n dag n gesa Kirist wa sẽn zems ninsaal tagsgo, moasã, tõnd ka le get bãmb wa sẽn zems ninsaal tagsg yɛs ye.[17] Ned sã n tũud Kirist, yẽ soab yaa nin-paalga. Bõn-kʋdã loogame, tɩ bũmba fãa lebg paalse.[18] La yõwã fãa yita Wẽnnaam nengẽ. Kirist maasem yĩnga, Wẽnnaam yiisa yell ning sẽn da be tõnd ne bãmb sʋkã, n kõ tõnd zabr paasg tʋʋmde.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:1-5
[1] Pãntekotã daar sẽn ta, bãmb fãa ra tigma taab zĩig a yembre.[2] La tao-tao bala, bʋrg sẽn wẽnd sob-kãseng sẽn fugd bʋrg yii arzãn n wa n pid roog ning pʋg bãmb sẽn da zĩ wã.[3] La bãmb yãa bũmb sẽn wẽnd wa zɛlma, n ya wa bug-witim, n welg taab n sig ned kam fãa zugu.[4] Bãmb fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b sɩngame n gom gom-zẽn wa sẽn zems Sɩɩgã sẽn kõ-b tɩ b goma.[5] Mik tɩ Zuif-rãmb sẽn sakd tẽebã sõama, sẽn yi soolem nins fãa sẽn be dũniyã tɛkã, n wa n be Zeruzalɛm.

Luk 24:45-47
[45] Dẽ, a Zezi vẽnega b yamã tɩ b tõog wʋm Wẽnnaam gʋls sõamyã võore.[46] La a Zezi yeel-b lame yaa: Woto b gʋlsame n yeel tɩ Kiristã tog n namsame la tɩ b na n vʋʋg n basa kũum rasem a tãab daare.[47] La tɩ sẽn sɩng ne Zeruzalɛm, b na n moona yam tekr koɛɛg buuda fãa sʋk ne bãmb yʋʋr tɩ b tõe n paam yel-wẽna sʋgri.

1 ZÃ 2:19-27
[19] Bãmb yii tõnd sʋka la b rag n ka tõnd neb ye. Tɩ bõe, bãmb sã n dag n yaẽ tõnd neba, b dag n na n paa ne tõndo. La b sẽn maan to-to wã wilgda vẽeneg tɩ ka neba fãa n yaa tõnd neb ye.[20] Yãmb mensã paamame tɩ soab ning sẽn welg-a toorã kõ yãmb b Sɩɩgã, la yãmb fãa tara bãngre.[21] Mam sẽn gʋls yãmbã, ka tɩ yãmb ka mi sɩdã ye, la yaa yãmb sẽn mi-a wã yĩnga, la zĩrĩ sẽn ka yit sɩd pʋgẽ wã yĩnga.[22] Ãnna la zĩrĩ yagdã, sã n ka ned ning sẽn kɩɩsda t'a Zezi ka Kiristã? Ned ning sẽn yet t'a ka mi d ba ne b bi-riblã yaa Kirist kɩɩsda.[23] Ned ning fãa sẽn yet t'a ka mi bi-riblã ka tar ba wã me ye, la ned ning sẽn yet t'a mii biigã, a tara ba wã me.[24] Sã n ya ne yãmba, koɛɛg ning yãmb sẽn dag n wʋm hal sɩngrẽ wã tog n paa yãmb pʋse. Bũmb ning yãmb sẽn wʋm hal sɩngrẽ wã sã n pa yãmb pʋse, yãmb me na n paa bi-riblã ne ba wã pʋga.[25] Ad bũmb ning Kirist sẽn kãab tõndã: Yaa vɩɩm sẽn kõn sa.[26] Mam gʋlsa yãmb bõn-kãense, neb nins sẽn belgd yãmba wɛɛngẽ.[27] La ne yãmba, Sɩɩg-sõng ning yãmb sẽn deeg bãmb nengẽ wã bee yãmb pʋse, la yãmb ka baood tɩ b zãms yãmb ye. La wa bãmb Sɩɩgã sẽn zãmsd yãmb bũmb fãa wã, tɩ yaa sɩdã, la ka zĩrĩ wã, woto, bɩ y pa ne Kirist wa Sɩɩg-sõng sẽn zãms yãmb to-to wã.

Mossi (SB) 1998
No Data