A A A A A

Bad Character: [Jealousy]


1 KORẼNT 3:3
Sũ-kiirã ne ka-wʋmd-taabã sẽn be yãmb sʋkã, dẽ yĩnga, yãmb ka neb sẽn sakd yĩngã ratem, la y kẽnd wa ninsaal sẽn maandã sɩda?

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

1 KORẼNT 13:4
Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,

Zak 4:11
M ba-biisi, da gom-y taab yell wẽng ye. Ned ning sẽn gomd a ba-biig yell wẽnga, wall a kaood a bʋʋdo, a gomda tõogã yell wẽnga, la a kaood tõogã bʋʋdo. La fo sã n kaood tõogã bʋʋdo, fo ka tõ-sakd ye, fo yaa a bʋ-kaooda.

Rom Dãmba 12:21
Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Zak 4:2-3
[2] Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.[3] Yãmb kotame la y ka paamd ye, bala bũmb ning yãmb sẽn tags n kosã ka sõama ye. Yãmb kotame n dat n tall n maan y yĩnsã sẽn datã.

Galat 5:22-23
[22] La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.[23] Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.

1 PIYƐR 2:9
La yãmb yẽ, yãmb yaa buud b sẽn tũusi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn welg toor Wẽnnaam yĩnga, neb Wẽnnaam sẽn da tɩ y moon n wilg sẽn bool-a yãmb n yiis likã pʋgẽ, n kẽes-y vẽenem sẽn be ziirã pʋgã tʋʋm sõama wã.

1 KORẼNT 1:27-29
[27] La Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya yalemdã n na n ning yam dãmb yãnde. Wẽnnaam yãka dũni bũmb nins sẽn ya pãn-komsmã n na n ning pãens rãmbã yãnde.[28] Wẽnnaam dɩka dũni bũmb nins sẽn ka yõodã, bũmb nins nebã sẽn ka nandã, bũmb nins sẽn ka be wa, n na n kɩt tɩ sẽn be-bã lebg zaalem,[29] tɩ ned baa a yen da waoog a meng Wẽnnaam taoor ye.

Filip 2:3
Da maan-y bũmb baa fɩ ne geesem-geesem wall ne wuk-m-meng ye, la bɩ ned kam fãa paam sik-m-meng yam n tags tɩ neb a taaba yɩɩda yẽnda.

Zak 3:14-16
[14] La sũ-ki-toaag sã n be yãmb sũuri, tɩ geesem-geesem me beẽ, da waoog-y y mense, la y da yag zĩrĩ n kɩɩs sɩdã ye.[15] Yam kãng ka yam sẽn yit yĩngr ye. A yita tẽng zug n ya yĩng rẽnda, la zĩn-dãmb dẽnda.[16] Bala, sũ-kĩir la geesem-geesem sẽn be zĩig ningã, zũnglug la maan wẽns buud fãa bee be.

Zak 4:7-8
[7] Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.[8] Kolg-y Wẽnnaam, la bãmb na pẽneg yãmba. Yel-wẽn-maandba, nudg-y y nusã. Yam a yiib rãmbã, nedg-y y sũyã.

Galat 5:14-15
[14] Bala, gomd a yen tãa n pidsid tõodã gilli. A yetame tɩ: Nong f to wa f menga.[15] La yãmb sã n wãbd taab wa baase, la y namsd taaba, bɩ y gũus n da wa gõdg n sãam taab ye.

Kolos 1:11
Tõnd kota Wẽnnaam, tɩ yãmb na paam pãng n paase, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga, tɩ yãmb tõe n yɩ neb sẽn kẽngd taoor sɩd-sɩda, la sẽn tar sũ-mare.

1 Timote 3:10
Nebã tog n deng n maka bãmb n gese, tɩ b sã n mik tɩ b ka rõadga, bɩ b yaool n maan yel-gesg tʋʋmdã.

Ebre 10:36
Yãmb sɩd tog n nanga pãnga, tɩ yãmb sẽn maan Wẽnnaam daabã, y na reeg bũmb ning b sẽn kãab yãmbã.

Mossi (SB) 1998
No Data