A A A A A

Church: [False Teachers]


Luk 6:26
Yãmb na paam toogo, neba fãa sã n pẽgd yãmba, bala, ba-rãmba ra maanda belgr no-rɛɛsdbã a woto.

Matiye 24:24
Tɩ bõe, belgr kirist-rãmb la belgr no-rɛɛsdb n na n puki. B na n maana bõn-kãsemse, la bõn-yɛɛsdse, hal tɩ b sã n tõe menga, b na n tudga nin-tũusdsã mense.

Matiye 16:11-12
[11] Bõe tɩ yãmb ka bãng tɩ ka bur yell la mam gomd ne yãmba? Gũus-y y mens ne Fariisẽ-dãmbã la Saduusẽ-dãmbã rã-bɩlle.[12] La karen-biisã bãngame tɩ b sẽn yeel bãmb tɩ b gũus ne bũmb ningã, ka rã-bɩll sẽn ningd burã ye, la yaa Fariisẽ-dãmbã ne Saduusẽ-dãmbã zãmsgã.

2 Timote 4:3-4
[3] Bala, wakat n wat tɩ nebã ka na n leb n dat n wʋm sɩd koɛɛgã ye. La bãmb mensã yĩns ratem yĩnga, la kelgr yamleoog sẽn tar-bã yĩnga, b na n tigsa karen-saam-dãmb wʋsgo.[4] B na n yẽda b tʋbã ne sɩdã kelgre, la b yok-b ne soalmã kelgre.

2 Timote 4:3-4
[3] Bala, wakat n wat tɩ nebã ka na n leb n dat n wʋm sɩd koɛɛgã ye. La bãmb mensã yĩns ratem yĩnga, la kelgr yamleoog sẽn tar-bã yĩnga, b na n tigsa karen-saam-dãmb wʋsgo.[4] B na n yẽda b tʋbã ne sɩdã kelgre, la b yok-b ne soalmã kelgre.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:28-30
[28] Dẽ wã, gũus-y mense, la y ges piis nins fãa Sɩɩg-sõng sẽn kõ-y tɩ y gũ wã yelle. Rɩlg-y Zu-soabã tẽedbã b sẽn da ne b biigã zɩɩmã.[29] Mam miime tɩ mam loogr poore, neb sẽn wẽnd wa rigd-n-yĩid toos n na n wa yãmb sʋk n sãam piisã.[30] La neb n na n yik yãmb sʋkã n zãmsd nebã sẽn ka sɩda, n maan a woto n belg tẽedba tɩ b tũ-ba.

2 PIYƐR 3:14-18
[14] Mam zo-nongdse, gũudum kãngã pʋgẽ, modg-y tɩ bãmb na mik tɩ yãmb ka tar rẽgdo, la tɩ y ka tar bũmb sẽn ka zemse, la tɩ y bee laafɩ pʋga.[15] Bãng-y tɩ tõnd Zu-soabã sẽn maand sũ-marã, yaa tɩ yãmb na paam fãagre, wa tõnd ba-bi-nongr a Poll sẽn gʋls me n wilg yãmb wa sẽn zems yam ning Wẽnnaam sẽn kõ yẽnda wã.[16] A Poll maanda a woto a sɛbã fãa pʋse, sɛbã a sẽn gʋls n gomd bõn-kãens yelle, la sẽn tar koees b wʋmb sẽn ya toogo, tɩ neb nins sẽn ka mi wã, la sẽn nan ka kɩ-b yẽgã toeemd b võor wa b sẽn toeemd gʋls-sõmyã fãa võor tɩ gõdg n sãamd-bã.[17] Woto yĩnga, m ba-bi-nongdse, yãmb sẽn pĩnd n paam tɩ b keoog yãmbã, maan-y gũusgu, tɩ neb nins toog sẽn ka be ne Wẽnnaam sakrã bʋdgrã da wa tus yãmb tɩ y ka leb n yas kãenkãe yɛs ye.[18] Bɩ yãmb bɩ tõnd Zu-soaba la d Fãagd a Zezi Kirist barkã pʋgẽ, la y bãngd-b yellã n paasdẽ. Bãmb n so ziir sẽn sɩng ne moasã hal tɩ ta wakat sẽn kõn sa.

