A A A A A

Church: [Womens Roles]


Galat 3:28
Ka leb n be tɩ m yaa Zuif bɩ Gɛrka, yamb bɩ burkĩna, dao bɩ pag ye, bala, yãmb fãa yaa yembr a Zezi Kirist pʋgẽ.

1 Timote 2:9-15
[9] Sã n yaa ne pagbã, b tog n yera fut sẽn ya sõama n zems gesgo, la ne sik-m-menga. Bɩ b nagmã ra yɩ zutã pãnengo, wall sãnem, wall kĩndi, wall fut ligd sẽn ya toog yeelgrẽ ye.[10] Ayo! B tog n nagsa b mens ne tʋʋm sõamy maanego, wa sẽn zems pagb sẽn sakd Wẽnnaam sẽn tog n maane.[11] Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ.[12] Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.[13] Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve.[14] La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba.[15] Baoosgo, a na n paama fãagre, a sẽn lebg ma wã yĩnga, a sã n modg ne tẽebo, la nonglem, la welg toor Wẽnnaam yĩnga, la gũus-m-menga.

1 Timote 2:12
Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.

1 KORẼNT 11:3
Mam yaool n datame tɩ yãmb bãng tɩ Kirist yaa dao fãa Zu-soaba, la dao yaa pag zu-soaba, la tɩ Wẽnnaam yaa Kirist Zu-soaba.

Luk 8:1-3
[1] Dẽ poore, a Zezi ra kẽnda tẽn-bõoneg pʋse, n moondẽ la b togsd Wẽnnaam soolem koe-noogã. Karen-biis piig la yiibã ra bee ne bãmba,[2] n paas pagb kẽere, a Zezi sẽn dig sɩ-wẽns sẽn n dag n be ne-bã, la b maag-b n yiis b bãasã: Yaa a Maari b sẽn boond tɩ Magdala Maari, soab ning a Zezi sẽn dig zĩn-dãmb a yopoe tɩ b yi n bas-a wã,[3] Herood tʋʋma gɛt a Suuza pag a Zan ne a Suzan, la pagb a taab wʋsg sẽn da yãkd b paoong n sõngd a Zezi ne b karen-biisã.

Efɛɛz 5:22-33
[22] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.[23] Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.[24] Bɩ pag fãa me sak a sɩd ne bũmb fãa, a wa tẽedbã sẽn sakd Kirist to-to wã.[25] Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga,[26] n na n tõog n pek-b ne koom la ne bãmb goamã, n yɩlg-ba,[27] n kɩt tɩ bãmb tẽedbã sẽn tar ziirã yals bãmb taoor tɩ rẽgdo, wall yõbdo, wall bũmb sẽn wẽnd a woto ra zĩnd ye, la tɩ b na yɩ pʋ-peelem dãmb sẽn ka tar yell ye.[28] Woto me, raopã tog n nonga b pagbã wa b sẽn nong b mens yĩngã. Ned ning sẽn nong a pag nonga a menga.[29] Sɩd me, ned baa a yen zɩ n kisg a meng ye. A rɩlgd-a a menga, n get a meng yell wa Kirist sẽn get b tẽedbã yelle,[30] tõnd sẽn ya bãmb yĩngã wilã yĩngã.[31] Yaa rẽ yĩng la rao tog n yi n bas a ba ne a ma n zĩnd ne a paga, la b yiibã na n lebga yĩng a yembre.[32] Yel-solemd kõngã yaa kãsenga. Mam sẽn yet a woto wã, yaa sẽn kẽed ne Kirist la b tẽedbã wɛɛngẽ.[33] Sẽn keta, bɩ yãmb ned kam fãa nong a pag wa a menga, la bɩ pag fãa waoog a sɩda.

1 Timote 2:11-15
[11] Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ.[12] Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.[13] Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve.[14] La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba.[15] Baoosgo, a na n paama fãagre, a sẽn lebg ma wã yĩnga, a sã n modg ne tẽebo, la nonglem, la welg toor Wẽnnaam yĩnga, la gũus-m-menga.

Luk 10:38-42
[38] A Zezi sẽn kẽnd ne b karen-biisã, b taa tẽng a yembre, la pag sẽn boond t'a Mart sika bãmb a yiri.[39] A dag n tara ma-bi-poak sẽn boond t'a Maari. La a Maari zĩnda Zu-soabã sɛɛgẽ n kelgd bãmb goama.[40] Rɩɩbã seglg yɛl toay-toayã dag n sooga a Mart tagsgã. A waame n yeel yaa: Zu-soaba, mam ma-bi-poakã sẽn bas maam m yembr tɩ m get seglgã yellã ka namsd yãmba? Dẽ wã yaa, yeel-y-yã-a t'a sõng-ma.[41] Zu-soabã yeela a Mart yaa: Mart! Mart! Fo maanda yɩɩre, n sidgd ne bũmb wʋsgo.[42] Bũmb a yen tãa n ya tɩlɛ. A Maari yãka pʋɩ-sõng b sẽn kõn deeg n bas-a ye.

