A A A A A

Bad Character: [Fear]


Zã 14:27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.

Matiye 6:34
Dẽ yĩnga, bɩ y da maan yɩɩr ne beoog yell ye, tɩ bõe, daar fãa yell sek-a lame.

Rom Dãmba 8:38-39
[38] Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata,[39] wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

1 PIYƐR 5:6-7
[6] Dẽ wã, sik-y y mens Wẽnnaam sẽn ya pãng soabã taoore, tɩ bãmb tʋlsma wakat sã n ta, bɩ bãmb zẽk yãmba.[7] Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

Matiye 10:28
Ra zoe-y neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n kʋ sɩɩgã ye. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ yĩngã ne sɩɩgã sãam bug-tẽngã.

Rom Dãmba 8:15
Yãmb ka reeg yembd sɩɩg n na n ket n vɩ rabeem pʋgẽ ye. La yãmb reega Sɩɩg sẽn kɩtd tɩ yãmb lebg Wẽnnaam kamba, tɩ Sɩ-kãng maasem yĩnga, tõnd yetame tɩ Abba, sẽn dat n yeel tɩ "m ba."

1 KORẼNT 16:13
Neend-y-yã! Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ! Yɩ-y raopa, keng-y y mense.

Ebre 13:5-6
[5] Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.[6] Dẽnda n kɩt tɩ tõnd tõe n yeel ne raood tɩ: Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe dabeem ye. Bõe la ninsaal tõe n maan maam?

1 ZÃ 4:18
Rabeem ka be nonglem pʋgẽ ye, la nonglem sẽn zems zãng yiisda rabeem. Bala, rabeem wilgdame tɩ sɩbgr n be, la ned ning sẽn zoet rabeem, nonglemã ka zems zãng yẽ pʋgẽ ye.

1 PIYƐR 3:13-14
[13] Yãmb sã n wɩngd ne tʋʋm sõama maanego, ãnna n na n maan yãmb wẽnga?[14] La baa yãmb sã n paamd namsg tɩrlem yĩnga, yãmb na paam sũ-noogo. Da zoe-y ninsaalbã sẽn zoet bũmb ningã ye, la y ra sãam y sũy ye.

Mossi (SB) 1998
No Data