A A A A A

Church: [Parables From Jesus]


Matiye 5:14-16
[14] Yãmb yaa dũniyã vẽenem. Tẽng sẽn be tãng zug ka tõe n solg ye.[15] Ned ka yõgend fɩtɩl n na n fõgen-a ne peoog ye. A na n dogl-a-la fɩtɩl doagendgã zug t'a kõt neba fãa sẽn be roogã pʋgẽ wã vẽenem.[16] Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yã yãmb tʋʋm sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã. Zuif-rãmbã kʋdem wẽndẽ fɩtla (5.15)

Matiye 7:1-5
[1] Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.[2] Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.[3] Yaa bõe tɩ fo ne moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã?[4] Walla fo na n maana a wãn n yeel f ba-biig t'a bas tɩ f yãk moog sẽn be a nifẽ, tɩ sug-raoog yaool n be f rẽndẽ?[5] Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a.

Matiye 9:16-17
[16] Ned ka be sẽn na n dɩk peen-paalg n lisg fu-kʋdg ye. Tɩ bõe, peen-paalgã na n yõbgame n kɩt tɩ fu-kʋdgã kẽeg n yɩɩg pĩnda.[17] Ned ka be sẽn na n sui rã-paalg ko-wao-kʋdẽ ye. Sã n ka rẽ, ko-waoosã na pusi, rãamã na raage, la ko-waoosã na sãam. Rã-paalg tog n suii ko-wao-paalsẽ. Woto b tõe n bĩng-a lame t'a ka sãam ye.

Matiye 12:24-30
[24] La Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm woto, b yeelame: Dao-kãngã ka rigd zĩn-dãmbã tɩ sã n ka ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng ye.[25] La a Zezi sẽn mi bãmb tagsgã yeel-b lame yaa: Soolem ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taaba, a na n wãame. La tẽng ning fãa bɩ yir ning fãa neb sẽn welg n gõdg n zabd ne taab kõn tõog n yals ye.[26] Sã n yaa t'a Sʋtãan digda a Sʋtãana, a welgame n gõdg n zabd ne a menga. Dẽ, yẽ soolem na n yɩɩ a wãn n yalse?[27] La mam sã n digda zĩn-dãmbã ne a Belzebul pãnga, yãmb kambã yẽ digd-b-la ne ãnna pãnga? Yaa woto yĩng n kɩt tɩ bãmb na n yɩ yãmb bʋ-kaoodba.[28] La sã n yaa ne Wẽnnaam Sɩɩgã pãng la mam digd zĩn-dãmbã, dẽ, Wẽnnaam soolem taa yãmb sʋka.[29] Bɩ ned na n yɩɩ a wãn n kẽ pãng soab roogẽ n wʋk a teedo, t'a ka reng n sẽb-a? A sã n sẽb-a, a na yaool n tõog n wʋk a roogã teedã.[30] Ned ning sẽn ka be mam poorẽ kisa maam, la ned ning sẽn ka naagd maam n tigsdẽ, a sãeegdame.

