A A A A A

Church: [Church Persecution]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 8:1
La a Soll da gesame t'a Etɛn kʋʋbã zemsame.

Matiye 5:44
La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,

2 Timote 3:12
Neb nins fãa sẽn dat n vɩɩmd tẽeb vɩ-sõng Kirist pʋgẽ wã, neb na nams-ba.

Zã 15:20
Tẽeg-y gomd ning mam sẽn yeel yãmbã. Mam yeela yãmb tɩ tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. B sã n namsa maam, b na n namsa yãmb me. B sã n deega mam goama, b na n deega yãmb goam me.

Yɛl Pukr Sebre 2:10
Da maan-y rabeem ne namsg ning y sẽn na n namsã ye. Gese, Sʋtãanã na n kẽesa yãmb neb kẽer bi-bees roogo, sẽn na n yɩl n mak yãmba, la yãmb na n paama namsg rasem piiga. Kel n maan-y neer hal tɩ ta kũum, la mam na kõ yãmb vɩɩm maanfo." Maanfo (2.10)

Rom Dãmba 8:35
Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga?

Matiye 5:11
Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga.

Rom Dãmba 12:14
Ning-y neb nins sẽn namsd yãmbã zut barka. Ning-y bark la y ra kãab-b wẽng ye.

Zã 5:16
Rẽnda n kɩt tɩ Zuif-rãmbã dag n namsd a Zezi, b sẽn maand bõn-kãng vʋʋsg daarã yĩngã.

Matiye 5:10-12
[10] Bark bee neb nins sẽn namsd tɩrlma yĩngã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda.[11] Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga.[12] Maan-y sũ-noog n kɩdme, yãmb keoor sẽn na n yɩ kãseng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Tɩ bõe, b rag n namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn deng yãmbã a woto.

2 KORẼNT 12:10
Yaa woto yĩng tɩ mam maand sũ-noog m pãn-komsmã pʋgẽ, paoogrã pʋgẽ, m sẽn ka tar m sẽn dat pʋgẽ, namsg pʋgẽ, la tood mam sẽn sak Kirist yĩngã pʋgẽ. Bala yaa mam pãn-komsmã wakat la mam tar pãnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 13:50
La Zuif-rãmba pagb nins sẽn sakd tẽebã yell neerã la ne tẽnga nin-kãsems tɩ b nams a Poll la a Barnabas n dig-b tɩ b yi bãmb soolmẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 7:52
Wẽnnaam no-rɛɛs bʋg la y yaab-rãmbã ka namse? B kʋʋ neb nins sẽn da pĩnd n togs tɩrlem soaba waoongã. La moasã, yaa yãmb n zãmb tɩrlem soabã n kʋ-a.

Mark 4:17
Bãmb ka tar yẽg ye, bãmb kaoosda bilf bala. La toog bɩ namsg sã n paam bãmba Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, tao-tao bala, b lʋɩtame.

Galat 4:29
La a wa biig ning b sẽn dog yĩng ratem yĩngã sẽn dag n namsd biig ning b sẽn dog wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã raabã, ket n yaa a woto bal moasã.

Mark 10:30
n ka paam yiyã, la ba-bi-raopa la ba-bi-pogse, la ma-rãmba, la kamba, la pʋt naoor koabga, la namsg ye. La wakat sẽn wata, a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Matiye 13:21
la a yaool n ka tar a meng yẽgen ye. Yẽ kaoosda wakat bilf bala, la toog bɩ namsg sã n yaool n paam-a Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, yẽ lʋɩtame.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 22:4
Mam dag n namsa neb nins sẽn dag n tũud so-kãnga wã n kʋ-ba, la m yõg raop la pagb n sẽb n kẽes-b bi-bees roogo.

Matiye 5:10
Bark bee neb nins sẽn namsd tɩrlma yĩngã zutu, bala arzãn soolem yaa bãmb dẽnda.

