A A A A A

Church: [Going To Heaven]


Zã 14:2-3
[2] Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.[3] Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã.

Filip 3:20-21
[20] La tõndo, tõnd yir bee arzãna, la tõnd gũuda tõnd fãagd sẽn ya Zu-soab a Zezi Kiristã tɩ b yi be n wa.[21] Bãmb na n teka tõnd yĩn-põaagdgã t'a lebg wa bãmb waoogr yĩngã, ne pãng ning bãmb sẽn tar tɩ sek tɩ tõog bũmb fãa tɩ b sak bãmbã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 1:11
n yeel-b yaa: Galile neba, yaa bõe tɩ y yas n get yĩngri? Zezi kãngã Wẽnnaam sẽn zẽk tɩ b yi yãmb sʋk to-to n kẽng arzãn tɩ yãmb yã wã, b na n lebg n waa a woto bala.

Ebre 11:16
La Sɩd-sɩdã, b rat n paama ba-yir sẽn ya sõama n yɩɩd pĩnd soabã, sẽn be yĩngri. Dẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar Wẽnnaam, nebã sã n yet tɩ Wẽnnaam yaa bãmb Wẽnnaam ye. Bala, Wẽnnaam segla tẽng b yĩnga.

Zã 14:1-3
[1] Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.[2] Zĩnd-zĩis yaa wʋsg m ba wã yiri, sã kaẽ dẽ, mam dag n na n yeela yãmba. Bala, mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.[3] Dẽ, mam sã n kẽng n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga, mam na n lebg n waa n peega yãmba, tɩ yãmb na be ne maam zĩig ning mam sẽn na n zĩndã.

Matiye 18:15-18
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.[18] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna.

Zã 14:28
Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:12
Fãagr ka be ne ned a to sã ka a Zezi ye. Tɩ bõe, Wẽnnaam ka kõ ned yʋʋr a to ninsaalba sʋk dũniyã zug tɩ tõnd tõe n tũ m paam fãagr ye.

Zã 3:13
Ned baa a yen ka dʋ saasẽ ye, sã n ka sẽn yi-a arzãn n wa wã: yaa Ninsaal Bi-riblã.

Yɛl Pukr Sebre 21:1-4
[1] Mam yãa yĩngr paalga la dũni paalga, bala, dẽenem yĩngrã ne dẽenem tẽngã loogame, la ko-kãsengã ka leb n be yɛs ye.[2] La mam yãa tẽn-sõngã, Zeruzalɛm paalgã sẽn yi Wẽnnaam nengẽ n sigda, la a wẽnda wa pag sẽn nags a meng a sɩd yĩnga.[3] Mam wʋma koe-kãseng sẽn yi geerẽ wã n yeele: Ad Wẽnnaam yirã bee ninsaalb sʋka. Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam neba, la Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba.[4] Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

Filip 3:21
Bãmb na n teka tõnd yĩn-põaagdgã t'a lebg wa bãmb waoogr yĩngã, ne pãng ning bãmb sẽn tar tɩ sek tɩ tõog bũmb fãa tɩ b sak bãmbã.

Zã 1:12
La b kõo neb nins fãa sẽn deeg bãmba, la neb nins sẽn tẽed bãmb yʋʋrã noor tɩ b lebg Wẽnnaam kamba.

1 KORẼNT 13:12
Tõnd sẽn ne rũnna wã, yaa wa nin-gɛtg pʋgẽ, pulum-pulum. La wakat sã n ta, tõnd na yã-b neng ne nenga. Mam sẽn mi rũnna wã yaa wedse, la wakat sã n ta, mam na bãng bãmb wa bãmb sẽn bãng maamã.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Yɛl Pukr Sebre 21:1-2
[1] Mam yãa yĩngr paalga la dũni paalga, bala, dẽenem yĩngrã ne dẽenem tẽngã loogame, la ko-kãsengã ka leb n be yɛs ye.[2] La mam yãa tẽn-sõngã, Zeruzalɛm paalgã sẽn yi Wẽnnaam nengẽ n sigda, la a wẽnda wa pag sẽn nags a meng a sɩd yĩnga.