Matiye 13:1-23
[1] Badaare, a Zezi yii roogẽ wã n tɩ zĩnd ko-kãsengã noore.[2] Neb kʋʋng wʋsg tigma taab bãmb nengẽ tɩ yɩ tɩlɛ tɩ bãmb kẽ koom-koglgẽ n zĩndi. Neb kʋʋngã fãa ra yasa kʋɩl-koakẽ wã.[3] A Zezi goma ne bãmb bũmb wʋsg yell ne yel-bũn n yeele: Ka-koaad n yi n na n fẽrg bõn-buudu.[4] La yẽ sẽn fẽrgdã, bõn-buud kẽer lʋɩɩ sorã kɩrenga, la liuuli waa n dɩ-b lame.[5] La kẽer lʋɩɩ kug zĩigẽ, tom sẽn ka waoogẽ. La tao-tao bala b yiime, toma sẽn ka waoogã yĩnga.[6] La wĩndgã sẽn zẽke, a yõog-b lame tɩ b kʋɩ, b sẽn ka tar yẽgna yĩnga.[7] Kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, la gõosã yikame n wulumd-b n dɩ-ba.[8] La kẽer lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, la b woma biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, la kẽer pis-tãtã.[9] Sẽn tar-a tʋb bɩ a wʋme.[10] Karen-biisã kolg n soka a Zezi tɩ yaa bõe tɩ bãmb gomd ne nebã ne yel-bũna?[11] A Zezi leok-b lame n yeele: B kõo yãmb arzãn soolem yel-soalmã bãngre, la ka bãmb ye.[12] Tɩ bõe, ned ning sẽn tara, b na n kõo yẽnda n paas t'a paam wʋsgo. La ned ning sẽn ka tara, b na n deega baa bũmb bilf ning yẽ sẽn tarã.[13] Ad bũmb ning sẽn kɩt tɩ mam gomd ne bãmb ne yel-bũnã: baa ne b sẽn ne wã, b ka ne ye, la b sẽn wʋmdã, b ka wʋmd ye la b ka wʋmd võor me ye.[14] La Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezayi bãngr-goamã paama pidsg bãmb yĩnga. A yeelame: "Yãmb na n wʋma sõama la y kõn bãng a võor ye, yãmb na n gesa neere la y kõn yã ye.[15] Bala nin-kãensã sũyã riglimame. Bãmb yẽda b tʋba la b mum b nini, tɩ b nin da yã la b tʋb ra wʋme, tɩ bãmb yamã kõn wʋm a võore, tɩ b kõn lebg n wa tɩ mam maag-b ye."[16] La yãmba, bark bee yãmb zutu, y ninã sẽn yãtã la y tʋbã sẽn wʋmdã yĩnga.[17] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb la nin-tɩrs wʋsg dag n dat n yãnda bũmb nins yãmb sẽn yãtã la b ka yã ye. B dag n dat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã la b ka wʋm ye.[18] Dẽ, kelg-y bõn-bu-fẽrgdã yel-bũndã võore.[19] Ned sã n kelg Wẽnnaam soolem koɛɛgã n ka wʋm a võore, wẽng soabã wat n yiisa bõn-buudã sẽn dag n fẽrg yẽ sũurẽ wã. Yẽ wẽnda bõn-buudã sẽn lʋɩ sorã kɩrengã.[20] Bõn-buudã sẽn lʋɩ kugã zĩigẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n deeg-a tao-tao ne sũ-noogo,[21] la a yaool n ka tar a meng yẽgen ye. Yẽ kaoosda wakat bilf bala, la toog bɩ namsg sã n yaool n paam-a Wẽnnaam koɛɛgã yĩnga, yẽ lʋɩtame.[22] Bõn-buudã sẽn lʋɩ gõosã sʋkã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã, tɩ dũniyã yɩɩre la arzegs belgr wulumd koɛɛgã t'a ka womd biis ye.[23] Bõn-buudã sẽn lʋɩ zĩ-sõngẽ wã yaa ned ning sẽn wʋmd Wẽnnaam koɛɛgã n wʋmd a võore la a womd biisi. Kẽer womame tɩ ta koabg-koabga, kẽer pis-yoobyoobe, kẽer pis-tãtã.

Matiye 13:24-30
[24] A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa rao sẽn bʋd bõn-bu-sõng a pʋʋgẽ.[25] La nebã sẽn gõe wakate, a bɛy waa n bʋda nadens koodã sʋk n bas n looge.[26] Koodã sẽn zẽk n wom biisi, nadensã me pukame.[27] Yirã soab tʋmtʋmdb waa n sok-a lame yaa: Zu-soaba, ka bõn-bu-sõng la yãmb bʋd y pʋʋgẽ wã wɛ? Nadensã yii yɛ n wa n be be?[28] Yẽ leoka bãmb tɩ yaa bɛy n maan bõn-kãnga. La tʋmtʋmdbã soka yẽnda a sã n datame tɩ b kẽng n tɩ võ nadensã.[29] Yẽ leoka bãmb yaa: Ayo! Bala, yãmb sã n võod nadensã, tõe tɩ y wa n yĩd n naag koodã n võ.[30] Bas-y b yiibã fãa tɩ b bɩ ne taab hal tɩ ta tigsg wakate. La tigsgã wakate, mam na n yeela tigsdbã tɩ b reng n võ nadensã n sẽb kil n wa n yõog bugum, la b tigs koodã n sui m baoorẽ wã.