Galat 6:12
Neb nins sẽn dat tɩ ne yĩngã yell bɩ b pẽg-bã modgda yãmb tɩ y kɩt tɩ b kẽes-y bãongo, la yaa sẽn na yɩlg bal n da paam namsg Kirist da-pɩkã yĩng ye.

Luk 21:12
La sẽn deng bõn-kãens fãa, b na n yõga yãmba, n nams-yã. B na n yõga yãmb n tall n kẽng karen-dotẽ, b na n kẽesa yãmb bi-bees roto, b na n tall-y lame n kẽng rĩm-dãmb ne Gʋvɛrneer dãmb taoor mam yʋʋrã yĩnga.

Mark 10:29-30
[29] A Zezi leokame: Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned ka be sẽn na n bas a yiri, bɩ a ba-bi-raopa, bɩ a ba-bi-pogse, bɩ a ma, bɩ a ba, bɩ a kamba, bɩ a pʋt mam yĩnga la koe-noogã yĩnga,[30] n ka paam yiyã, la ba-bi-raopa la ba-bi-pogse, la ma-rãmba, la kamba, la pʋt naoor koabga, la namsg ye. La wakat sẽn wata, a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Rom Dãmba 8:35-37
[35] Ãnna n na n welg tõnd ne Kirist nonglmã? Toogo, bɩ sũ-sãoong kãsenga, bɩ namsgo, bɩ kom, bɩ naongo, bɩ sãoongo, bɩ zabr sʋʋga?[36] Wa b sẽn gʋlsã: B kʋʋda tõnd daarã tõr fo yĩnga. B geta tõnd wa piis b sẽn koota.[37] La bõn-kãens fãa pʋgẽ, tõnd yaa tõaagdb hakɩɩka, sẽn nong-a tõndã maasem yĩnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 11:19-21
[19] Namsg ninga sẽn paam tẽedba a Etɛn kũuma poorẽ wã kɩtame tɩ b sãeeg n kẽng hal Fenisi, la Sɩpr ne Ãntiyos la b ka moon ned a to Wẽnnaam koɛɛga sã ka Zuif-rãmba bal ye.[20] Baoosgo tẽedb kẽer sẽn yi Sɩpr la Sirɛn waa Ãntiyos la b goma ne neb a taabã me n moon-b Zu-soab a Zezi koe-noogã.[21] Zu-soaba pãng da bee ne bãmba la neb wʋsg tẽe Zu-soabã n kos sugri.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:4-5
[4] La a Soll lʋɩɩ tẽnga. La a wʋma koɛɛg sẽn yet yẽnda yaa: Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam?[5] A Soll leokame tɩ Zu-soaba, yãmb yaa ãnna: La Zu-soaba yeelame yaa: Mam yaa a Zezi fo sẽn namsd a soabã. Na n yɩɩ toog ne foom, fo sẽn kɩɩsda yĩnga. La yẽ ra yɛɛsame n digd n sok Zu-soaba tɩ bãmb datame tɩ yẽ maan bõe. Dẽ Zu-soaba yeela yẽnda

Galat 5:11
M ba-biisi, ne maam, sã n yaa tɩ mam moondame tɩ b kẽes nebã bãongo, bõe yĩng tɩ b namsd maam? Dẽ, a Zezi da-pɩkã koɛɛg sẽn ya wa kug-lakdg tɩ mam moondẽ wã ka le beegd ned ye.

Matiye 10:23
B sã n nams yãmb tẽn-kãnga, bɩ y zoe n kẽng tẽng a to. Mam yeta yãmb sɩda tɩ yãmb ka na n saag Israyɛll tẽnsã n sɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nan ka wa ye.

Matiye 5:12
Maan-y sũ-noog n kɩdme, yãmb keoor sẽn na n yɩ kãseng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Tɩ bõe, b rag n namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn deng yãmbã a woto.