1 ZÃ 4:1-6
[1] Mam zo-nongdse, ra tẽ-y sɩɩsã fãa ye, mak-y-b n ges n bãng b sã n yita Wẽnnaam nengẽ. Bala, belgr no-rɛɛsdb wʋsg n wa dũniyã pʋga.[2] Ad bũmb ning sẽn na n kɩt tɩ yãmb bãng tɩ yaa Wẽnnaam Sɩɩgã: Sɩɩg ning fãa sẽn yet t'a Zezi Kirist waa ne yĩnga, Sɩ-kãng yii Wẽnnaam nengẽ.[3] La sɩɩg ninga fãa sẽn ka kɩt-a kaset kãng ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, a yaa Kirist kɩɩsdã sɩɩga. Sɩɩg ning yãmb sẽn dag n wʋm t'a watame wã, la moasã, a zoee n bee dũniyã pʋgẽ.[4] Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã.[5] Bãmb yaa dũniyã rẽnda, yaa rẽ yĩng la b goama sẽn yɩt dũni nengẽ wã, la dũniyã kelgd-b lame.[6] La ne tõndo, tõnd yaa Wẽnnaam dẽnda. Ned ning sẽn mi Wẽnnaam kelgda tõndo, la ned ning sẽn ka mi Wẽnnaam ka kelgd tõnd ye. Yaa woto la tõnd na n bãng sɩd Sɩɩgã ne tudgr sɩɩgã n bake.

Matiye 7:15-20
[15] Gũus-y yãmb mens ne belgr no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã b ya digd-n-yĩid-toosã.[16] Biis nins bãmb sẽn womdã n na n kɩt tɩ yãmb bãng-ba. Dẽ yĩnga yãmb kaooda sib kɛglg zugu, walla y wobd kankam zaang zugu?[17] Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama, la tɩ-wẽng fãa womda bi-yoodo.[18] Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye.[19] B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum.[20] Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.

2 PIYƐR 1:12-21
[12] Yaa woto yĩng tɩ mam na n tẽegd yãmb bõn-kãens daar fãa, baa ne yãmb sẽn zoe n mi-bã, la y sẽn yas kãenkãe sɩd-kãngã pʋgẽ wã.[13] Mam tagsame tɩ yaa neere, tɩ mam sẽn ket n vɩ yĩn-kiid-kãngã sẽn ya wa fu-roogã pʋga, bɩ m tẽeg-y tɩ y ra gũs ye.[14] Bala, mam miime tɩ sã n yɩ bilfu, mam na n yii yĩn-kiid-kãngã pʋgẽ, wa tõnd Zu-soab a Zezi Kirist sẽn vẽneg-a ne maama.[15] La mam na n modgame tɩ mam loogr poore, bɩ yãmb tõog n tẽegd bõn-kãens yell bũmb fãa pʋgẽ.[16] Sɩd me, tõnd ka tũnug soalem b sẽn tags n naane, n togs yãmb tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pãn-kãsengã la bãmb waoongã yell ye, la yaa tɩ tõnd mens nin yãa bãmb ziirã.[17] Bala, bãmb deega waoogr la ziir tõnd Ba a Wẽnnaam nengẽ. Yaa bãmb sẽn wa n wʋm naam sẽn be ziirã koɛɛg sẽn gom ne bãmb n yeel tɩ: Ada yaa mam bi-ribl nongr sẽn ta mam yam zãnga.[18] Yaa tõnd sẽn wa n be tãn-sõngã zug ne bãmbã la tõnd wʋm koe-kãng sẽn yi arzãn n gome.[19] Tõnd leb n mii vẽeneg tɩ pĩnd-n-bãngr goam sẽn da togsã yaa sɩda. Yaa neer tɩ yãmb ges bõn-kãens wa y sẽn get fɩtl sẽn be zĩ-likẽ n yãgd n gũud hal beoog sẽn na n vẽeg tɩ yibeoog ãdgã yãg yãmb sũyã pʋse.[20] Sẽn deng bũmb fãa, bãng-y tɩ ned ka be n tõe n bilg Wẽnnaam gʋls-sõmyã pĩnd-n-bãngr gomd baa a yen võor ne a meng pãng ye.[21] Bala, pĩnd-n-bãngr gomd baa a ye zɩ n tol n yɩ ne ninsaal tʋlsem ye, la yaa Sɩɩg-sõng sẽn kõ bũmb ningã la ninsaalbã reegd n togsd Wẽnnaam yĩnga.