Matiye 13:31-32
[31] A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd a to n yeele: Arzãn soolem wẽnda wa siin-bil ned sẽn dɩk n bʋd a pʋʋgẽ.[32] Yẽnda n ya bilf n yɩɩd bõn-buud a taabã fãa. La a sã n wa n bɩ, a lebgda bedr n yɩɩd zẽed buud fãa, n lebg tɩɩg hal tɩ liuuli wat n zao a wila.

Matiye 13:33-34
[33] Bãmb leb n wẽe yel-bũn-kãngã me: Arzãn soolem wẽnda wa rã-bɩll pag sẽn dɩk n ning zom wam a tã hal t'a wuk zomã zãnga.[34] A Zezi goma bõn-kãens fãa ne neb kʋʋngã ne yel-bũna. B ka gomda tɩ ka ne yel-bũn ye,

Matiye 13:44
Arzãn soolem leb n wẽnda wa paoong sẽn solg pʋʋg pʋgẽ tɩ rao a yen yã-a n maneg n solg-a n paase. La a sũurã yɩɩ noog t'a kẽng n tɩ koos a sẽn tarã fãa n da pʋʋgã.

Matiye 13:45-46
[45] Arzãn soolem leb n wẽnda wa toand sẽn baood kĩndi sẽn ya neeba.[46] Yẽ yãa kĩndf a yembr t'a ligdã ya wʋsgo, n kẽng n tɩ koos a sẽn dag n tarã fãa n da-a.

Matiye 13:47-50
[47] Arzãn soolem leb n wẽnda wa zĩm-gãmbr b sẽn lob ko-kãsengã pʋgẽ n wʋk zĩm buud fãa.[48] La a sẽn pidi, b vuugd-a lame n yi kʋɩl-koakã n zĩnd n tũus sẽn ya sõama wã n sag yaasẽ, la b lob sẽn ka-b sõama wã.[49] A na n yɩɩ a woto dũni sɛɛb wakate. Malegsã na n waa n baka nin-wẽnsã n yiis nin-tɩrsã sʋka,[50] n lob-b wʋng bugmẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda beene.

Matiye 15:10-20
[10] La a Zezi boola neb kʋʋngã n yeel-b yaa: Kelg-y la y bãng tɩ[11] ka bũmb ning sẽn kẽed ninsaal noorẽ wã n maand-a t'a yɩ rẽgd ye. Bũmb ning sẽn yit ninsaal noorẽ wã, yaa rẽnda n maand-a t'a lebg rẽgdo.[12] Dẽ, bãmb karen-biisã kolgame n sok bãmb b sã n bãngame tɩ bãmb goamã zaba Fariisẽ-dãmbã.[13] A Zezi leokame n yeele: B na n võoga bõn-bɩtg ning fãa mam ba sẽn be arzãnã sẽn ka selã.[14] Bas-y-ba. Bãmb yaa zoens sẽn tat zoense. Zoang sã n tat zoanga, bãmb b yiibã fãa na n lʋɩɩ bokẽ.[15] A Pɩyɛɛr goma ne a Zezi n yeel-b tɩ b bilg bãmb yel-bũn-kãng võore.[16] La a Zezi yeela yẽnda yaa: Yãmb me yam ket n nan ka wek laa?[17] Yãmb ka mi tɩ bũmb nins fãa sẽn kẽed ninsaal noorẽ kẽeda pʋgẽ tɩ b yaool n tɩ bas-a we-kɛɛng laa?[18] La bũmb ning sẽn yit noorẽ yita sũurẽ, la yaa bõn-kãng n maand ned t'a yɩ rẽgdo.[19] Bala, tags-wẽnse, nin-kʋʋre, yoobo, yoob tʋʋmde, wagdem, zĩrĩ la kãnegr yita sũur pʋgẽ.[20] Ad yaa bõn-kãensã n maand ned t'a yɩ rẽgdo. La tɩ rɩ n ka nudg f nusi, yõwã ka maand ned t'a yɩ rẽgd ye.