1 Timote 1:13
tɩ mam yaool n dag n ya ned sẽn paoogd Wẽnnaam, la sẽn namsd tẽedbã, la ned sẽn maand a taab pãnga. La b zoee mam nimbãanega, bala, dag n yaa zɩɩlem la ka-tẽeb pʋgẽ la mam dag n maand rẽnda.

Matiye 5:11-12
[11] Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga.[12] Maan-y sũ-noog n kɩdme, yãmb keoor sẽn na n yɩ kãseng arzãn pʋgẽ wã yĩnga. Tɩ bõe, b rag n namsa Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sẽn deng yãmbã a woto.

Luk 11:49
Yaa rẽnda n kɩt tɩ Wẽnnaam yamã yetẽ yaa: Mam na n tʋma no-rɛɛsdb la tẽn-tʋmdb b nengẽ. Bãmb na n kʋʋ kẽere, la b nams kẽere,

1 Tesalonik 3:3-4
[3] tɩ namsg ning sẽn paamd yãmb moasã wã da wa n vigs ned baa a yembr ye. Bala, yãmb mens miime tɩ nams-kãens yaa tõnd pʋɩɩre.[4] Wakat ning tõnd sẽn dag n be ne yãmbã, tõnd pĩnd n yeela yãmb tɩ d na n paama namsgo. La yãmb miime tɩ yaa rẽ n wa wã.

Ebre 11:36-38
[36] Kẽer deega yaoolgo, la kalwaase, la hal baa bãens sẽbre la bi-bees roogo.[37] B lob-b-la kuga, n nams-ba, n wã-b ne ra-wãad sʋʋse. B kʋʋ kẽer ne zabr sʋʋga, n yeelg kẽer piis la bʋʋs gãndo, n dig-b tɩ b yi n yeebdẽ, n ka tar baa fɩ ye, tɩ neb maand-b pãnga, n maan-b wẽnga.[38] Bãmb dag n ka zems ne dũni wã ye. B dag n yeebda wetẽ, la tãensẽ, la tãens bogdẽ, la bogd sẽn tu tẽnga.

Zã 15:20-21
[20] Tẽeg-y gomd ning mam sẽn yeel yãmbã. Mam yeela yãmb tɩ tʋmtʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. B sã n namsa maam, b na n namsa yãmb me. B sã n deega mam goama, b na n deega yãmb goam me.[21] La b na n maana yãmb bõn-kãensã fãa mam yʋʋrã yĩnga, tɩ bõe, b ka mi sẽn tʋm-a maamã ye.

Matiye 10:21-23
[21] Ned na n kɩtame tɩ b yõk a ba-biig n kʋ, la ba-rãmb me na n maana b kamb a woto. Kamb na n yika ne b ba-rãmb la b ma-rãmb n kɩt tɩ b kʋ-ba.[22] Neba fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga, la ned ning sẽn na n yals-a kãenkãe tɩ wakat ta na paam fãagre.[23] B sã n nams yãmb tẽn-kãnga, bɩ y zoe n kẽng tẽng a to. Mam yeta yãmb sɩda tɩ yãmb ka na n saag Israyɛll tẽnsã n sɛ tɩ Ninsaal Bi-riblã nan ka wa ye.

Matiye 24:8-10
[8] Yõwã fãa na n yɩɩ wa rogem toog sɩngr bala.[9] Dẽ, b na n namsa yãmba, n kʋ yãmba, la soolem fãa nebã na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[10] Bõn-kãng na n waa ne neb wʋsg lʋɩɩse. B na n zãmba taaba, n kisg taaba.

