A A A A A

Church: [Tithing]


Matiye 5:17
Da tags-y tɩ mam waame n na n sãam tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noy ye. Mam ka wa n na n sãam-b ye, la yaa tɩ pids-ba.

Matiye 6:21
Tɩ bõe, fo paoong sẽn be zĩig ningã, fo sũur me na n zĩnda beene.

Matiye 23:23
Yãmba, tõog karen-saam-dãmba, la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb dãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb yãkda zẽ-vãad wa mant la anet la kume piig-pʋɩɩre, la yãmb basda bũmb ning sẽn ya kãseng n yɩɩd fãa tõogã pʋgẽ: yaa nimbãan-zoeere la sɩd maanego. Yaa bõn-kãensã la yãmb tog n maane, la y da bas sẽn ketã me ye.

Rom Dãmba 2:29
La Zuif yaa ned ning sẽn ya-a Zuif a sũur pʋgẽ, la bãong meng yaa sũurẽ dẽnda, sẽn zems Sɩɩgã rẽnda, la ka tõogã rẽnd ye. Zuif kãng pẽgr ka yit ninsaalb nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam nengẽ.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

Mark 12:41-44
[41] A Zezi zĩndame n tees b neng ligdã koglgã, n get kʋʋngã sẽn ningd ligdã be wã. Arzegs rãmb wʋsg ninga ligd wʋsgo.[42] Pʋgkõor a yen sẽn ya naong soab n wa n ning lagd-bõoneg sẽn zem tãma.[43] La a Zezi boola b karen-biisã n yeel-ba: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ pʋgkõ-kãngã sẽn ya naong soabã kõome n yɩɩd neba fãa sẽn ning ligd ligdã koglgẽ wã.[44] Tɩ bõe, bãmb ned kam fãa tʋm n yõngame n ningi, la yẽ sẽn ka tarã, a pɩɩsa a meng zãng n kɩse, hal a rɩɩb ligdi.

Rom Dãmba 3:21-31
[21] La moasã Wẽnnaam tɩrlem pukame tɩ tõog toog kaẽ ye, la tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɛb kɩta tɩrlemã kaseto,[22] sẽn yaa tɩ tẽeb ne a Zezi Kirist wata ne Wẽnnaam tɩrlem neb nins fãa sẽn tẽedã yĩnga. Bala, welgr ka ye:[23] Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.[24] La b paamda zemsgã zaalem bala, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, fãagr ning sẽn be a Zezi Kirist pʋgẽ wã maasem yĩnga.[25] Yaa bãmb la Wẽnnaam pĩnd n yãk n kõ, neb nins sẽn na n tẽ bãmbã yel-wẽna yiisg yĩnga, ne b zɩɩmã. Woto na n wilga Wẽnnaam tɩrlem. Bãmb sẽn bas nebã n ka sɩbg-b b yel-wẽn nins b sẽn dag n maan Wẽnnaam sũ-marã wakatã yĩnga,[26] bãmb da rat n wilga b tɩrlemã moasã wakatã, tɩ nebã na bãng tɩ bãmb yaa tɩrga, bãmb sẽn kɩtd tɩ ned ning sẽn tẽed a Zezi wã zemsã.[27] Woto yĩngã, bõe pʋgẽ la ned tõe n waoog a menga? Bũmb ka be ye. Ne tõ-bʋgo? Ne tʋʋm tõogo? Ayo! La yaa ne tẽeb tõogo.[28] Bala, tõnd geendame tɩ ninsaal paamda zemsg tẽeb yĩnga, tɩ tõog tʋʋmã toog kaẽ ye.[29] Walla, Wẽnnaam yaa Zuif-rãmbã bal Wẽnnaam la? Bãmb ka buud a taabã me Wẽnnaam la? N-ye, bãmb yaa buud a taabã me Wẽnnaam,[30] bala, Wẽnnaam a yen tãa n be n na n kɩt tɩ sẽn kẽ-b bãongã zems tẽeb yĩnga, la b kɩt tɩ sẽn ka kẽ-bã me zems tẽeb yĩnga.[31] Woto wã, dẽ yĩnga tõnd dɩkda tẽebã n kiisd tõogã la? Yaa vẽeneg tɩ ayo. Ka woto ye: tõnd wilgdame tɩ tõogã yaa sõama.

Rom Dãmba 8:4
Kirist maana a woto tɩ tɩrlem ning tõogã sẽn yeel tɩ d tog n paamame wã na pid tõnd pʋsẽ, tõnd sẽn kẽnd wa sẽn zems Sɩɩgã raabo la ka yĩng rẽndã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data