Tit 2:3-5
[3] Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo[4] sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b[5] nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye.

1 KORẼNT 11:2-16
[2] Mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn tẽr mam yell bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga, la tɩ yãmb sakd bũmb nins mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã.[3] Mam yaool n datame tɩ yãmb bãng tɩ Kirist yaa dao fãa Zu-soaba, la dao yaa pag zu-soaba, la tɩ Wẽnnaam yaa Kirist Zu-soaba.[4] Rao ning fãa sẽn lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã.[5] La pag fãa sẽn ka lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã. Yaa wa a sẽn põng a zugu.[6] Pag sã n ka teeg a zug peende, bɩ a wõrs a zoobdã me. La sã n yaa tɩ pag zoobd wõrsg wall a zug põngr yaa yãnde, bɩ a teeg peende.[7] Dao ka tog n teeg peend ye, a sẽn ya Wẽnnaam ziir la b wẽnegã yĩnga. La pag yaa dao ziiri.[8] Sɩd me, ka pag la b yãk n naan dao ye, la yaa dao la b yãk n naan paga.[9] La b ka naan dao pag yĩng ye, yaa pag la b naan dao yĩnga.[10] Dẽ n kɩt tɩ pag tog n ning ned sẽn so-a yẽ wã bãnd a zugẽ, malegsã yĩnga.[11] Baoosgo, Zu-soabã pʋgẽ, pag ka be tɩ rao kaẽ ye, la rao ka be tɩ pag kaẽ ye.[12] Bala, a wa b sẽn yãk rao pʋgẽ n naan pagã, yaa pag me n dog daoa, la fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[13] Yãmb mens tags n gese, rẽ yĩnga, segdame tɩ pag pʋʋs Wẽnnaam n ka teeg a zug peende?[14] Vɩɩmã meng sẽn ya to-to wã ka zãmsd tõnd tɩ yaa yãnd ne rao tɩ paam zoob-wogdo,[15] la tɩ pag sã n tar zoob-wogdo bee neer ne-a sɩda? Sɩd me, b kõ-a la zoobdã tɩ lud a zugã wa peende.[16] Ned sã n minim kɩɩsgo, tõnd yẽ ka minim a woto, la Wẽnnaam doogã me ka minim ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 18:26
Dẽ, a Apolos sɩngame n gom karen-doogã pʋg ne pɛl-kɛgenga. La a Pirsill ne a Akilas sẽn wʋm yẽ koɛɛgã, b peeg-a lame n maneg n zãms-a Wẽnnaam sorã tɩrg n paase.

1 KORẼNT 14:33-35
[33] Bala, Wẽnnaam ka bʋrg Wẽnnaam ye, b yaa laafɩ Wẽnnaam. Wa sẽn maand Wẽnnaam nin-sõamy wã wẽnd-dotẽ wã,[34] bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã.[35] B sã n dat n sok bũmb kẽer võor n bãnge, bɩ b tɩ sogs b mens sɩdbã yiri. Bala, a yaa bũmb sẽn ka zems tɩ pag gom wẽnd-doogẽ ye.

1 Timote 2:11
Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ.

Efɛɛz 5:22-24
[22] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.[23] Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.[24] Bɩ pag fãa me sak a sɩd ne bũmb fãa, a wa tẽedbã sẽn sakd Kirist to-to wã.

Rom Dãmba 16:1
Mam tʋmda d ba-bi-poak a Feebe yãmb nengẽ. A yaa Sãnkre wẽnd-doogã yel-gɛt poaka.

Tit 2:4-5
[4] sagl sõamyã, sẽn na yɩl n zãms pʋg-bi wã tɩ b[5] nong b sɩdba ne b kãmba, la b yɩ mi-m-nems rãmba, la neb sẽn ka maand rẽgd ye, la b ges b zags yell neere, la b yɩ pʋg-sõamyã, sẽn sakd b sɩdba tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ra paam tʋʋsg ye.

Efɛɛz 5:22
Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, a wa yãmb sẽn sakd Zu-soabã.

1 Timote 5:14
Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye.

Matiye 27:55-56
[55] Pagb wʋsg n dag n yas yɩɩg n getẽ. Yaa pagb nins sẽn yi hal Galile n yãag a Zezi n na n ges b yellã:[56] A Maari sẽn yit Magdala, la a Zak ne a Zozɛf ma a Maari, la a Zebde kom-dibli wã ma ra bee pʋg-kãens sʋka.

1 KORẼNT 14:34-35
[34] bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã.[35] B sã n dat n sok bũmb kẽer võor n bãnge, bɩ b tɩ sogs b mens sɩdbã yiri. Bala, a yaa bũmb sẽn ka zems tɩ pag gom wẽnd-doogẽ ye.

