A A A A A

Church: [Birth Of Jesus]


Matiye 1:18-23
[18] Ad a Zezi Kirist dogem sẽn yɩ to-to: B rag n dɩka bãmb ma a Maari n kõ a Zozɛf, la sẽn deng b sẽn na n vɩɩmd ne taaba, b mikame t'a Maari tʋtame, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yɩ a woto.[19] La a sɩd a Zozɛf sẽn ya nin-tɩrga, n ka rat n ning-a yãnd neb nifẽ yĩnga, a tagsame n dat n soos n bas-a.[20] Wakat ning a Zozɛf sẽn tagsd a woto, Zu-soabã malɛk puka a meng ne yẽnda zãmsd pʋgẽ n yeele: Zozɛf, a David yagenga, da zoe dabeem tɩ peeg f pag a Maari ye, bala pʋgã a sẽn tarã yita Sɩɩg-sõng nengẽ.[21] Yẽ na n doga bi-ribla, la fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zezi. Yaa bãmb n na n yols b nebã ne yel-wẽnã.[22] Bõn-kãens fãa maaname tɩ Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu:[23] Ade, pa-kuil na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla, la b na n pʋda a yʋʋr tɩ Emanuwɛlle, sẽn dat n togs tɩ Wẽnd be ne-do.

Luk 2:7-21
[7] La yẽ roga a bi-ribl kãsengã, n vil-a ne peend n gãneg rũms rɩɩb koglg pʋgẽ, weer sẽn ka be sik-zĩigẽ wã yĩnga.[8] La tẽn-kãng pe-kɩɩmb n dag n be we-kɛɛng ne yʋng n gũud b piisi.[9] Zu-soabã malɛk puka a meng ne bãmba, la Zu-soabã ziir vẽenem yãgame n gũbg bãmba. Dabeem kãseng yõka bãmba.[10] La malɛkã yeel-b lame yaa: Da zoe-y rabeem ye, bala, mam togsda yãmb koe-noog sẽn na n wa ne sũ-no-kãseng nebã fãa yĩnga.[11] Fãagd la b rog yãmb yĩng dũnna, a Daviid tẽngẽ wã. Bãmb la Kiristã, Zu-soabã.[12] Ad bãnd ning sẽn na n kɩt tɩ yãmb bãng bãmba: Yãmb na n yãa bi-pɛɛlg sẽn vil ne peend n gãe rũms rɩɩb koglgẽ.[13] La zĩig pʋgẽ bala, malegs wʋsg yii arzãn n waa n paas malɛkã n pẽgd Wẽnnaam n yetẽ:[14] Ziiri! Wẽnnaam sẽn be hal saasẽ saasẽ! Laafɩ bee dũni zugu, neb nins bãmb sẽn nongã sʋka.[15] Malegsã sẽn bas bãmb n leb n leb arzãna, pe-kɩɩmbã yeela taab yaa: Wa-y tɩ d kẽng Betlehɛm n tɩ ges bũmb ning sẽn maan tɩ Zu-soabã togs tõndã.[16] La bãmb kẽnga tao-tao n tɩ yã a Maari ne a Zozɛf la bi-pɛɛlgã sẽn gãe rũms rɩɩb koglgẽ wã.[17] Bãmb sẽn yã bi-pɛɛlgã, b togsa bũmb nins fãa b sẽn dag n gom ne bãmb biigã wɛɛngẽ wã.[18] Yellã linga neb nins fãa sẽn wʋm bũmb nins pe-kɩɩmbã sẽn togsd bãmbã.[19] A Maari bĩnga gom-kãens fãa a sũurẽ n tagsd b yelle.[20] Pe-kɩɩmbã lebgame, n waoogd Wẽnnaam la b pẽgd bãmba, bũmb nins fãa bãmb sẽn wʋme, la b sẽn yã tɩ sɩd yaa wa malɛkã sẽn da togs bãmbã yĩnga.[21] La rasem a nii daarã sẽn ya biigã bãong kẽesg daarã sẽn ta, b pʋda a yʋʋr t'a Zezi, wala malɛkã sẽn dag n yeel sẽn deng a ma sẽn na n dɩk a pʋgã.

