A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]


1 ZÃ 4:20
Ned sã n yet t'a nonga Wẽnnaam n yaool n kis a ba-biiga, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda. Bala, ned ning sẽn ka nong a ba-biig a sẽn ne wã, a ka tõe n nong Wẽnnaam yẽ sẽn ka ne wã ye.

1 PIYƐR 2:16
Kẽn-y wa burkĩmba, la y ra sak tɩ yãmb lohormã yɩ pʋ-toog lillidg ye. Bɩ y tʋm wa Wẽnnaam tʋmtʋmdba.

Galat 6:3
Ned sã n tẽed t'a yaa bũmbu, n yaool n ka fɩ, a belgda a menga.

Luk 6:46
Bõe yĩng tɩ yãmb boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! La y ka maand mam sẽn yet yãmbã?

Luk 12:2
Bũmb ka be sẽn ludi, sẽn kõn puk ye. La bũmb ka be sẽn solge, b sẽn kõn bãng ye.

Mark 7:6
A Zezi leoka bãmb yaa: Zãmb-dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yelle, a sẽn gʋls n yeele: "Nin-kãensã waoogda maam ne b nobɩms bala, la b sũyã zãra ne maam.

Matiye 6:1
Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye.

Rom Dãmba 10:3
Bãmb sẽn zɩ Wẽnnaam tɩrlemã yellã, la b rat n zĩndig b meng tɩrlemã, b ka sak n tũ Wẽnnaam tɩrlemã ye.

Tit 1:16
B yetame tɩ b mii Wẽnnaam la b kɩɩsda Wẽnnaam ne b mensã tʋʋmã, bãmb yaa wẽns tɩ looge, la kɩɩsdba la neb sẽn ka tol n tõe n maan tʋʋm sõng ye.

Matiye 23:27-28
[27] Yãmba, tõog karen-saam-dãmba la Fariisẽ-dãmb sẽn ya zãmb rãmbã, yãmb na paam toogo! Tɩ bõe, yãmb wẽnda wa yaad sẽn puus goor tɩ ya pɛɛlga, tɩ b yɩngã ya neere, tɩ b pʋsa pid ne kũum kõab, la rẽgd buud fãa.[28] Yãmb me, nebã sã n get yãmb yɩngã, yãmb yaa wa nin-tɩrse. La pʋgẽ wã, yãmb pida ne zãmbo la tʋʋm-wẽnse.

Luk 20:46-47
[46] Gũus-y y mens ne gʋlsdbã sẽn nong n gõod ne fu-wogdo, n nongẽ tɩ neba pʋʋsd bãmb raasẽ, la b baood n zĩnd waoogr goeels zut karen-dotẽ, la rɩɩb zĩisẽ wã.[47] Bãmb deesda pʋgkõapã paoong zãnga la b pʋʋsd pʋʋs-wogd nebã nin gesg yĩnga. Bãmb na n paama sɩbgr sẽn ya toog n yɩɩda.

Zak 1:22-23
[22] Yɩ-y koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsd sẽn ka sɩd ye.[23] Bala, ned sã n kelgd gomdã n ka sakdẽ, a soab wẽnda wa ned sẽn get a meng nin-gɛtgẽ,

Matiye ६:१६-१८
[१६] Yãmb sã n loe noore, bɩ y da gãnem y nens wa zãmb dãmbã sẽn gãnemd b nens tɩ wilg nebã tɩ bãmb loee noorã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[१७] La foom, fo sã n loe noor bɩ f sõog f zug kaam la f widg f nenga,[१८] tɩ fo no-loeerã ra yɩ nebã nin gesg yĩng ye, la a na yɩ f ba sẽn be zĩig sẽn solgã yĩnga. La f baaba sẽn yã tɩ fo soosame n loe noorã, bãmb na keo foom.