Luk 21:12-19
[12] La sẽn deng bõn-kãens fãa, b na n yõga yãmba, n nams-yã. B na n yõga yãmb n tall n kẽng karen-dotẽ, b na n kẽesa yãmb bi-bees roto, b na n tall-y lame n kẽng rĩm-dãmb ne Gʋvɛrneer dãmb taoor mam yʋʋrã yĩnga.[13] Na n tũu ne rẽnda tɩ yãmb kɩs bãmb mam kaseto.[14] Dẽ wã, ning-y y yamẽ, n da reng n tags y sẽn na n tɩ gom bũmb ning n fãag y meng ye.[15] Bala, mam na n ninga goam y noorẽ, la m kõ-y yam, la yãmb bɛɛbã fãa baa a yen kõn tõog n kɩɩs wall b wẽ nokoeemd ye.[16] Baa yãmb ba-rãmba, la y ba-biisi, la y roagdba, la y zo-rãmb mens na n yõga yãmb n kɩse, la b na n kʋʋ yãmb neb kẽere.[17] Nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga.[18] La yãmb zug zoobg baa a yen kõn menem ye.[19] Yãmb sã n yals kãenkãe, y na n fãaga y mense.

1 KORẼNT 4:8-13
[8] Yãmb zoee n tɩgame, yãmb zoee n yaa arzegs rãmba, yãmb sɩngame n dɩt naam tɩ tõnd kaẽ ye. Wẽnd na kɩt tɩ y sɩd rɩ naam, tɩ tõnd me tõe n naag yãmb n dɩ naamã.[9] Bala, mam tẽedame tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd sẽn ya tʋmtʋmdba yɩ neba fãa zʋʋre, la neb bʋʋd sẽn kao tɩ b zems kũum, b sẽn kɩt tɩ tõnd lebg bõn-gets dũni rãmb yĩnga, la malegs yĩnga, la ninsaalb yĩngã yĩnga.[10] Kirist yĩnga, tõnd yaa yalemba, la yãmb yaa yam dãmb Kirist pʋgẽ, tõnd yaa pãn-komsem dãmba, la yãmb tara pãnga. Yãmb bee waoogre, la tõnd paamda paoogre.[11] Hal tɩ ta moasã, kom la ko-yũudu, la naongo, la pãbre, la yeebg tara tõndo.[12] Tõnd tʋmda ne d nus n yaadẽ. Nebã tʋʋda tõndo, la tõnd ningd-b la barka. Neb namsda tõndo, la tõnd sakda rẽnda.[13] Hal tɩ ta moasã neb kãnegda tõndo, la tõnd belsda neba. Tõnd lebga wa sagd dũni neb nifẽ, ned baa a yen sẽn ka rata.

Ebre 10:32-34
[32] Tẽeg-y sɩngr wakatã yelle, wakat ning y sẽn paam namsg wʋsg tɩ yɩ maoor meng-menga, y sẽn paam vẽenemã zugẽ.[33] B ninga yãmb yãnde, n nams yãmb neba taoor tɩ b ges-yã, la yãmb paama yam a yembr me ne neb nins b sẽn namsd a woto wã.[34] Sɩda, yãmb zoee bi-beesã nimbãanega, la yãmb saka ne sũ-noog tɩ b wʋk bũmb nins yãmb sẽn tarã, yãmb sẽn mi tɩ y tara paoong sẽn ya sõama n yɩɩda, la sẽn ka loogdã yĩnga.