Matiye 18:10-14
[10] Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa.[11] Bala Ninsaal Bi-riblã waame tɩ fãag bũmb nins fãa sẽn menemã.[12] Yãmb tagsda a wãna? Ned sã n tar piis koabga, t'a yen bãmb sʋkã meneme, a ka na n bas pis-wɛ la a wɛ wã sẽn ketã kũnkubã zut n tɩ bao sẽn menemã wã sɩda?[13] La a sã n tõog n yãnd-a, sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a maanda sũ-noog pe-kãng yĩng n yɩɩd pis-wɛ la a wɛ wã sẽn ka menemã.[14] Woto me, yãmb ba sẽn be arzãnã ka rat tɩ kom-kãensã ned ba a yembr menem ye.

Matiye 18:23-35
[23] Yaa woto yĩnga, arzãn soolem yaa wa rĩm a yen sẽn dat t'a tʋmtʋmdbã wilg-a b tʋʋmã yɛla.[24] La a sẽn sɩng n geendẽ, b waa ne tʋmtʋmd a yembr sẽn tar a zu-soabã samd talã tus-piiga.[25] Daowã sẽn ka tar n na n yao wã yĩnga, a soaalã yeelame tɩ b koos-a ne a pagã la a kambã, la bũmb nins fãa a sẽn tarã n wa n yao a sãmdã.[26] Tʋmtʋmdã wõgemda yẽ taoore, n wẽ kãntɩɩg n yeele: "Maan-y sũ-mar ne maam tɩ m na n yaoo y samdã zãnga."[27] Tʋmtʋmdã nimbãaneg yõka a zu-soabã t'a bas a samdã taale, n bas-a t'a looge. b[28] La tʋmtʋmd kãng sẽn yi, a sega a tʋmd-n-taag a yembr sẽn tar yẽ samd deniye koabga. Yẽ yõka yẽnda n sog a kokoɛy n yeel-a: "Yao maam m samdã."[29] La a tʋmd-n-taagã wõgemda yẽ taoor n bõos-a n yeel-a t'a maan sũ-mar ne-a t'a na n yao-a-la a sãmdã.[30] La a ka sak ye, n kẽng ne-a n tɩ sui bi-bees roogẽ hal t'a na yao a samdã n sa.[31] La a tũud-n-taasã sẽn yã bũmb ning a sẽn maanã, b sũyã sãama hal wʋsgo, la b kẽngame n tɩ togs b zu-soabã bũmb nins fãa sẽn maanã.[32] Dẽ, a zu-soabã kɩtame tɩ b bool yẽnda t'a yeel-a: Tʋmtʋmd-wẽnga! Mam da basa fo samdã fãa taale fo sẽn bõos maamã yĩnga.[33] Dẽ, fo da ka tog n zoe f tʋmd-n-taagã nimbãaneg wa mam sẽn zoe fo nimbãanegã sɩda?[34] A zu-soabã sũur yĩigame t'a ning-a bi-bees gũudbã nusẽ tɩ b nams-a hal t'a wa n yao a samdã zãnga.[35] Mam ba sẽn be arzãnã na n maana yãmb a woto me, yãmb ned kam fãa sã n ka kõ a ba-biig sugri ne a sũur fãa.