1 KORẼNT 15:40-49
[40] Arzãn yĩns me beeme tɩ tẽng zug yĩns me beẽ. Arzãn yĩnga neerem yaa toor ne tẽng zug ka yĩngã.[41] Wĩntoog vẽenem toore, kiuug vẽenem toore, ãds vẽenem toore. Bala, ãdsã mens vẽenem ka zems taab ye.[42] Yaa woto me ne kũumã vʋʋgre. B sã n na n mum ninsaala, rẽ t'a yaa bõn-põaagdga. La a sã n wa na n vʋʋge, a ka lebd n yɩ bõn-põaagdg ye.[43] B sẽn wat n na n mum-a wã, ka be sẽn get ye. La a sã n wa na n vʋʋge, na n yɩɩ ne ziiri. B sẽn wat n na n mum-a wã, rẽ t'a ka pãng ye. La a sã n wa na n vʋʋge, a pida ne pãnga.[44] B sẽn wa n mumd-a wakatã, rẽ t'a yaa ninsaal yĩnga, la a sã n wa na n vʋʋge, a na n yaa sɩɩga. Ninsaal yĩng sã n beẽ, sɩɩg yĩng me beeme.[45] Rẽnda n kɩt tɩ b gʋls n yeel tɩ: Pipi dao a Adam lebga nin-vɩɩga. La yaoolem Adamã lebga sɩɩg sẽn kõt vɩɩm.[46] Ka sɩɩg yĩngã n deng ye, yaa ninsaal yĩngã, tɩ sɩɩg rẽndã yaool n pʋgda.[47] Pipi raowã b sẽn yãk tẽng tom n naanã yaa tẽng bũmbu. La yiib soabã yita arzãna.[48] Tẽng nedã sẽn ya bũmb ningã, tẽng nebã fãa me yaa a woto. La arzãn nedã sẽn ya bũmb ningã, arzãn nebã me yaa a woto.[49] A wa tõnd sẽn tall tẽng nedã wẽnegã, tõnd na n talla arzãn nedã me wẽnego.

Luk 24:39
Ges-y mam nusã la m nao wã. Yaa maam bala, Sɩɩs-y maam n gese. Kɩɩm ka tar nemd wall kõab wa mam sẽn tarã ye.

Ebre 9:27
A wa a sẽn be ned fãa zug tɩ ki vugr bala -- la kũumã poore bʋʋd n watã --,

Filip 1:21-23
[21] Tɩ bõe, ne maam, Kirist yaa mam vɩɩm. La tɩ ki yaa yõod ne maam.[22] La mam sẽn na n kell n vɩ m yĩngã pʋgẽ wã sã n tara yõod ne mam tʋʋmdã, mam ka mi m sẽn yãkd a soab ye. Bũmb a yiib ratem n tar maam.[23] Mam dat n loog n kẽnga Kirist nengẽ. Rẽnda n ya neer wʋsg ne maam.

Efɛɛz 1:22-23
[22] Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa.[23] Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Zã 8:12
A Zezi leb n goma ne bãmb n yeele: Mam yaa dũni vẽenem. Ned ning sẽn tũud maam kõn kẽn lik pʋgẽ ye, la a na n paama vɩɩm vẽenem.

1 PIYƐR 3:15
Bɩ y waoog Kirist sẽn ya yãmb Zu-soabã, y sũyã pʋsẽ. Bɩ y yɩ neb sẽn tõe wakat fãa, n leokd neb nins sẽn sokd yãmb n dat n bãng y tẽebã yellã ne sũ-maasem la ne sik-m-menga.

Luk 5:10
La yɩɩ woto me ne a Zebde kom-dibli a Zak ne a Zã sẽn yaa a Sɩmo tũud-n-taasã. La a Zezi yeela a Sɩmo yaa: Da zoe rabeem ye. Sẽn sɩng ne moasã, fo na n yɩɩ nin-baooda.

Zak 5:16
Woto yĩngã, vẽneg-y n togs-y taab y yel-wẽna, la y pʋʋs taab yĩnga, tɩ y tõe n paam maagre. Nin-tɩrg pʋʋsgo, a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tara tõogr wʋsgo.

2 Timote 2:2
Bũmb nins fo sẽn wʋm mam noorẽ kaset dãmb wʋsg taoorã, togs-b neb nins sẽn maand sɩda la sẽn tõe n zãms neb a taabã.

Yɛl Pukr Sebre 12:1
Bõn-bãnd sẽn ya kãseng puka arzãna. Yaa pag sẽn pil wĩntoog wa fuugu, n tab kiuugã ne a nao, la a fõgen maanf sẽn maan ne ãds piig la a yiibu.

Zã 6:51
Maam, mam yaa bur-vɩɩg sẽn yi arzãn n sigi. Ned sã n dɩ bur kãngã, a na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. La bur ning mam sẽn na n kõ dũni wã vɩɩm yĩngã, yaa mam yĩngã.

2 KORẼNT 5:8
Tõnd tara raood wʋsgo, la tõnd nongẽ lame n yi n bas yĩng kãnga n kẽng Zu-soabã nengẽ n yɩɩda.

Luk 10:16
Ned ning sẽn kelgd yãmb kelgda maam. La ned ning sẽn zãgsd yãmb zãgsda maam. La sẽn zãgsd-a maam zãgsda sẽn tʋm-a maamã.