Ebre 11:33-38
[33] sẽn tall-b tẽeb n tõog soolem dãmba, la b tʋm tɩrlem tʋʋma, la b paam kãabdo, la b mum gɩgma noeyã,[34] la b sãam bugum pãnga, la b põs zabr sʋʋs noeyã, la b sãoog n paam pãnga, la b yɩ gãndaad zabr zĩigẽ, la b sãeeg tẽns a taab sodaasã yell ye.[35] Pagb kẽer paamame tɩ b neb sẽn ki leb n vʋʋge. Neb namsa neb a taaba, la sẽn namsdbã ka sak tɩ b yols-b ye, sẽn na yɩlg n paam vʋʋgr sẽn ya sõama n yɩɩda.[36] Kẽer deega yaoolgo, la kalwaase, la hal baa bãens sẽbre la bi-bees roogo.[37] B lob-b-la kuga, n nams-ba, n wã-b ne ra-wãad sʋʋse. B kʋʋ kẽer ne zabr sʋʋga, n yeelg kẽer piis la bʋʋs gãndo, n dig-b tɩ b yi n yeebdẽ, n ka tar baa fɩ ye, tɩ neb maand-b pãnga, n maan-b wẽnga.[38] Bãmb dag n ka zems ne dũni wã ye. B dag n yeebda wetẽ, la tãensẽ, la tãens bogdẽ, la bogd sẽn tu tẽnga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 12:1-19
[1] La wakat kãng sasa, rĩm a Herood sɩngame n nams a Zezi tẽedba kẽere.[2] Yẽnda kɩtame tɩ b kʋ a Zã ba-biig a Zak ne sʋʋga.[3] La yẽ sẽn yã tɩ bõn-kãng taa Zuif-rãmba yam, a kell n kɩtame tɩ b yõk a Pɩyɛɛr. Rag n yaa bur sẽn ka rã-bɩll kibs daare.[4] Herood sẽn yõk a Pɩyɛɛr n kẽes bi-bees roogẽ, a kɩtame tɩ sodaas piig la a yoob gũ a Pɩyɛɛr n dees taab naas-naase, n dag n tagsdẽ tɩ zʋʋg-n-basã kibs sã n loog bɩ a yiis-a n kao a bʋʋd neba nifẽ.[5] Dẽ, bi-bees roogã pʋgẽ b ra gũuda a Pɩyɛɛre. La a Zezi tẽedba rag n pʋʋsda Wẽnnaam ne b sũur fãa a Pɩyɛɛr yĩnga.[6] Yʋng ninga sẽn deng a Herood sẽn na n yiis a Pɩyɛɛr n kao a bʋʋdã, gũudba rag n bee bi-bees rooga noor n gũudẽ la b ra balga a Pɩyɛɛr ne bãens a yiib t'a gãe pʋgẽ. Sodaas a yiib tẽn-sʋka.[7] Tao-tao bala, Zu-soaba malɛk puka a menga la vẽenem n yãg bi-bees roogã pʋgẽ. Malɛkã wẽe a Pɩyɛɛr lʋgr n nek-a n yeel-a yaa: Yik tao-tao. La bãensa lʋɩɩme n bas a Pɩyɛɛr nusã.[8] Dẽ, malɛka yeela a yẽnda t'a sẽb a sẽbdgã la a wid a neooda. A Pɩyɛɛr maana a woto. La malɛkã yeel-a lame t'a rɩk a fuugã n yeelg n tũ yẽnda.[9] A Pɩyɛɛr tũu malɛkã n yi, la a ra ka tagsd tɩ bũmb ninga malɛkã sẽn moonda yaa sɩd ye. A ra tagsdame tɩ yẽ yãa vẽnegre.[10] La bãmb sẽn loog pipi gũudã ne yiib soabã n ta kʋleng ninga sẽn teesd tẽngã n pag ne kutã, kʋɩlen-kãng paka a toor bãmb taoore. La b yiime n kẽng n dɩk sorã, la tao-tao bala, malɛkã loog n bas yẽnda.[11] Dẽ, a Pɩyɛɛr yam vẽnegame t'a bãng bũmb ning sẽn maana. La a yeelame yaa: Moasã, mam bãnga sɩd-sɩd tɩ yaa Zu-soabã n tʋm malɛk t'a fãag maam Herood nugẽ la na bũmb ning fãa Zuif-rãmba sẽn da rat n maan maama.[12] A Pɩyɛɛr sẽn tagse, a kẽnga a Maari yiri. Yaa a Zã b sẽn boond t'a markã ma. La neb wʋsg n dag n tigim taab beene n pʋʋsdẽ.[13] A Pɩyɛɛr wẽe rignoor ninga b sẽn kẽeda kʋɩlengã, la tʋmtʋmd poak a yen yʋʋr sẽn boond t'a Rood kolgame n na n kelge.