Matiye 20:1-16
[1] Tɩ bõe, arzãn soolem wẽnda wa yir soab sẽn yi yibeoog pĩnd n na n rɩgs tʋmtʋmdb tɩ b tɩ tʋm a nasaar sib pʋʋgẽ.[2] B sara taab tɩ daar a yen tʋʋmd na n yɩɩ deniye a yembre, t'a kɩt tɩ b kẽng a nasaar sib pʋʋgẽ wã.[3] A yii sõ-bɩɩmd wakate, n yã neb sẽn be raagẽ wã n ka maand bũmb ye,[4] n yeel-b tɩ b kẽng n tɩ tʋm yẽ nasaar sib pʋʋgẽ wã, t'a na n kõ-b-la yaood sẽn zemse.[5] Nin-kãens kẽngame. A leb n yii wĩnto-sʋka, la wẽn-kaoore n leb n maan a woto bala.[6] Wĩndg sẽn dabd lʋɩɩse, a leb n yiime n yã neb sẽn yas be, n sok-b tɩ yaa bõe tɩ b be be daarã tõr n ka maand bũmbu?[7] B leokame tɩ yaa ned ba a yen sẽn ka rɩk bãmb tʋʋmdã. A yeel-b lame tɩ bãmb me kẽng yẽ nasaar sib pʋʋgẽ wã.[8] Zĩ-sobd sẽn ta, nasaar sib pʋʋgã soab yeela ned ning sẽn get-a yẽ tʋʋma yellã t'a bool tʋmtʋmdbã n yao ned kam fãa, n sɩng ne yaoolem dãmbã n tɩ baas ne dẽenem dãmbã.[9] Neb nins sẽn wa wĩndgã lʋɩɩs wakatã waame tɩ b kõ ned fãa deniye a yembre.[10] Dẽenem dãmbã n yaool waoongo, n tẽed tɩ bãmb na n deeg n yɩɩda neb a taabã. La b kõo bãmb ned fãa deniye a yembre.[11] B sẽn deeg deniye a yen-yen wã, b yẽgma ne yirã soab n yeele:[12] Sẽn wa-b yaoolmã tʋma lɛɛr a yen tãa, tɩ tõnd tʋm daarã tõr ne wĩndgã n ya, tɩ yãmb kõ bãmb bũmb a yen ne tõndo.[13] La a leoka bãmb ned a yembr a woto: "M zoa, mam ka maan foom sẽn ka tɩrg ye. Tõnd ka sar taab deniye a yembr tɩ fo sak sɩda?[14] Rẽ wã, deeg f ligd n looge. Maam n dat n kõ yaoolem soabã n zeng fo rẽndã.[15] Dẽ yĩnga, mam ka noor tɩ maan m sẽn dat ne m sẽn so laa? Bɩ fo getame tɩ mam maan-neerã ka sõama?[16] Woto, yaoolem dãmbã na n yɩɩ dẽenem dãmba, tɩ dẽenem dãmbã yɩ yaoolem dãmba.

Matiye 21:28-32
[28] Yãmb tagsg yaa a wãna? Dao a yen n dag n tar a kom-dibli a yiibu. Yẽ goma ne pipi soabã n yeel-a: "M biiga, kẽng n tɩ tʋm m nasaar sib pʋʋgẽ wã rũnna."[29] La a leokame t'a ka na n kẽng ye. La yẽ teka yam n kẽnge.[30] Ba wã goma ne yiib-n-soabã n yeel yẽnda me a woto bala. La bi-kãng leokame n yeele: "M baaba, mam na n kẽngame." La a yaool n ka kẽng ye.[31] Bãmb b yiibã sʋka, bʋg n maan a ba wã raabo? La bãmb leokame tɩ yaa pipi soabã. La a Zezi yeela bãmb yaa: Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ yaood-dɛɛgdbã ne pʋg-yoaadbã na n denga yãmb Wẽnnaam soolmã pʋgẽ.[32] Bala, a Zã waa yãmb nengẽ n wilg yãmb tɩrlem sore, la yãmb ka tẽ yẽnda ye. La yaood-dɛɛgdbã ne pʋg-yoaadbã tẽe yẽnda. La baa ne yãmb sẽn yã bõn-kãngã, yãmb yam ka tek tɩ y tẽ-a ye.