Tit 1:6-16
[6] Bãmb tog n yɩɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn tar pag a yen bala, la sẽn tar kamb sẽn ya tẽedba n ka maand tʋʋm dẽgdo, n ya kom-sakdse.[7] Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye.[8] Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.[9] Yẽ tog n gãda sɩd koɛɛgã kãenkãe wa b sẽn dag zãms-a to-to wã tɩ yẽ tõe n sagl neb a taaba wa sẽn zems tõ-sõamyã la a tõog kɩɩsdbã.[10] Sɩd me, neb wʋsg n be n ya kɩɩsdba la gom-vɩɩd-rãmba la bɛlgdba, sẽn yɩɩda yaa zũnsã sʋk la b be.[11] F tog n kɩtame tɩ b sĩndi. Bãmb lubda zags zãnga n zãmsd neba bũmb sẽn ka zems ye, n baood paoong ne zãmbo.[12] Kɛrɛt-dãmbã ned a yen sẽn ya bãmb meng no-rɛɛs dag n yeelame yaa: "Wakat fãa Kɛrɛt neba yaa zĩrĩ-be-rãmba, pʋto-rãmba, yão-be-neb sẽn ya kʋɩɩmba."[13] Kaset kãnga yaa sɩda, rẽ wã yĩnga, bɩ f leng-b ne[14] pãnga tɩ b paam tẽeb sẽn ya sõama, tɩ b ra wa tũ zuif-rãmba soalmã la ninsaalbã tõoda sẽn basd sɩdã ye.[15] Bũmba fãa yaa yɩlemd ne neb nins sẽn ya yɩlma. La neb nins sẽn maand yel-wẽna la sẽn ka tẽedbã, baa fʋɩ ka yɩlemd ne bãmb ye. Bãmb yama ne b sũ-bãngra rẽgmame.[16] B yetame tɩ b mii Wẽnnaam la b kɩɩsda Wẽnnaam ne b mensã tʋʋmã, bãmb yaa wẽns tɩ looge, la kɩɩsdba la neb sẽn ka tol n tõe n maan tʋʋm sõng ye.