Matiye 2:1-12
[1] A Zezi sẽn dog Zude Betlehɛm, rĩm a Herood zamaanẽ, gese, yam dãmb yii yaang n wa Zeruzalɛm n soke:[2] Zuif-rãmba rĩmã sẽn nan dogã bee yɛ? Bala tõnd yãa bãmb ãdg yaanga, la tõnd waame n na n waoog bãmba.[3] Rĩm a Herood sẽn wʋm dẽnda, yẽ ne Zeruzalɛm dãmbã fãa maana yɩɩre.[4] Herood tigma tẽngã maan-kʋʋdbã kãsem-dãmba fãa ne tõog karen-saam-dãmbã n sok-b Kirist sẽn da tog n dog tẽng ninga.[5] Bãmb yeela yẽnda tɩ yaa Zude Betlehɛm, bala Wẽnnaam no-rɛɛsã dag n gʋlsame n yeel a woto:[6] "Foo Betlehɛm, Zuda tẽnga, yaa vẽeneg tɩ fo ka poorẽ Zuda tẽn-kãsemsã sʋk ye. Tɩ bõe, naab n na n yi fo pʋgẽ n dɩlg Israyɛll sẽn ya mam nebã."[7] La Herood soosame n bool yam dãmbã n sok-b neere n bãng ãdgã sẽn puk wakat ninga.[8] Yẽ tʋma bãmb Betlehɛm n yeel-ba: Kẽng-y n tɩ bao-y n bãng-y biigã yell neere, la y sã n yãnd-a, bɩ y lebg n wa n togs-ma, tɩ mam me tõe n kẽng n tɩ waoog-a.[9] Bãmb sẽn kelg rĩmã goam n sɛ, b loogame. La haya, ãdg ning bãmb sẽn dag n yã yaangã kẽnga bãmb taoore, hal tɩ ta zĩig ning bi-bilfã sẽn be wã, la a yalsame.[10] Bãmb sẽn yã ãdgã, b paama sũ-no-kãsenga.[11] Bãmb kẽe roogẽ wã, la b yãa biigã ne a ma a Maari, la bãmb wõgemdame n waoog biigã. Dẽ poore, bãmb logsa b kordo, n yãgs kũun n kõ Bãmba: yaa sãnem la wisdu, la miir sẽn tar yũ-noogo.[12] La Wẽnnaam sẽn sagl bãmb zãmsd pʋgẽ tɩ b ra leb n tũ Herood nengẽ, bãmb dɩka sor a to n kuili.

Galat ٤:٤
La wakat sẽn ta, Wẽnnaam tʋma b bi-riblã tɩ pag rog-ba, n dog-b tõogã pʋgẽ,

Luk 2:1-4
[1] Ra-kãense, Sezaar a Ogust yiisa tõog n yeel tɩ b sõd a soolmã nebã fãa.[2] Sõd-kãng sẽn yɩ dẽenem soabã zĩnda Siiri Gʋvɛrneer a Kiriniyus zamaanẽ.[3] Ned fãa kuiisa a meng tẽngẽ tɩ b tɩ sõd-ba.[4] A Zozɛf me yii Nazarɛt sẽn be Galile soolmẽ n kẽng a Daviid tẽng sẽn boond tɩ Betlehɛm n be Zude soolmẽ, yẽ sẽn ya a Daviid buud la a yagengã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 12:1-5
[1] Bõn-bãnd sẽn ya kãseng puka arzãna. Yaa pag sẽn pil wĩntoog wa fuugu, n tab kiuugã ne a nao, la a fõgen maanf sẽn maan ne ãds piig la a yiibu.[2] Pagã ra tʋtame, la a kʋmda rogem kʋnkʋma, rogmã toog sẽn namsd-a yĩnga.[3] Bõn-bãnd a to puka arzãna: Ad yaa bõnin-kãseng sẽn ya miuugu, n tar zut a yopoe ne yɩɩl piiga, la maanf-rãmb n da fõg a zut a yopoe wã.[4] Yẽ zʋʋrã rag n kãagda ãdsã sẽn be yĩngrã, yembr taab fãa sʋk n lobd tẽng zugu. Bõninã yik n yalsa pag ning sẽn dat n dogã taoore, tɩ pagã sẽn dog yee, bɩ yẽ vel a biigã.[5] Pagã roga bi-ribla, rao sẽn na n zã kut dasaar n soog soolem fãa. La b zẽka pagã biig t'a kẽng Wẽnnaam nengẽ, la b geerẽ wã.

Mossi (SB) 1998
No Data