Matiye 21:33-45
[33] Kelg-y yel-bũnd a to. Yir soab a yembr n dag n sel nasaar sib pʋʋgo, n wẽ yãgr n gũbg-a, la a tuk vẽ wẽkr bok a pʋgẽ, la me gãosgo, n dɩk-a n peng nasaar sib koaadba, la a yi n tog sore.[34] Nasaar sibã yãgsg wakat sẽn kolge, yẽ tʋma a tʋmtʋmdb nasaar sib koaadbã nengẽ tɩ b tɩ reeg nasaar sibã.[35] La nasaar sib koaadbã yõga tʋmtʋmdbã n pãb a yembre, n kʋ a yembre la b lob a tãab soabã ne kuga.[36] Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmdb a taaba, sõor sẽn yɩɩd pĩnd dãmbã, la b maana bãmb me a woto.[37] A yaool n tʋma a bi-ribl bãmb nengẽ n tẽed tɩ b na n waoog-a lame.[38] La nasaar sib koaadbã sẽn yãnd biigã, b yẽsa ne taab a woto: Yaa yõwã n na n soog a ba wã paoongã fãa. Wa-y tɩ d kʋ-a tɩ paoongã lebg tõnd tẽnda.[39] La bãmb yõka biigã n yiis nasaar sib pʋʋgẽ wã n kʋ.[40] Moasã, nasaar sib pʋʋgã soab sã n wa, a na n maana koaadb kãens bõe?[41] Bãmb leoka a Zezi yaa: A na n kɩtame tɩ nin-wẽns kãens ki nimbãan-kũum, la a rɩk pʋʋgã n peng koaadb a taab sẽn na kõ yẽ nasaar sibã a bɩʋʋng wakate.[42] A Zezi yeela bãmb yaa: Yãmb nan ka karem gʋls-sõamyã sẽn yetã laa? "Kugr ning tãn-metbã sẽn zãgsã, a lebga roogã pãng kugri, a soakã zĩig kugri. Yaa Zu-soabã n kɩt t'a lebg a woto, la a yaa bõn-kãseng tõnd nifẽ."[43] Yaa woto yĩnga mam yeta yãmb tɩ b na n deega Wẽnnaam soolmã yãmb nugẽ n kõ buud a to sẽn na wom soolmã biisi.[44] Ned ning sẽn na n lʋɩ kug-kãngã zug na n tõtmame. La kug-kãngã sẽn na n lʋɩ ned ning zugu, a na n beds-a lame.[45] Maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm yel-bũndã, b bãngame tɩ yaa bãmb yell la a Zezi da gomda.