Matiye 7:21-23
[21] Ka ned ning fãa sẽn boond maam tɩ Zu-soaba! Zu-soaba! N na n kẽ arzãn soolmẽ ye. Yaa ned ning bal sẽn maand-a mam ba sẽn be arzãnã raab n na n kẽ.[22] Baraare, neb wʋsg na n yeela maam yaa: Zu-soaba! Zu-soaba! Tõnd dag n ka togs bãngr goam ne yãmb yʋʋre, la d dig zĩn-dãmb ne yãmb yʋʋre, la d maan bõn-bãn wʋsg ne yãmb yʋʋr sɩda?[23] La mam na n yeel-b lame: "Mam zɩ n bãng yãmb lɛ-lɛ. Tʋʋm-wẽns maandbã, yi-y mam taoore."

Matiye 15:7-9
[7] Zãmb dãmba, a Ezayi sɩd togsa bãngr goam ne yãmb yell n yeele:[8] "Nin-kãensã waoogda maam ne nobɩmse, la b sũyã zãra ne maam.[9] Bãmb sẽn waoogd maamã yaa zaalem, bala, bãmb zãmsda nebã ninsaalb tõod bala."

Matiye 6:1-4
[1] Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye.[2] Woto yĩnga, fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maand karen-dotẽ la soayã zut tɩ nebã tõe n waoog-bã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[3] La fo sã n kõt naong rãmba, da sak tɩ f nug-goabg bãng f nug-rɩtgã sẽn maand bũmb ningã ye.[4] Woto, fo kũunã na n yɩɩ soosgo, la fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n kõ wã, bãmb na keo foom.

2 Timote 3:1-5
[1] Bãng tɩ yaoolem wakate, tood na n zĩndame.[2] Bala, nebã na n yɩɩ beed-rãmba, ligd noangdba, yʋ-baoodba, wilg-m-mens rãmba, wẽn-paoogdba, ba-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog-rãmba, neb toog sẽn ka be ne sõmblem,[3] sẽn ka mi nimbãan-zoeere, nen-kegems rãmba, tẽn-kãn-neba, sẽn ka tar yõk-m-menga, nin-wẽnse, nin-sõamy bɛɛba,[4] zãmb-rãmba, sũ-tʋʋls-rãmba, tɩ wuk-m-meng leo b ninã, tɩ b nong b sũ-noogã n yɩɩd b sẽn nong Wẽnnaamã.[5] B na n maanda wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n na n kɩɩsa sakrã pãnga. Zãag f meng ne nin-bãmba.

Rom Dãmba 2:1-5
[1] Dẽ, fo sẽn ya ned ning fãa, fo sẽn kaood f taab bʋʋdã, fo kõn paam bũmb n dõd n yi ye. Bala, fo sẽn kaood neb a taab bʋʋdã, fo dogenda yell f meng zugu. Tɩ bõe, fo kaooda f taabã bʋʋdo, la f yaool n maand wa bãmb bala.[2] Sɩd me, tõnd miime tɩ Wẽnnaam bʋ-kaoor neb nins sẽn maand a woto wã yĩng tũuda sɩda.[3] Fo tẽedame tɩ f sẽn kaood f taab bʋʋdo, n maand wa bãmbã fo na n põsa Wẽnnaam bʋ-kaoorã?[4] Bɩ fo ka nand bãmb sõmblemã, la bãmb sũ-bʋgsmã, la bãmb sũ-marã sẽn waoogã, n ka miẽ tɩ Wẽnnaam sõmblemã tusda foom tɩ f tek yam n kos sugri?[5] La ne fo sũurã riglingã la f sũurã sẽn ka baood tekrã, fo tigsda sũ-puugr n bĩngd f meng Wẽnnaam sũ-puugrã daar yĩnga, daar ning bãmb bʋ-kaoorã sẽn zemsã sẽn na n pukã,

