A A A A A

Church: [Deacons]


1 Timote 3:1-13
[1] Gom-kãnga yaa sɩda: Ned sã n dat n yɩ karen-saamba, yaa tʋʋm-sõng la a rata.[2] Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba.[3] A ka tog n yɩ rã-yũuda, wall zabr soab ye. A tog n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ. A ka tog n yɩ ned sẽn nong ligd ye.[4] A tog n yɩɩ ned sẽn get a zak yell neere, m kɩtd t'a kamb yɩ kom-sakds wa sẽn zems pẽgre.[5] Ned sã n ka tõe n ges a meng zak yelle, a na n yɩɩ a wãn n ges Wẽnnaam doogã yelle?[6] Yẽ ka tog n yɩ sug-kot paalg ye, sã n ka rẽ, a tõe n kẽe wuk-m-meng pʋgẽ, n paam sɩbgr ning wẽng soabã sẽn na n paamã.[7] A togame n paam tɩ kɛɛng-rãmbã kɩt a kaset sõngo, tɩ nebã da wa n ka nand-a, la tɩ rõatã bẽodg ra yõk-a ye.[8] Yel-gɛtb me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre, la sɩd dãmba. B ka tog n yɩ neb sẽn yũud rãam wʋsgo, wall sẽn maand zãmb n baood ligd ye.[9] Bãmb tog n talla tẽeb sɩd koɛɛgã sẽn pukã kãenkãe, ne sũur kaset sõngo.[10] Nebã tog n deng n maka bãmb n gese, tɩ b sã n mik tɩ b ka rõadga, bɩ b yaool n maan yel-gesg tʋʋmdã.[11] Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ.[12] Yel-gɛt tog n yɩɩ pʋg-yend sɩda, la a tog n gesa a kambã ne a zaka rãmb yell sõama.[13] Yel-gɛtb nins sẽn maand b tʋʋmd neerã paamda waoogr zĩiga, la b pels yaa kãenkãe Kirist Zezi tẽebã pʋgẽ.

Filip 1:1
Maam a Poll ne a Tɩmote sẽn ya Zezi-Kirist nonglem yemsã n tʋmd seb-kãnga Wẽnnaam neba fãa sẽn tẽed a Zezi Kiristã la karen-saam-dãmba ne yel-gɛtbã sẽn be Filip tẽngã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 6:1-7
[1] Wakat kãnga, karen-biisã ra lebgda wʋsgo. Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b tẽn-taasã yẽgma ne Zuif-rãmb nins sẽn vɩ-b Zeruzalɛma, b sẽn da ka kõt bãmb pʋgkõapã b daar fãa pʋɩɩrã wa sẽn zemsã yĩnga.[2] Dẽ, tẽn-tʋmdba piig la a yiibã tigma karen-biisa fãa n yeel-b yaa: A ka zems tɩ tõnd bas Wẽnnaam koɛɛgã mooneg n pʋɩt neb rɩɩb ye.[3] Ba-biisi, woto yĩngã, bɩ y yãk raop a yopoe yãmb sʋkã sẽn tar kaset sõngo, n pid ne Sɩɩg-sõng la yam, tɩ tõnd ning tʋʋm-kãngã bãmb zutu.[4] La tõnd na n kell n kẽnga taoor ne pʋʋsgo la Wẽnnaam koɛɛgã moonego.[5] La neb kʋʋngã fãa sũur yɩɩ noog ne koe-kãnga. Dẽ, bãmb yãka a Etɛn sẽn pid ne tẽeb la Sɩɩg-sõngo la a Filip la a Porkoor la a Nikanoor la a Tɩmo la a Parmenaas ne a Nikola sẽn yit Ãntiyos n dag n kẽ Zuif-rãmba kaorengo.[6] B talla bãmb n wa tẽn-tʋmdba nengẽ la b pʋʋsame n tik-b ne b nusi.[7] La Wẽnnaam koɛɛgã ra saagdame n yɩɩd pĩnda, la karen-biisã sõor dag n paasda wʋsg Zeruzalɛm. La maan-kʋʋdb wʋsg ra sakda tẽebã.

Rom Dãmba 16:1
Mam tʋmda d ba-bi-poak a Feebe yãmb nengẽ. A yaa Sãnkre wẽnd-doogã yel-gɛt poaka.