Matiye 22:1-14
[1] A Zezi leb n wẽe bãmb yel-bũnd n yeele:[2] Arzãn soolem yaa wa rĩm sẽn maan pʋg-peegr kibs a bi-ribl yĩnga.[3] Yẽ tʋma a tʋmtʋmdb tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ b wa, la b da ka rat n wa ye.[4] Yẽ leb n tʋma tʋmtʋmdb a taab n yeel-b tɩ b tɩ yeel neb nins yẽ sẽn dag n boolã tɩ yaa: "Mam segla kibsã rɩɩb n sa, mam kʋʋ m niigi la m rũm-nobdse, bũmba fãa seglame n sa. Wa-y pʋg-peegr kibsã."[5] La b sẽn ka nand boollã yĩnga, b loogame. A yen kẽnga a pʋʋgẽ, t'a to wã kẽng a koosmẽ.[6] La neb a taabã yõga tʋmtʋmdbã n maan-b wẽnga, n kʋ-ba.[7] Rĩmã sũur yikame t'a tʋm a tãb-biisã tɩ b tɩ sãam nin-kʋʋdb kãense, la b yõog b tẽngã bugum.[8] Dẽ, a yeela a tʋmtʋmdbã yaa: "Pʋg-peegrã kibs seglame n sa. La neb nins mam sẽn boolã dag n ka zems tɩ rɩ-a ye.[9] Woto wã, kẽng-y so-tiisẽ wã n bool neb nins fãa yãmb sẽn na yã tɩ b wa."[10] Tʋmtʋmdbã saa soayã n tigs neb nins fãa b sẽn yã, nin-wẽns la nin-sõamy, hal tɩ kibsã roog pid ne neba.[11] Rĩmã kẽeme n na n ges nebã sẽn paam boolgã, la a yãa rao a yembr be sẽn ka yer pʋg-peegrã kibs fuug ye.[12] A yeel-a lame: "M zoa, fo maana a wãn n wa n kẽ ka n ka yeelg pʋg-peegrã kibs fuugu?" La raowã ka tõog n leok tɩ bũmb ye.[13] Dẽ, rĩmã yeela tʋmtʋmdbã yaa: "Sẽb-y-yã a naowã ne a nusã, n lob-a lik bida sẽn be yɩngã pʋgẽ. Yãbr la yẽn wãbr na n zĩnda be."[14] Bala, b sẽn bool b rãmbã yaa kʋʋng wʋsgo, la neb nins b sẽn tũusã sõor paoodame.

Matiye 24:32-35
[32] Reeg-y kankangã yel-bũndã tɩ yɩ zãmsg y yĩnga. Kankang sã n wa n tãood wil-poala, n sɩng n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noy kolgame.[33] Woto me, yãmb me sã n wa n yã bõn-kãensã fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã kolgame la b bee dignoorẽ.[34] Sɩd sɩda, mam yeta yãmb tɩ zamaan kãngã kõn sa tɩ bõn-kãensã fãa ka maan ye.[35] Saasẽ la tẽng na looge, la mam goamã kõn loog ye.

Matiye 24:45-51
[45] Dẽ wã, tʋmtʋmd bʋg n maand sɩda, la a ya gũus-m-meng soaba, t'a soaalã lʋɩɩs-a a nebã taoore, t'a tõe n kõ-b rɩɩb wakat fãa sẽn segde?[46] Tʋmtʋmd kãng soaalã sã n lebg n wa n mik t'a maanda a woto, tʋmtʋmdã sũur na n yɩɩ noogo.[47] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb t'a soaalã na n kɩtame t'a soog bũmb nins fãa yẽ sẽn tarã.[48] La a sã n ya tʋmtʋmd yoog sẽn yet t'a soaalã kaoosda waoongo,[49] a sã n sɩng n pãb a zĩnd-n-taasã, a sã n naag rã-yũudbã n dɩtẽ la a yũuda,[50] a soaalã na n waa daar ning a sẽn ka tẽeda, la wakat ning a sẽn ka mi ye.[51] La a na n sɩbg-a-la sõama, tɩ bũmb ning sẽn paamd zãmb dãmbã paam-a, zĩig ning yãbr la yẽn wãbr sẽn na n zĩndã.