[14] La yẽnda bãnga a Pɩyɛɛr koɛɛgã la a sũurã yɩɩ noog t'a bas kʋɩlengã pakr n wudg n leb pʋgẽ n tɩ togs t'a Pɩyɛɛr n wa n be rignoorẽ wã.[15] Bãmb yeela yẽnda t'a lebgame. La tʋmtʋmd-poakã kell n baas n yeelame tɩ yẽ sẽn yetã yaa sɩda.[16] Dẽ, b yeelame tɩ yaa a Pɩyɛɛr malɛka. La wakat kãnga, a Pɩyɛɛr dag n ket wẽeda kʋɩlengã. La b sẽn yaool n pake, b yãa a Pɩyɛɛr la b yɛɛsame.[17] A Pɩyɛɛr Zãasa bãmb ne nug n na n kɩt tɩ b sĩndi. La a Pɩyɛɛr togs-b-la Zu-soabã sẽn maan to-to n yiis yẽnda bi-beesa roog pʋgẽ. La a yeel tɩ b tɩ togs a zak ne ba-biis a taabã bõn-kãnga. Dẽ, yẽ yiime n kẽng zĩig a to.[18] La beoogã sẽn vẽege, rãmbg kãseng n yik sodaasã sʋka, b sẽn dag n dat n bãng a Pɩyɛɛr sẽn be zĩig ninga yĩnga.[19] Herood kɩtame tɩ bao a Pɩyɛɛr, la b ka yãnd-a ye. A kɩtame tɩ b kao gũudba bʋʋdo, la a kõ noor tɩ b kʋ-ba. Rẽ zugẽ, Herood yii Zude n kẽng Sezaare n tɩ pa be wakat bilfu.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:1-14
[1] Baoosgo, a Soll sẽn dag n ket n namsd Zu-soaba karen-biis n dat kʋ-bã, a kẽnga maan-kʋʋdba kãsem nengẽ[2] n tɩ kos-a t'a gʋls sɛb n tʋm karen-dot nins sẽn be Damasã tɩ yẽ sã tɩ n yã neb beene sẽn tũud Zu-soaba sore, sã n ya raop wala pagba, bɩ yẽ yõg-b n tall n wa Zeruzalɛm.[3] La yẽ sẽn wa n be sorẽ n kolg Damase, tao-tao bala, vẽenem n yi arzãn n yãg n gũbg yẽnda.[4] La a Soll lʋɩɩ tẽnga. La a wʋma koɛɛg sẽn yet yẽnda yaa: Solle, Solle, yaa bõe tɩ fo namsd maam?[5] A Soll leokame tɩ Zu-soaba, yãmb yaa ãnna: La Zu-soaba yeelame yaa: Mam yaa a Zezi fo sẽn namsd a soabã. Na n yɩɩ toog ne foom, fo sẽn kɩɩsda yĩnga. La yẽ ra yɛɛsame n digd n sok Zu-soaba tɩ bãmb datame tɩ yẽ maan bõe. Dẽ Zu-soaba yeela yẽnda[6] Yik n kẽ tẽngã pʋgẽ, la beene b na n yeela foom bũmb ninga f sẽn tog n maane.[7] La raop nins sẽn da tũud a Sollã yɛɛsame n yas n ka tõe n gom ye. B dag n wʋmda koɛɛgã la b ka ne ned ye.[8] A Soll yikame, la baa yẽ nina sẽn pukã, a ra ka tõe n yã baa fʋɩ. B gãda a nug n tae-a n kẽng Damase.[9] Yẽ maana rasem a tãab n ka tõe n yã ye. La a ka rɩ wala a yũ bũmb ye.[10] Karen-biig a ye n dag n be Damas t'a yʋʋr boond t'a Ananiyas. Zu-soaba puka b meng ne yẽnda vẽnegr pʋgẽ n yeel-a tɩ Ananiyas! T'a leok yaa: Ad mam Zu-soaba.[11] Zu-soaba yeela a Ananiyas yaa: Yik n kẽng sor ning sẽn boond tɩ tɩrgã n ta a Zudas zakẽ n bao ned yen sẽn yit Tars t'a yʋʋr boond t'a Solle.[12] Tɩ bõe yẽ pʋʋsdame n yã vẽnegr pʋgẽ tɩ ned a yen yʋʋr sẽn boond t'a Ananiyas waa n tik yẽ ne a a nus tɩ yẽnda leb n paam a nini.[13] A Ananiyas leokame n yeel yaa: Zu-soaba, mam wʋma neb wʋsg sẽn gomd rao-kãnga sẽn maan yãmb nebã sẽn be Zeruzalɛma wẽng wʋsga yelle.[14] La maan-kʋʋdba kãsem-dãmb kõo yẽ noor t'a wa ka n yõg neb nins fãa sẽn pʋʋsd ne yãmb yʋʋrã.

