A A A A A

Church: [Attending Church]


Ebre 10:24-25
[24] Bɩ d ges taab yelle, tɩ d tõe n nek taab ratem tɩ nong taaba la maan tʋʋm sõamyã.[25] Bɩ d da bas d wẽnd-doogã wa neb kẽer sẽn minim n maandẽ wã ye. Bɩ d sagl taaba, n sagl taab n yɩɩda, yãmb sẽn ne tɩ daarã kolgdame wã yĩnga.

Matiye 18:20
Tɩ bõe, zĩig ning neb a yiib bɩ a tãab sẽn tigim taab ne mam yʋʋre, mam bee bãmb sʋka.

Kolos 3:16
Bɩ Kirist goama zĩnd yãmb pʋsẽ ne yõod ning sẽn be a pʋgẽ wã. Zãms-y taab la y keoog taab ne yam meng-menga, ne yɩɩn-sõamyã, la Wẽnnaam yɩɩla, la yɩɩl Sɩɩg-sõng sẽn kõta. Yɩɩl-y bark pʋʋsg yɩɩl ne y sũyã fãa n pẽg Wẽnnaam.

Efɛɛz 4:11-13
[11] Yaa bãmb n kɩt tɩ neb kẽer yɩ tẽn-tʋmdba, tɩ kẽer yɩ bãmb no-rɛɛsdba, tɩ kẽer yɩ koe-noogã moaandba, tɩ kẽer yɩ pe-kɩɩmba la karen-saam-dãmba,[12] b nebã bɩɩsg yĩnga. Wẽnnaam maana a woto bãmb tʋʋmdã na tõog n maan yĩnga, la Kirist yĩngã bɩɩsg yĩnga,[13] hal tɩ tõnd fãa na lagem taab n paam tẽeb a yembre, la d bãng Wẽnnaam Bi-riblã, n yɩ neb sẽn bɩ, n lebg wa a Zezi sẽn ya bũmb ningã, n zems zãngã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 2:42
Bãmb da sakda tẽn-tʋmdba zãmsga neere, n vɩ ba-biis lagem-n-taar pʋgẽ, la b kaood burã n dɩt ne taaba, la b pʋʋsd ne taaba.

Rom Dãmba 10:17
Woto, yaa bũmb ning ned sẽn wʋmdã n wat ne tẽebo, la bũmb ning a sẽn wʋmdã yita Kirist goamã pʋgẽ.

Matiye 16:18
La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 9:31-32
[31] A Zezi tẽedba sẽn be zuude la Galile ne Samari wã fãa dag n bee laafɩ, b pãnga ra paasdame la b ra sakda Zu-soabã la Sɩɩg-sõng ra sõngd-b lame tɩ b lebgd wʋsgo.[32] A Pɩyɛɛr sẽn da saagd zĩiga fãa n get nin-tũusdsã, a kẽnga a Zezi tẽedba sẽn da be lida wã nengẽ.

Matiye 6:33
Deng n bao-y Wẽnnaam soolmã ne bãmb tɩrlmã, la b na n kõo yãmb bõn-kãens n paase.

Zak 1:22
Yɩ-y koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsd sẽn ka sɩd ye.

2 Timote 4:2
tɩ f moon koɛɛgã, tɩ f wɩng ne togsg wakat fãa, sã n yaa a togsg wakat wall ka a wakate. Mao tɩ nebã reeg tɩ gomdã yaa sɩda. Leng la f sagl ne sũ-mare la zãmsgo.

Matiye 28:19-20
[19] Bɩ y kẽng n maan neba buud fãa tɩ yɩ mam karen-biisi, n lis bãmb ne Ba, la Bi-ribla, la Sɩɩg-sõng yʋʋre,[20] la y zãms bãmb tɩ b sak bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã. La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa, hal tɩ ta wakat sɛɛbo.

Mossi (SB) 1998
No Data