Matiye 25:1-13
[1] Dẽ, arzãn soolem na n yɩɩ wa pa-kuil-n-dãmb piig sẽn dɩgs b fɩtɩl dãmb n yi n na n tɩ seg pʋg-paal sɩda.[2] Nu bãmb sʋkã yaa ka-yam dãmba, tɩ nu wã ya yam dãmba.[3] Ka-yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b ka zɩ kaam ye.[4] La yamã rãmb rɩgsa b fɩtɩl dãmbã, la b zɩ kaam ne tʋgdo.[5] La pʋg-paalã sɩd sẽn kaoos waoong yĩnga, gõeem yõka b fãa tɩ b gũsi.[6] Kɛleng n zẽk yʋn-sʋkã n yeele: Pʋg-paalã sɩd watame! Yi-y n seg-y-yã-a.[7] Dẽ, pa-kuil-n-dãmb kãens fãa yikame n maneg b fɩtɩl dãmba.[8] Ka-yamã rãmb kosa yamã rãmb tɩ b yãk b kaamã bilf n kõ-b tɩ bãmb fɩtɩl dãmbã sɩnga kũum.[9] Yam dãmbã leok-b lame n yeele: Ayo! Ka na n sek tõnd ne yãmb me ye. Kẽng-y ka-koaasdbã nengẽ n tɩ ra y mens yĩng tɩ rẽnda n são.[10] Bãmb sẽn wa n kẽnd n na n tɩ ra wã, pʋg-paalã sɩd taame. Pʋg-sadb nins sẽn dag n segl n sɛ wã tũu yẽnda n kẽ kãadmã kibsã, la b paga kʋɩlengã.[11] Pa-kuil-n-dãmb a taabã yaool n wa waame n yeele: M kẽema! M kẽema! Pak-y tɩ d kẽ![12] La a leoka bãmb tɩ sɩd-sɩdã, a ka mi-b ye.[13] Woto yĩnga, bɩ y neende, tɩ bõe, yãmb ka mi daarã, wall wakatã ye.

Matiye 25:14-30
[14] Arzãn soolmã leb n na n yɩɩ wa rao a yembr sẽn dat n tog sore, n bool a tʋmtʋmdbã, n dɩk a paoongã n pʋɩ-ba.[15] A kõo ned a yen talã a nu, n kõ a yiib soabã talã a yiibu, la a kõ tãab soabã talã a yen, n zems ned fãa sẽn tõe n tall n tʋme, la a bas n toge. Ligd sẽn boond tɩ talã (25.15)[16] A sẽn loog yee, la sẽn deeg-a talã a nu wã loog-yã, n tall-b n leebe, n paam yõod talã a nu n paase.[17] Sẽn deeg-a talã a yiibã me maana a woto, n paam yõod talã a yiib n paase.[18] La sẽn deeg-a talã a yen tãa wã tɩ tuka bok tẽnga, n bus a zu-soabã ligdi.[19] Kaoosg pʋgẽ, tʋmtʋmd-kãens zu-soabã waame n zĩnd ne-b n na n geele.[20] Sẽn dag n deeg-a talã a nu wã kolgame, la a talla talã a nu wã a sẽn paamã n wa-ne n yeele: Zu-soaba, yãmb da kõo maam talã a nu. La ad talã a nu a taab mam sẽn tʋm n paame.[21] A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.[22] Sẽn dag n deeg-a talã a yiibã me kolgame n yeele: Zu-soaba, yãmb dag n kɩsa maam talã a yiibu, la ad talã a yiib a taab mam sẽn tʋm n paame.[23] A zu-soabã yeel-a lame: Yaa sõama, tʋmtʋmd sõng sẽn maand sɩda! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu, la mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa n paam pʋɩɩr ne f zu-soabã sũ-noogã.[24] Sẽn dag n deeg-a talã a yen tãa wã yaool n kolgame n yeele: Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n tigsd y sẽn ka bʋdẽ, la y koond y sẽn ka yɛdgẽ ye.[25] Dabeem yõka maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã.[26] A zu-soabã yeel-a lame: tʋmtʋmd-wẽng sẽn ya kʋɩɩma, fo rag n miime tɩ mam tigsda m sẽn ka bʋdẽ ye, la m koond m sẽn ka yɛdgẽ ye.[27] Fo rag n tog n tɩ ningẽ la mam ligdã bãnkẽ, tɩ m sã n wa lebg bɩ m reeg m ligd-ma ne a yõodo.[28] Deeg-y-yã a talã wã n kõ ned ning sẽn tar-a talã piigã.[29] Tɩ bõe, b na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t'a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a.[30] La tʋmtʋmd ning sẽn ka-a yõodã, lob-y-yã-a lik bida sẽn be-a yɩngã pʋgẽ, zĩig ning yãbr la yẽn wãbr sẽn na n zĩndã.

Mossi (SB) 1998
No Data