A A A A A

Church: [Speaking in Languages]


1 KORẼNT 1:5
Tɩ yãmb paam bũmb fãa wʋsgo, sã n yaa goama wall bãngr fãa.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:4
Bãmb fãa pida ne Sɩɩg-sõngo. La b sɩngame n gom gom-zẽn wa sẽn zems Sɩɩgã sẽn kõ-b tɩ b goma.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:6
A Poll tika bãmb ne a nusi, la Sɩɩg-sõng siga b zutu. Bãmb sɩngame n gom gom-zẽna n togs bãngr goama.

Galat 5:22
La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.

Mark 16:17
Ad bãn nins sẽn na n tũ neb nins sẽn na n tẽ wã: ne mam yʋʋre, bãmb na n diga zĩn-dãmba la b gom gom-zẽnse.

1 KORẼNT 14:2
Sɩd me, sẽn gomd-a ne gom-zẽn ka gomd ne ninsaalb ye, a gomda ne Wẽnnaam. Bala, ned baa a yen ka wʋmd a võor ye, la Sɩɩgã kɩtame t'a togsd yel-soalma.

1 KORẼNT 14:23
Woto, wẽnd-doogã neb fãa sã n tigim taaba, tɩ neba fãa gomd gom-zẽna, tɩ neb wa bal n na n kelge, wall sẽn ka tẽedb sã n wa, b kõn yeel tɩ yãmb yaa gãeems sɩda?

1 KORẼNT 14:27-28
[27] Sã n yaa gom-zẽn goama, bɩ neb a yiib wall a tãab bal gome, yembr yembre, tɩ ned reesdẽ.[28] La ned sã n ka be n deesdẽ, bɩ ned fãa sĩnd wẽnd-doogẽ, n gom a pʋgẽ la a gom ne Wẽnnaam.

1 KORẼNT 12:8-11
[8] Sɩd me, Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a yembr yam gomde, n kõ ned a to bãngr gomde, la yaa Sɩɩg a yembr n maand rẽ.[9] Sɩ-kãng kõta ned a to tẽebo, n kõ ned a to maagr kũuni, la yaa Sɩɩg a yembre.[10] Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a to bõn-bãn maaneg kũuni, n kõ ned a to pĩnd-n-bãngr gomde, n kõ ned a to pãn-tõog tɩ bãng sɩɩsã n welg taaba, n kõ ned a to gom-zẽn buud toay-toaya, la ned a to gom-zẽn deesgo.[11] Yaa Sɩɩg a yen tãa n maand bõn-kãensã fãa, n pʋɩt kũunã n kõt ned kam fãa wa b sẽn data.

1 KORẼNT 13:1-13
[1] Mam sã n tõog n gomd ninsaalb la malegsã goam buud fãa, mam sã n ka tar nonglem, mam yaa wa waag sẽn maand bʋʋre, wall keoonf sẽn wẽeda.[2] La mam sã n paam pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la yel-soalma fãa bilgri, la bãngr fãa, la hal baa mam sã n tar tẽeb sẽn tõe n sers tãmse, mam sã n ka tar nonglem, mam ka fɩ.[3] La mam sã n dɩk n paoongã fãa n pʋɩ tɩ naong rãmbã tõe n paam rɩɩbo, mam sã n kõ m yĩngã tɩ b yõog bugum, mam sã n ka tar nonglem, rẽ fãa ka yõod ye.[4] Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,[5] a ka maand zãmb baa bilfu, a ka baood a meng nafr bal ye, a ka yikd a sũuri, a ka bĩngd wẽng ning b sẽn maan-a wã a sũurẽ ye,[6] a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,[7] a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.[8] Nonglem ka sat abada. Pĩnd-n-bãngr goam na sa, gom-zẽn na sa, bãngr na sa.[9] Bala, tõnd sẽn bãngdã, yaa wɛdg-wɛdga, la pĩnd-n-bãngr goamã d sẽn togsdã yaa wedse.[10] La sẽn zems-a zãngã sã n wa, b na n sɛɛsa sẽn ya-a wedsã.[11] Mam sẽn dag n ya biigã, mam goam dag n yaa yãag goama, mam tagsg dag n yaa yãag tagsgo. Mam sẽn lebg raowã, mam sɛɛsa bũmb nins sẽn dag n ya yãadrã.[12] Tõnd sẽn ne rũnna wã, yaa wa nin-gɛtg pʋgẽ, pulum-pulum. La wakat sã n ta, tõnd na yã-b neng ne nenga. Mam sẽn mi rũnna wã yaa wedse, la wakat sã n ta, mam na bãng bãmb wa bãmb sẽn bãng maamã.[13] Moasã, ad bũmb a tãab nins sẽn paadã: yaa tẽebo, la saag-sõngo, la nonglem. La sẽn ya kãseng bãmb sʋk n yɩɩdã, yaa nonglem.