Tit 1:7
Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 6:3
Ba-biisi, woto yĩngã, bɩ y yãk raop a yopoe yãmb sʋkã sẽn tar kaset sõngo, n pid ne Sɩɩg-sõng la yam, tɩ tõnd ning tʋʋm-kãngã bãmb zutu.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

Efɛɛz 4:11
Yaa bãmb n kɩt tɩ neb kẽer yɩ tẽn-tʋmdba, tɩ kẽer yɩ bãmb no-rɛɛsdba, tɩ kẽer yɩ koe-noogã moaandba, tɩ kẽer yɩ pe-kɩɩmba la karen-saam-dãmba,

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 20:28
Dẽ wã, gũus-y mense, la y ges piis nins fãa Sɩɩg-sõng sẽn kõ-y tɩ y gũ wã yelle. Rɩlg-y Zu-soabã tẽedbã b sẽn da ne b biigã zɩɩmã.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

1 KORẼNT 12:28
Wẽnnaam ninga neb b roogẽ wã: pipi rãmb yaa tẽn-tʋmdbã, tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdbã ya yiib rãmba, tɩ karen-saam-dãmbã ya tãab rãmba. Rẽ poore, bõn-bãn maaneg kũun n be, tɩ maagr kũuni, sõngr kũuni, lʋɩ neb taoor kũuni, gom-zẽn buud toay-toay kũun n pʋgda.

Galat 1:19
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

Ebre 13:17
Sak-y yãmb taoor dãmba noore, la y sakd-ba. Bala, bãmb geta yãmb sɩɩsã yelle, bãmb sẽn na n gom b yell Wẽnnaam taoorã yĩnga. Maan-y y sẽn tõe tɩ b na ges y yell ne sũ-noogo, la ka ne wõosg tɩ rẽ ka na n zĩnd yõod ne yãmb ye.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 6:4
La tõnd na n kell n kẽnga taoor ne pʋʋsgo la Wẽnnaam koɛɛgã moonego.

1 Timote 3:1-7
[1] Gom-kãnga yaa sɩda: Ned sã n dat n yɩ karen-saamba, yaa tʋʋm-sõng la a rata.[2] Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba.[3] A ka tog n yɩ rã-yũuda, wall zabr soab ye. A tog n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ. A ka tog n yɩ ned sẽn nong ligd ye.[4] A tog n yɩɩ ned sẽn get a zak yell neere, m kɩtd t'a kamb yɩ kom-sakds wa sẽn zems pẽgre.[5] Ned sã n ka tõe n ges a meng zak yelle, a na n yɩɩ a wãn n ges Wẽnnaam doogã yelle?[6] Yẽ ka tog n yɩ sug-kot paalg ye, sã n ka rẽ, a tõe n kẽe wuk-m-meng pʋgẽ, n paam sɩbgr ning wẽng soabã sẽn na n paamã.[7] A togame n paam tɩ kɛɛng-rãmbã kɩt a kaset sõngo, tɩ nebã da wa n ka nand-a, la tɩ rõatã bẽodg ra yõk-a ye.

1 Timote 2:12
Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 14:23
A Zezi tẽedba sẽn be zĩig ninsã fãa, a Poll dãmb yãka kãsem-dãmb n kõ-ba. La bãmb loee noor n Pʋʋs n dɩk-b n bas Zu-soab ninga bãmb sẽn tẽ a soaba nugẽ.

1 Timote 5:17
Taoor dãmb nins sẽn get wẽnd-doogã tʋʋm yell neerã tog n paama waoogr n yɩɩda, la sẽn yɩɩd fãa, yaa neb nins sẽn wɩngd ne koe-moonego la ne zãmsgã.

Ebre 13:7
Tẽeg-y yãmb taoor dãmbã, sẽn moon-b yãmb Wẽnnaam goamã yelle. Ges-y bãmb vɩɩmã sẽn baas to-to, la y maan togs-n-taar ne b tẽebã.

Tit 1:8
Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.

1 PIYƐR 5:2
Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be ne yãmbã. La ka ne modgr ye, yaa ne yamleoogo wa sẽn zems Wẽnnaam daabã. La ka paoong ratem yĩng ye, yaa ne sũur sẽn ya sõama.

Tit 1:6
Bãmb tog n yɩɩ neb sẽn ka tar yelle, la sẽn tar pag a yen bala, la sẽn tar kamb sẽn ya tẽedba n ka maand tʋʋm dẽgdo, n ya kom-sakdse.

1 Timote 5:22
Da yãg n tigs nebã ne f nus n kẽes-b Wẽnnaam tʋʋmdẽ wã ye, la f ra naag ned a yel-wẽnd maanegẽ ye. Fo mengã, tall f meng ne sõmblem.

Tit 1:5
Mam basa foom Kɛrɛt tẽng tɩ f maneg bũmb ning sẽn ket n tog n manegã, la f maan wa mam sẽn dag n wilg foom tɩ f yãk wẽnd-dot kãsem-dãmb tẽng fãa pʋgẽ wã.

Galat 4:19
Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã.

Mossi (SB) 1998
No Data