Zak 1:21-26
[21] Yaa woto yĩnga, bas-y rẽgd buud fãa, la pʋ-toog fãa, la y reeg gomd ning b sẽn bʋd yãmb pʋgẽ la sẽn tõe n fãag yãmb sɩɩsã ne sũ-bʋgsem.[22] Yɩ-y koe-sakdba, la y ra yɩ koe-kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsd sẽn ka sɩd ye.[23] Bala, ned sã n kelgd gomdã n ka sakdẽ, a soab wẽnda wa ned sẽn get a meng nin-gɛtgẽ,[24] la a sã n ges n sa, a loogdame, la tao-tao bala a yĩmda a sẽn dag n ya to-to.[25] La ned ning sẽn get tõog sẽn zems zãngã, sẽn ya lohorem tõogã, la a maoodẽ, n ka kelgd bal la a yĩmdẽ wã, la a maood n sakdẽ wã, soab kõng na paam Wẽnnaam bark a sẽn maandã pʋgẽ.[26] Ned sã n tẽed t'a yaa wẽn-tũuda, n yaool n ka tõe a zelemde, a belgda a menga, la nin-kãng wẽn-tũudma yaa zaalem bala.

Luk 6:37-42
[37] Da bʋ-y ned bʋʋd ye, la b kõn bʋ yãmb bʋʋd ye. Da kao-y ned bʋʋd ye, la b kõn kao yãmb bʋʋd ye. Maan-y sugri, la b na maan yãmb me sugri.[38] Bɩ y kõ la b na kõ yãmba. B na n maka sõama n kõ yãmba, n dĩ, n yegse, n ning tɩ sudgi. Bala, ne makdg ninga yãmb sẽn makd n kõt nebã, Wẽnnaam na n maka ne rẽnda n kõ yãmba.[39] A Zezi wẽe bãmb yel-bũnd me n yeele: Zoang tõe n tɛɛ zoang sɩda? Bãmb b yiibã fãa kõn lʋɩ bokẽ sɩda?[40] Karen-biig ka yɩɩd a karen-saamb ye. La karen-biig fãa sẽn paam zãmsg n taas lebga wa a karen-saamba.[41] Yaa bõe tɩ fo get moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã, n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã rẽndẽ wã?[42] Fo sẽn ka ne sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, fo na n yɩɩ a wãn n yeel f ba-biigã t'a bas tɩ f yãk moogã sẽn be a nifẽ wã? Zãmb soaba, deng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã, la rẽ, fo na n yãa sõama n tõog n yãk moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã.

Matiye 7:1-6
[1] Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.[2] Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.[3] Yaa bõe tɩ fo ne moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ n yaool n ka ne sug-raoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã?[4] Walla fo na n maana a wãn n yeel f ba-biig t'a bas tɩ f yãk moog sẽn be a nifẽ, tɩ sug-raoog yaool n be f rẽndẽ?[5] Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a.[6] Da rɩk-y bõn-sõama n kõ baas ye, la y da rɩk y kĩndi n lob kurkuy taoor tɩ b tõe n tab-b-la ne b nao la b wẽnemd n pogl yãmba.

1 ZÃ 2:1-6
[1] Mam kom-bõonego, m gʋlsda yãmb bõn-kãngã sẽn na yɩl tɩ y ra maan yel-wẽn ye. La ned sã n maan yel-wẽna, tõnd tara sɛ-yõakd sẽn be d ba wã nengẽ: Yaa tɩrlem soab a Zezi Kirist.[2] B talla a Zezi meng n maan maoong tõnd yel-wẽna sugr kũun yĩnga, la ka tõnd bal yel-wẽnã yĩng ye, la dũni neba fãa me yel-wẽna yĩnga.[3] Tõnd sã n sak Wẽnnaam tõodã, dẽ tõnd miime tɩ d bãnga bãmba.[4] Ned ning sẽn yet t'a mii Wẽnnaam la a yaool n ka sakd b tõodã, yẽ soab yaa zĩrĩ yagda la sɩd ka be yẽ pʋgẽ ye.[5] La ned ning sẽn sakd Wẽnnaam goamã, a wilgdame t'a nonga Wẽnnaam sɩd-sɩda. Ad tõnd sẽn tõe n bãng to-to tɩ d bee bãmb pʋgẽ:[6] Sẽn yet-a tɩ yẽ paada Wẽnnaam pʋgẽ tog n kẽnda wa a Zu-soabã sẽn dag n kẽndã.