Galat 1:13
Sɩd me, yãmb wʋma mam yel-manesem sẽn yɩ to-to pĩnda, Zuif-rãmbã kaoreng pʋgẽ. Wakat kãnga, mam dag n namsda Wẽnnaam nin-tũusidsã, la m sãamd b roogã.

Yɛl Pukr Sebre 2:8-10
[8] Gʋls Ismirn wẽnd-doogã gũud n yeel-a yaa: Sẽn ya-a dẽenem la yaoolem soaba, sẽn dag n ki-a n leb n vʋʋgã yetame yaa:[9] "Mam bãnga yãmb namsgã ne y naongã, la yãmb yaool n yaa arzegs rãmba, la mam bãnga kãnegr ning neb nins sẽn yet tɩ b yaa Zuif-rãmb n yaool n ka Zuif-rãmba, la b ya Sʋtãanã karen-doogã rãmb sẽn kãnegd yãmbã.[10] Da maan-y rabeem ne namsg ning y sẽn na n namsã ye. Gese, Sʋtãanã na n kẽesa yãmb neb kẽer bi-bees roogo, sẽn na n yɩl n mak yãmba, la yãmb na n paama namsg rasem piiga. Kel n maan-y neer hal tɩ ta kũum, la mam na kõ yãmb vɩɩm maanfo." Maanfo (2.10)

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 26:9-11
[9] Mam meng da tagsame tɩ m tog n zaba ne m pãng tɛka n kɩɩs Nazarɛt dao a Zezi yʋʋrã.[10] La mam maana bõn-kãng Zeruzalɛm. La mam sẽn paama noor maan-kʋʋdbã kãsem-dãmb nengẽ, mam menga kẽesa Wẽnnaam nin-tũusds wʋsg bi-bees roogo. La b sã n da rat n kʋ-ba, mam ningda m nugu.[11] Wakat kẽere, mam kɩtedame tɩ b sɩbg-b karen-dot pʋse, n da rat n modg-b tɩ b kɩɩs b tẽebã. Mam sũurã pʋʋga wʋsg ne bãmb hal tɩ m kẽng tẽn-zẽms pʋs n tɩ nams-ba.

1 KORẼNT 4:12
Tõnd tʋmda ne d nus n yaadẽ. Nebã tʋʋda tõndo, la tõnd ningd-b la barka. Neb namsda tõndo, la tõnd sakda rẽnda.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 12:1
La wakat kãng sasa, rĩm a Herood sɩngame n nams a Zezi tẽedba kẽere.

Filip 3:6
La wɩngr ne Wẽnnaam tʋʋmdã wɛɛngẽ, mam namsa a Zezi tẽedbã, la ne tɩrlem tõog sakr wɛɛngẽ, ned ka tõe n dõd maam ye.

Mossi (SB) 1998
No Data