1 KORẼNT 14:1-40
[1] Bao-y nonglem. Dat-y Sɩɩg-sõng kũunã me, la sẽn yɩɩd fãa, bɩ y dat pĩnd-n-bãngr goamã.[2] Sɩd me, sẽn gomd-a ne gom-zẽn ka gomd ne ninsaalb ye, a gomda ne Wẽnnaam. Bala, ned baa a yen ka wʋmd a võor ye, la Sɩɩgã kɩtame t'a togsd yel-soalma.[3] La sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goam gomda ne ninsaalbã, n bɩɩsd-ba, n sagend-ba, n belsd-ba.[4] Sẽn gomd-a gom-zẽn bɩɩsda a menga. Sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goamã bɩɩsda wẽnd-doogã.[5] Mam datame tɩ yãmb ned kam fãa gom gom-zẽna, la mam sẽn dat n yɩɩda, yaa tɩ yãmb togs pĩnd-n-bãngr goama. Sẽn togsd-a pĩnd-n-bãngr goam yɩɩda sẽn gomd-a gom-zẽnã, sã n ka t'a soab rees-a lame tɩ wẽnd-doogã tõe n paam bɩɩsg a pʋgẽ.[6] M ba-biisi, mam sã n wa yãmb nengẽ, n tõdg a wa ne vẽnegr gomde, wall bãngr gomde, wall pĩnd-n-bãngr gomde, wall zãmsgo, n gomd ne gom-zẽna, a yõod yaa bõe ne yãmba?[7] Wa b sẽn na n peeb wall b wẽ teed sẽn ka tar vɩɩm, wa wɩɩg wall pɛndga, tɩ ka tũud sõama, ned na n yɩɩ a wãn n bãng yɩɩl ning wɩɩgã sẽn peebdã, wall pɛndgã sẽn wẽedã?[8] Baorg sã n peebd tɩ ka vẽenega, ãnna n na n segl a meng zabr yĩnga?[9] Woto me, yãmb sã n gomd goam neb sẽn ka wʋmd a võore, nebã na n yɩɩ a wãn n bãng yãmb sẽn dat n togs bũmb ningã?[10] Baa dũni pʋgẽ goam buudã sẽn ya wʋsgã, baa a yen ka be n ya sɩɩ tɩ ned ka wʋmdẽ ye.[11] Woto, gomd sã n gomd tɩ mam ka wʋmd a võore, mam yaa nin-zẽng sẽn gomd-a wã yĩnga, la sẽn gomd-a wã me na n yɩɩ nin-zẽng mam yĩnga.[12] Woto yĩnga, yãmb sẽn dat Sɩɩg-sõng kũunã, bɩ y kɩt tɩ ya wẽnd-doogã bɩɩsg yĩng la yãmb baood-b wʋsgo.[13] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn gomd gom-zẽn tog n pʋʋs n tõog n deesdẽ.[14] Bala, mam sã n gomd ne gom-zẽna, mam sɩɩgã yẽ pʋʋsdame, la mam yamã ka maand baa fɩ.[15] Woto wã, m na n maana bõe? Mam sɩɩgã na n pʋʋsdame, la mam yamã me na n pʋʋsdame. Mam sɩɩgã na n yɩɩndame, la mam yamã me na n yɩɩndame.[16] Fo sã n pʋʋsd Wẽnnaam bark ne f sɩɩgã, ned ning sẽn zĩ ne nebã n kelgdẽ wã na n maana a wãn n leok tɩ ãmin fo bark pʋʋsgã yĩnga, a sẽn ka wʋmd bũmb ning fo sẽn yetã?[17] Yaa sɩd tɩ yãmb pʋʋsda Wẽnnaam bark sõama, la ned a to wã ka paamd bɩɩsg a pʋgẽ ye.[18] Mam pʋʋsda Wẽnnaam barka, mam sẽn gomd gom-zẽn n yɩɩd yãmb fãa wã yĩnga.[19] La wẽnd-doogẽ wã, mam nong n goma goam a nu ne m yamã, tɩ b tõe n kõ neb a taabã zãmsgo, n yɩɩd tɩ gom goam tus-piig ne gom-zẽna.