Zã 16:13
La sɩd Sɩɩgã sã n wa, b na n tɛɛ yãmb sɩdã fãa pʋgẽ. Bala, b ka na n gom b sẽn dat ye, b na n togsa yãmb bũmb nins b sẽn wʋme, la b na n togsa yãmb bũmb sẽn be taoor n watẽ.

1 ZÃ 4:6
La ne tõndo, tõnd yaa Wẽnnaam dẽnda. Ned ning sẽn mi Wẽnnaam kelgda tõndo, la ned ning sẽn ka mi Wẽnnaam ka kelgd tõnd ye. Yaa woto la tõnd na n bãng sɩd Sɩɩgã ne tudgr sɩɩgã n bake.

Zã 21:15-19
[15] Bãmb sẽn dɩ n sa, a Zezi yeela a Sɩmo Pɩyɛɛr yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga fo nonga maam n yɩɩd bãmbã sẽn nong maamã? A leoka bãmb yaa: N-ye, Zu-soaba! Yãmb miime tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Ges mam pe-bi wã yelle.[16] B leb n yeel-a-la naoor a yiib soab yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga, fo nonga maam? A Pɩyɛɛr leoka bãmb n yeele: N-ye, Zu-soaba! Yãmb mi tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Yɩ mam piisã pe-kɩɩma.[17] B yeela yẽnda naoor a tãab soab yaa: A Zonaas biig a Sɩmo, dẽ yĩnga fo nonga maam? A Pɩyɛɛr sũur sãamame, a Zezi sẽn sok yẽnda naoor a tãab moasã tɩ rẽnda yĩnga yẽ nonga bãmbã yĩnga. La a leoka bãmb n yeele: Zu-soaba, yãmb mii bũmb fãa. Yãmb miime tɩ mam nonga yãmba. A Zezi yeel-a lame yaa: Ges m piisã yelle.[18] Sɩd-sɩdã, mam yeta foom tɩ fo sẽn dag n ya bi-bɩɩgã, fo dag n sẽbgda f sɛɛg sẽbdga, n dabd f sẽn datẽ. La fo sã n wa n kʋʋle, fo na n zẽka f bãgdo, tɩ ned a to sẽb foom f sẽbdgã, n tall foom n kẽng f sẽn ka ratẽ ye.[19] A Zezi goma a woto n na n wilg kũum ning buud a Pɩyɛɛr sẽn na n ki n kõ Wẽnnaam waoogrã. A Zezi sẽn gom a woto n sa, b yeel-a lame yaa: Wa n tũ maam!

Matiye 6:14
Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri.

Matiye 24:37-41
[37] Bũmb ning sẽn zĩnd a Nowe wakatã n na n zĩnd Ninsaal Bi-riblã waoong wakat me.[38] Bala, rasem nins sẽn deng sãoong sa-kãsengã, nebã dag n dɩtame la b yũuda, n kẽed kãadem la b yiisd b kamb kãadem, hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ wã.[39] Bãmb da ka tẽed yell hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n kãag bãmb fãa. Na n yɩɩ a woto me Ninsaal Bi-riblã waoong wakate.[40] Dẽ, daop a yiib n na n tʋmd pʋʋg pʋgẽ: b na n dɩka a yen la b bas a to wã.[41] Pagb a yiib n na n werd neerẽ: b na n dɩka a yembr la b bas a to wã.

1 Timote 2:4
Bãmb daab yaa tɩ neba fãa paam fãagre, la b tõog n bãng sɩdã.

1 Tesalonik 4:17
Sẽn pʋgda, b na n lagma tõnd sẽn ket vɩ wã ne bãmb n zẽk sawat pʋse, tɩ d seg Zu-soabã yĩngri. La woto, tõnd na n bee ne Zu-soabã daar fãa.

1 ZÃ 5:13
Mam gʋlsa yãmb bõn-kãngã, sẽn na yɩl tɩ yãmb bãng tɩ yãmb sẽn tẽed Wẽnnaam Bi-riblã yʋʋrã, yãmb tara vɩɩm sẽn kõn sa.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Zã 5:24
Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning fãa sẽn kelgd mam goama, la a tẽed sẽn tʋm-a maamã a tara vɩɩm sẽn kõn sa. B ka na n sɩbg-a ye. A yii kũumẽ n kẽ vɩɩmẽ.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Matiye 25:46
La nin-kãens na n kẽe sɩbgr sẽn kõn sa pʋgẽ, la nin-tɩrsã na n kẽe vɩɩm sẽn kõn sa wã pʋgẽ.

Luk 23:43
A Zezi leok-a lame yaa: "Mam yeta foo sɩd-sɩd tɩ rũnna bala, fo na n zĩnda ne maam Paradi pʋga."

Mossi (SB) 1998
No Data