Luk 16:10-15
[10] Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye.[11] Dẽ, yãmb sã n ka maan sɩd ne dũniyã arzegse, ãnna n na n dɩk paoong sɩd-sɩd n gũnug yãmba?[12] La yãmb sã n ka maan sɩd ne ned a to paoongo, ãnna n na n kõ yãmb y meng rẽnda?[13] Tʋmtʋmd baa a ye ka be n tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye. Bala, yẽ na n kisga a yen la a nong a to wã, wall a waoog a yen la a paoog a to wã. Yãmb ka tõe sak Wẽnnaam la ligd me ye.[14] Fariisẽ-dãmbã sẽn da nong ligdã ra kelgda bõn-kãensã fãa la b ra yaanda a Zezi.[15] A Zezi yeel-b lame yaa: yãmb yaa neb sẽn wilgd nebã tɩ y yaa tɩrse. La Wẽnnaam mii yãmb sũyã. Bala, bũmb ning neba sẽn pẽgd wʋsgã yaa bõn-wẽng Wẽnnaam nifẽ.

Zak 2:14-26
[14] M ba-biisi, ned sã n yet t'a tara tẽeb n yaool n ka tʋmdẽ, a yõod yaa bõe? Dẽ yĩnga, tẽ-kãng tõe n fãagame?[15] D ba-bi-raoog bɩ d ba-bi-poak sã n ya beelle, tɩ daar fãa bɩ a ka tar dɩɩb n dɩtẽ,[16] tɩ yãmb ned a yembr yeel-a yaa: Kẽng-y ne laafɩ, yiis f waoodo, la f rɩ n tɩge, n yaool n ka kõ-a bũmb ning a sẽn tog n paam a sõngr yĩnga, gom-kãng yõod bee yɛ?[17] Yaa a woto me ne tẽebã. Tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma, a mengã yaa kɩɩnga.[18] La nina na n yeelame: Fo tara tẽebo, la mam tʋmdame. Wilg maam f tẽeb tɩ tʋʋm ka tũ ye, la mam na n talla m tʋʋma n wilg foom m tẽebo.[19] F tẽedame tɩ Wẽnnaam a yen bal n be. Yaa sõama. Zĩn-dãmbã me tẽedame, la b rigda ne rabeem.[20] Yam ka sek soaba, fo rat n bãngame tɩ tẽeb sẽn ka naag ne tʋʋm ka yõod laa?[21] Ka ne tʋʋm la tõnd ba a Abraham paam tɩrlem, a sẽn ning a biribl a Izak tẽn-kugr zug n kõ Wẽnnaamã laa?[22] Fo neeme tɩ tẽeb n dag n naag ne a tʋʋmã, la a tʋʋmã yĩnga, Wẽnnaam kɩtame t'a tẽebã zems zãnga.[23] Woto, Wẽnnaam gʋls-sõngã paama pidsgu. B yeelame yaa: A Abraham tẽe Wẽnnaam, la b gesa rẽnda wa tɩrlem a yĩnga. La b bool-a lame tɩ Wẽnnaam zoa.[24] Yãmb neeme tɩ yaa ne tʋʋm la ned paamd tɩrlem, la ka ne tẽeb bal ye.[25] Pʋg-yoodr a Rahaab me, ka ne tʋʋm yĩng la a paam tɩrlem a sẽn deeg Israyɛl gũusdbã, la a kɩt tɩ b tũ sor a to n loogã sɩda?[26] Yĩng sã n ka naag ne sɩɩga, a yaa kũum. Woto me, tẽeb sã n ka naag ne tʋʋma a yaa kɩɩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data