Rom Dãmba 16:7
Pʋʋs-y-yã a Andronikus ne a Zunyas sẽn ya mam ba-rãmba la m zĩnd-n-taas bi-bees roogẽ. B yaa neb tẽn-tʋmdbã sẽn nong wʋsgo, la b pʋs n denga maam n lebg Kirist neba.

Efɛɛz 5:21
Sak-y taaba, yãmb sẽn zoet Kiristã yĩnga.

Tit 2:1
La foom, zãms neba bũmb nins sẽn zems ne tẽebã yẽbg sõngã.

1 KORẼNT 11:7
Dao ka tog n teeg peend ye, a sẽn ya Wẽnnaam ziir la b wẽnegã yĩnga. La pag yaa dao ziiri.

1 Timote 2:13-14
[13] Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve.[14] La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba.

1 Timote 3:2
Dẽ yĩnga, yaa tɩlɛ tɩ karen-saamb yɩ ned sẽn ka tar rõadga, pʋg-yend sɩda, ned sẽn gũusd ne a yel-manesem, sẽn tar yam n tõe n tagse, ned sẽn zems waoogre, sẽn maand sãamba sãando, ned sẽn tõe n zãms neb a taaba.

1 Timote 3:11
Bãmb pagbã me tog n yɩɩ neb sẽn zems waoogre. B ka tog n yɩ nin-sãbsdb ye. B tog n yɩɩ yõk-m-mens rãmba, la b maand sɩd bũmb fãa pʋgẽ.

Efɛɛz 5:23
Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.

Tit 2:3
Wilg pʋg-yãansã me tɩ b tog n paama yel-manesem sẽn ya sõama, tɩ b ka tog n yɩ nin-sãbsdba, wall rã-yũudb ye. Bãmb tog n kõo

1 PIYƐR 3:7
Woto me, raopa, bɩ yãmb ned kam fãa vɩɩmd ne a paga, la y bãng tɩ bãmb yaa neb sẽn ka tar pãng wa yãmb ye. Maan-y-b wa sẽn zemse, n nand-ba, bala, b yaa pʋɩt-n-taas ne yãmba, vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ wã pʋgẽ, maan-y-yã a woto tɩ bũmb baa fʋɩ ra wa gɩdg yãmb pʋʋsg ye.

Kolos 3:18-19
[18] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, wa sẽn zems sẽn tog n yɩ to-to Zu-soaba tũudum pʋgẽ wã.[19] Pʋg-sɩdbã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga la y ra maan gãgs ne-a ye.

1 PIYƐR 3:1-7
[1] Woto me, pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, tɩ baa bãmb neb kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã, bɩ b[2] sẽn yãt b pagbã yel-manesmã sẽn ya sõama wã, la sẽn waoogd bãmbã, kɩt tɩ b sak Wẽnnaam, tɩ ka tũ ne goam ye.[3] Da bao-y neerem ning ninã sẽn tõe n yã wã bala, sẽn ya zut pãnengo, wall sãnem faon-teedo, wall nagem fut yeelgr ye.[4] La yãmb tog n baoo neerem ning sẽn solge, n be ned kam fãa sũurẽ, la sẽn ka sãamdã, sẽn ya sũ-bʋgsem sɩɩga, la sũ-maasem. Ade, yaa bõn-kãensã n tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ.[5] Kʋdemd wakate, pʋg-sõama nins sẽn da tẽed Wẽnnaamã dag n manegda b mens a woto, n sakd b sɩdba.[6] Rẽndã n kɩt t'a Sara dag n sakd a Abraham n boond-a t'a Zu-soaba. Yãmb sã n maan tʋʋm sõama, n ka sak n bas tɩ bãmb kẽes yãmb dabeem, yãmb lebga a Sara kom-pugli.[7] Woto me, raopa, bɩ yãmb ned kam fãa vɩɩmd ne a paga, la y bãng tɩ bãmb yaa neb sẽn ka tar pãng wa yãmb ye. Maan-y-b wa sẽn zemse, n nand-ba, bala, b yaa pʋɩt-n-taas ne yãmba, vɩɩm ning Wẽnnaam sẽn kõ wã pʋgẽ, maan-y-yã a woto tɩ bũmb baa fʋɩ ra wa gɩdg yãmb pʋʋsg ye.

1 KORẼNT 14:34
bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã.

Kolos 4:15
Pʋʋs-y ba-biisã sẽn be Laodise wã, ne a Nimfa la a Zezi tẽedbã sẽn tigimd yẽ zakẽ wã.

Filip 4:2-3
[2] Mam sagenda a Evodi ne a Sẽntiis tɩ b paam yam a yembr Zu-soabã tũudum pʋgẽ.[3] La foo me, m tʋmd-n-ta-sõngo, mam kota foom tɩ f sõng pʋg-kãense. B ra tʋma ne maam koe-noogã yĩnga, ne a Kelma la ne mam tũud-n-taas a taabã yʋy sẽn be vɩɩm sebrã pʋgẽ wã.

Mossi (SB) 1998
No Data