[20] Sã n ya ne tagsg wɛɛngẽ, bɩ y da yɩ wa kamb ye. Yɩ-y wa kamb wẽng maaneg wɛɛngẽ, la wa daop sẽn bɩ, tagsgã wɛɛngẽ.[21] B gʋlsa tõodã sebr pʋgẽ n yeele: Zu-soabã yeelame tɩ yaa ne buud a to neba, la ne sãamb noy la mam na n gom ne nin-kãensã. La baa ne rẽnda, b ka na n kelg maam ye.[22] Woto yĩnga, gom-zẽnã yaa bãnd neb nins sẽn ka tẽedã yĩnga, la ka tẽedbã yĩng ye. La pĩnd-n-bãngr goamã yaa bãnd tẽedbã yĩnga, la ka sẽn ka tẽedbã yĩng ye.[23] Woto, wẽnd-doogã neb fãa sã n tigim taaba, tɩ neba fãa gomd gom-zẽna, tɩ neb wa bal n na n kelge, wall sẽn ka tẽedb sã n wa, b kõn yeel tɩ yãmb yaa gãeems sɩda?[24] La neba fãa sã n togsd pĩnd-n-bãngr goama, tɩ ned sẽn ka tẽeda, wall kɛlgd bal wa, neba fãa goamã kẽed-a lame, b fãa bʋʋda yẽ bʋʋdo,[25] b pukda bũmb nins sẽn solg a sũurẽ. Wakat kãnga, a na n wõgemda Wẽnnaam taoor n waoog bãmba, la a na n mooname n yeel tɩ Wẽnnaam sɩd bee yãmb sʋka.[26] Woto wã, m ba-biisi, d na n maana a wãna? Yãmb sã n tigim taaba, ned sã n tar yɩɩlle, wall saglgo, wall vẽnegre, wall gom-zẽnga, wall gom-zẽn deesgo, bɩ ned fãa maan a tʋʋmd nebã bɩɩsg yĩnga.[27] Sã n yaa gom-zẽn goama, bɩ neb a yiib wall a tãab bal gome, yembr yembre, tɩ ned reesdẽ.[28] La ned sã n ka be n deesdẽ, bɩ ned fãa sĩnd wẽnd-doogẽ, n gom a pʋgẽ la a gom ne Wẽnnaam.[29] Ne neb nins sẽn togsd pĩnd-n-bãngr goamã, bɩ neb a yiib wall a tãab gome, tɩ neb a taabã bʋ b goama n gese.[30] Ned sẽn be be sã n paam vẽnegre, bɩ sẽn da gomd-a wã sĩndi.[31] Bala, yãmb fãa tõe n togsda pĩnd-n-bãngr goam n deesd taaba, tɩ nebã fãa na paam zãmsgo, la tɩ neba fãa na paam saglgo.[32] Wẽnnaam no-rɛɛsdbã sɩɩs sakd-b lame.[33] Bala, Wẽnnaam ka bʋrg Wẽnnaam ye, b yaa laafɩ Wẽnnaam. Wa sẽn maand Wẽnnaam nin-sõamy wã wẽnd-dotẽ wã,[34] bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã.[35] B sã n dat n sok bũmb kẽer võor n bãnge, bɩ b tɩ sogs b mens sɩdbã yiri. Bala, a yaa bũmb sẽn ka zems tɩ pag gom wẽnd-doogẽ ye.[36] Wẽnnaam goama yii yãmb nengẽ bii, bɩ yaa yãmb nengẽ bal la a ta-yã?[37] Ned sã n tẽed t'a yaa Wẽnnaam no-rɛɛsa, wall tɩ Wẽnnaam ninga gomd a noorẽ, bɩ a bãng tɩ bũmb ning mam sẽn gʋls n togs yãmbã yaa Zu-soabã tõogo.[38] La ned sã n zɩ yel-kãnga, bɩ nebã me ra bãng a soab ye.[39] Woto yĩnga, m ba-biisi, bɩ ned fãa dat pĩnd-n-bãngr goam kũuni, la y da gɩdg neb tɩ b da gom gom-zẽn ye.[40] La bɩ y maan bũmb fãa tɩ zemse, la tũud taab sõama.

Mossi (SB) 1998
No Data