2 PIYƐR 2:1-22
[1] Zĩrĩ-bãngdb n dag n zĩnd Wẽnnaam neba sʋka. Woto me, zĩrĩ karen-saam-dãmb n be yãmb sʋkã. B na n maana sɩlem n wa ne zãmsg sẽn menesd neba, la b na n kɩɩsa Zu-soab ning sẽn fãag-a bãmbã, la b na n taka sãoong sẽn kõn kaoos n wa b mens zutu.[2] Neb wʋsg na n pʋga bãmb b tʋʋm-beedã pʋgẽ, la sɩd sorã na n paama tʋʋsgo, bãmb tʋʋm-beedã yĩnga.[3] Bãmb rat-wʋsgã yĩnga, b na n belga yãmb ne sɩlem goam n fã yãmba. La bãmb sɩbgrã sɩnga hal daar zãr n watẽ, la bãmb sãoongã ka na n vaal ye.[4] Bala, Wẽnnaam ka bas tɩ malegs nins sẽn maan-b yel-wẽna põs ye B rig-b lame n lobe, n kẽes-b bog-zulung sẽn ya lik bida pʋgẽ, n balg-b be n gũud bʋʋdã kaoob daare.[5] Wẽnnaam ka bas pĩnd dũniyã t'a põs ye. Yaa neb a nii bal la bãmb põsg-yã: Ya a Nowe n dag n ya tɩrlmã koe-moaanda. La Wẽnnaam kɩtame tɩ sa-kãseng wa ni wẽn-kɩɩsdbã dũni zugu.[6] Wẽnnaam sɩbga tẽns nins sẽn boond tɩ Sodom la Gomoorã, n kɩt tɩ b lebg tompeglem, tɩ yɩ mamsg wẽn-kɩɩsdb nins sẽn na n pʋgl n wa wã yĩnga.[7] La Wẽnnaam fãaga nin-tɩrg a Lot. Yẽ sũur da sãama hal wʋsgo, nin-wẽns kãensã tʋʋm-dẽgdã sẽn ya wʋsgã yĩnga.[8] Bala, nin-tɩr-kãng sẽn da be bãmb sʋk n yãt tʋʋm-dẽgd nins b sẽn maandã, la a wʋmdẽ wã, a sũurã ra sãamda daar fãa, t'a namsd wʋsg a tɩrlmã pʋgẽ.[9] Rẽ wã, Zu-soabã mii b sẽn na n maan to-to n fãag neb nins sẽn sakd bãmbã makr wakate, la b sẽn na n maan to-to n bĩng tʋʋm-wẽns maandbã n sɩbg-b bʋʋdã kaoob daare.[10] Sẽn pʋs n yɩɩd fãa, yaa neb nins sẽn be tʋʋm-dẽgd maaneg ratem pʋgã, n baood n maan yĩngã tʋlsem, la b kɩɩsd Wẽnnaam noorã. Zĩrĩ karen-saam-dãmbã yaa sek-m-mens-rãmba, la tɩta-neba, b ka yɛɛsd tɩ paoog yĩngr rãmb ziirã ye. B tʋʋd-b lame.[11] Baa malegs nins sẽn tar pãng ne pãn-tõog n yɩɩd bãmbã yaool n ka gomd yĩngr pãens rãmbã wẽng Zu-soabã taoor ye.[12] Nin-wẽn-kãensã wẽnda rũms sẽn sakd b mens ratem, tɩ b belma yõod yaa yõk n kʋ balã. Bãmb paoogda bũmb nins b sẽn ka mi. Bãmb mens tʋʋm dẽgdã n na n sãam-ba.[13] Bãmb tʋʋm wẽnsã yĩnga, b na n deega tʋʋm wẽns yaoodo. Bãmb getame tɩ tʋm wẽngã ratem tʋʋm ne wĩntoog yaa sũ-noog bũmbu. Bãmb yaa wẽns la rẽgdo, la b sẽn naagd yãmb n dɩtẽ wã wakate, b maanda sũ-noog ne b zãmbã.[14] Bãmb nina geta pʋg-yoaadba, la b zɩ n maan yel-wẽn n tɩg ye. B belgda neb nins yam sẽn yuusdã n tõogdẽ, b sũyã pida ne maan sɩlem n kãag n kõ b mense. Wẽnnaam kãab-wẽng bee bãmb zutu.[15] Bãmb bʋdg n basa so-tɩrgã, n menem n tũ a Beoor biig a Balaam sore. Yẽ sakame n na n maan wẽng n deeg yaoodo,[16] la a paama lengre, a kɩɩsgã yĩnga. Bõang sẽn ka gomd goma wa ninsaala n gɩdg Wẽnnaam no-rɛɛs kãng yalem-tʋʋmã.[17] Nin-kãens wẽnda buls sẽn ka tar koom ye, la wa sawat sobg sẽn dɩkda. B zĩig na n yɩɩ lik sẽn ya bida pʋgẽ.[18] Ne bãmb wuk-m-meng gom-minimã, la b gom-vɩɩdã, b rɩkda b yĩngã ratem sẽn ya tʋʋm-dẽgdã n belgd neb nins sẽn nan lak b mens ne sẽn vɩ-b wẽng maaneg pʋgẽ wã.[19] B kãabda nebã lohorom, tɩ bãmb mensã yaool n ya tʋʋm-dẽgd yemse, bala, ned kam fãa yaa bũmb ning sẽn tõog yẽ wã yamba.[20] Sɩd me, nebã sã n bãng tõnd Zu-soab la d fãagd a Zezi Kiristã, n yi n bas dũni wã dẽgdã, n leb n kẽ a pʋgẽ t'a tõog bãmba, bãmb yaoolem toogã wẽng na n yɩɩga pipi rẽndã.[21] Bala, bãmb sã n dag n ka bãngẽ tɩrlmã sor n são bãmb sẽn bãng-a, n yaool n wẽnemd n bas tõ-sõng ning b sẽn dag n kõ bãmbã.[22] Bũmb ning sẽn paam bãmbã yaa wa yel-bũnd ning sẽn ya sɩdã sẽn yeelã: Baagã lebg n tɩ rɩɩ a sẽn dag n wʋbã, la kurku-yãangã b sẽn nan pekã leb n tɩ bilma begdã.

Matiye 23:1-29
[1] Dẽ, a Zezi goma ne neb kʋʋngã la ne b karen-biisã n yeele:[2] Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã bee a Moyiis zĩigẽ.[3] Dẽ wã, maan-y bũmb nins b sẽn na n yeel yãmbã, la y tũ bũmb nins b sẽn na n zãms yãmbã, la y da maan wa bãmb sẽn maandã ye. Bala, bãmb yetame la b yaool n ka maandẽ ye.[4] Bãmb sẽbda zɩɩb sẽn ya zɩsdo n tʋgend nebã, n yaool n ka rat n sɩɩs-b ne b nug-bil ye.[5] Bãmb maanda b tʋʋmã fãa nebã nin gesg yĩnga. Woto, bãmb maanda b pʋʋsg gãnã tɩ yɩ yalemse, la b kɩtd tɩ b futã zerd yɩ wogd n yɩɩd b taaba. Pʋʋsg gãn la fut zerdo (23.5)[6] Bãmb nonga naam zĩndg zĩis rɩɩb zĩisẽ la karen-dotẽ.[7] Bãmb nonga nebã pʋʋsem raasẽ, la b nongẽ tɩ nebã boond bãmb tɩ karen-saamba.[8] La yãmba, ra kɩt-y tɩ nebã boond yãmb tɩ karen-saamb ye. Bala, yãmb karen-saamb yaa a yen tãa, la yãmb fãa yaa ba-biisi.[9] Da bool-y ned baa a yen tãa dũni ka tɩ ba ye. Bala, ned a yen tãa n ya yãmb ba, soab ning sẽn be-a saasẽ wã.[10] Da kɩt-y tɩ nebã bool yãmb tɩ taoor dãmb ye, bala, ned a yen tãa n ya taoor soaba, yaa Kirist.[11] Sẽn ya-a kãseng n yɩɩd yãmb sʋkã, bɩ a yɩ yãmb tʋmtʋmda.[12] Ned sã n zẽk a menga, b na n sik-a lame, la ned sã n sik a menga, b na n zẽk-a lame.[13] Yãmba, tõog karen-saam-dãmbã, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb pagda arzãn soolmã tɩ nebã ka tõe n kẽ ye. Yãmb mensã ka kẽede, la yãmb ka basd neb nins sẽn dat n kẽ wã me tɩ b kẽ ye.[14] Yãmba, tõog karen-saam-dãmbã, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb sɛɛsda pʋgkõap paoongo, n pʋʋsd pʋʋs-wogd n belgd neba. Bõn-kãng yĩnga, yãmb sɩbgr na n yɩɩ toog n yɩɩda.[15] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb saagda ko-kãsengã ne tẽngã fãa n baood ned sẽn na sak yãmb kaorengã. La yãmb sã n paam neda, yãmb kɩtdame t'a lebg bug-tẽng ned sẽn ya wẽng n yɩɩd yãmb naoor a yiibu.[16] Yãmb sẽn ya tɛtb sẽn ya zoensã, yãmb na paam toogo! Yãmb yetame tɩ ned sã n pʋlem wẽnd-doogã, rẽ ka be yell ye, la t'a sã n pʋlem sãnemã sẽn be wẽnd-doogẽ wã, yaa tɩlɛ t'a pidsi.[17] Ka-yam dãmb la zoense, bʋg n ya kãseng n yɩɩda, sãnemã bii, bɩ wẽnd-doogã sẽn kɩtd tɩ sãnemã lebg bõn-sõngã?[18] Yãmb leb n yetame tɩ ned sã n wẽen ne tẽn-kugrã, rẽ ka be ye, la tɩ ned sã n wẽen ne kũunã sẽn be tẽn-kugrã zugã, yaa tɩlɛ t'a pidsi.[19] Zoensã, bʋg n ya kãseng n yɩɩda, kũunã bii, bɩ tẽn-kugrã sẽn kɩtd tɩ kũunã lebg bõn-sõngã?[20] Ned ning sẽn pʋlemd tẽn-kugrã pʋlemda tẽn-kugrã la ne bũmb ning sẽn be a zugã.[21] Ned ning sẽn wẽend ne wẽnd-doogã wẽenda ne roogã la ne ned ning sẽn so-a roogã.[22] La ned ning sẽn wẽend ne arzãn wẽenda ne Wẽnnaam geerã la ne a soab sẽn zao a zugã.[23] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye.[24] Tɛtb sẽn ya zoense, yãmb yoogda koom n kokd dũmpigla, n yaool n vend yʋgemde.[25] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb nedgda ko-yũud wamd ne laag poore, tɩ b pʋsã yaool n pid ne fãab la yĩng ratem sakre.[26] Fariisẽ sẽn ya zoanga, deng n nedg ko-yũud wamdã ne laagã pʋg tɩ yɩ yɩlemde, tɩ b poeyã me na yɩ yoalma.[27] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb wẽnda wa yaad sẽn puus goor tɩ ya pɛɛlga, tɩ b yɩngã ya neere, tɩ b pʋsa pid ne kũum kõab, la rẽgd buud fãa.[28] Yãmb me, nebã sã n get yãmb yɩngã, yãmb yaa wa nin-tɩrse. La pʋgẽ wã, yãmb pida ne zãmbo la tʋʋm-wẽnse.[29] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmba, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb meta Wẽnnaam no-rɛɛsdbã yaado, la y nagsd nin-tɩrsã yaado,

Mossi (SB) 1998
No Data