A A A A A

Bad Character: [Conflict]


Ebre 10:32
Tẽeg-y sɩngr wakatã yelle, wakat ning y sẽn paam namsg wʋsg tɩ yɩ maoor meng-menga, y sẽn paam vẽenemã zugẽ.

Matiye 18:15
Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.

1 Timote 3:15
tɩ baa mam sã n wa n kaoosdẽ, fo na bãng f sẽn na n maan bũmb ning Wẽnnaam zakã pʋga, sẽn dat n togs tɩ Wẽnnaam sẽn vɩ wã nin-tũusdsã sʋka, sẽn ya sɩd ra-luka, la a yẽbgr sẽn tebended-a wã.

Zã 8:32
yãmb sɩd yaa mam karen-biisi. Yãmb na bãng sɩdã, la sɩdã na kɩt tɩ yãmb lebg burkĩmba.

Matiye 5:23-24
[23] Woto yĩnga, fo sã n wa ne kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f ba-biig n tar yell ne foom,[24] bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.

Zã 6:54
Ned ning sẽn wãbd mam nemd la a yũud mam zɩɩm tara vɩɩm sẽn kõn sa, la mam na n vʋʋg-a-la yaoolem daarã.

Mark 6:3
Ka bãmb la ra-wãadã, a Maari biigã, a Zak la a Zoze la a Zuud la a Sɩmo ma-biigã? Bãmb ma-bi-pogs ka be tõnd sʋk ka sɩda? La yõwã kɩtame tɩ Nazarɛt nebã ka tẽ a Zezi ye.

Efɛɛz 5:25
Raopã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga, a wa Kirist sẽn nong b tẽedbã, n kõ b meng b yĩnga,

Ebre 12:14
Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.

Matiye 18:15-17
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.

Zak 5:16
Woto yĩngã, vẽneg-y n togs-y taab y yel-wẽna, la y pʋʋs taab yĩnga, tɩ y tõe n paam maagre. Nin-tɩrg pʋʋsgo, a sẽn pʋʋs ne a sũur fãa tara tõogr wʋsgo.

Galat 1:19
La mam ka yãnd tẽn-tʋmd a to baa a yen, sã n ka Zu-soabã ma-biig a Zak bala.

Filip 1:30
n maood maoor ning yãmb sẽn yã tɩ mam maoome wã, la y wʋmd mosã tɩ mam maoodame wã.

Kolos 2:1
Sɩd me, mam datame tɩ yãmb bãng zab-kãseng ning mam sẽn zabd yãmb yĩngã, la neb nins sẽn be Laodise, la neb nins fãa sẽn nan ka yã mam nengã yĩnga.

Rom Dãmba 12:18
Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.

Zã 14:6
A Zezi yeela yẽ yaa: Maam la sore, la sɩda, la vɩɩm. Ned baa a yen ka tõe n wa m baaba nengẽ tɩ ka tũ ne maam ye.

Efɛɛz 4:26
Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã.

Zak 1:19
M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.

Matiye 5:9
Bark bee zab-paasdbã zutu, bala b na n boola bãmb tɩ Wẽnnaam kamba.

Zã 3:3-5
[3] A Zezi leok-a lame n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka paam tɩ b leb n dog-a, a ka tõe n yã Wẽnnaam soolmã ye.[4] A Nikodɛm yeela bãmba: Ned sẽn kʋʋl na n yɩɩ a wãn n leb n doge? A tõe n leb n kẽe a ma pʋgẽ yɛs n dog sɩda?[5] A Zezi leoka yẽnda n yeele: Mam yeta foom sɩd-sɩd tɩ ned sã n ka rog ne koom la ne Sɩɩg-sõngo, a ka tõe n kẽ Wẽnnaam soolmẽ wã ye.

Zak 1:19-20
[19] M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.[20] Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.

Galat 4:19
Mam kamba, rogem toog leb n tara maam yãmb yĩnga, hal n na ta wakat ning yãmb sẽn nan wẽneg Kiristã.

Matiye 16:18
La maam, mam yeta foom tɩ foo la a Pɩyɛɛre, la tɩ mam na n mee m roogã kug-kãngã zugu, la kɩɩm-kulg ka na n tõog-a ye.

Matiye 18:15-18
[15] Fo ba-biig sã n maan yel-wẽnde, kẽng n tɩ yã-a, foo ne yẽnda bala n wilg-a a kongrã. A sã n kelg foom, fo paama f ba-biiga.[16] La a sã n ka kelg foom, bɩ f peeg ned a yen bɩ neb a yiib n kẽnge, "tɩ yellã fãa tõe n paam manegr kaset dãmb a yiib bɩ a tãab taoore," wa Wẽnnaam gʋls-sõamyã sẽn yetã.[17] La a sã n tõdg n ka kelg-ba, togs yellã tẽedbã sʋka. La a sã n tõdg n ka kelg wẽnd-doogã, bɩ f ges a soabã wa ned sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaam la a wa yaood-dɛɛgda.[18] Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn na n loe tẽng zug ka na n loee arzãna, la bũmb ning fãa yãmb sẽn na n lok tẽng zug ka na lok arzãna.

Efɛɛz 1:22-23
[22] Wẽnnaam kɩtame tɩ Kiristã so bũmb fãa, la b kɩt tɩ bãmb yɩ b tẽedbã fãa Zu-soab ne bũmb fãa.[23] Kirist tẽedbã yaa Kiristã yĩnga. Kirist yalẽ wã fãa bee b nebã pʋgẽ, la b pida bũmb fãa ned fãa pʋgẽ.

Efɛɛz 5:23-24
[23] Bala, rao yaa a pag zu-soaba, a wa Kirist sẽn ya bãmb tẽedbã Zu-soabã. Tẽedbã yaa Kirist yĩnga, tɩ Kirist ya tẽedbã fãagda.[24] Bɩ pag fãa me sak a sɩd ne bũmb fãa, a wa tẽedbã sẽn sakd Kirist to-to wã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 4:32
Neb wʋsgã sẽn ya tẽedbã sũyã la b yama fãa ra yaa a yembre. Bãmb ned ba a yen dag n ka yet tɩ bũmb nins yẽ sẽn so wã yaa a meng rẽnd ye. La paoongã fãa ra yaa bãmb fãa n so.

1 KORẼNT 1:10
M ba-biisi, mam bõosda yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋre, tɩ y kɩt tɩ y goama tũud taaba, tɩ welgr da zĩnd yãmb sʋk ye. Zems-y taab sõama ne yam a yembre, tagsg a yembr pʋgẽ.

Zã 12:48
Sẽn tõdg-a maam la a ka reegd mam goamã, a tara a bʋ-kaooda: goam nins mam sẽn goma n na n kao yẽ bʋʋd yaoolem daare.

Matiye 7:12
Bũmb nins fãa yãmb sẽn dat tɩ neb a taabã maan yãmba, bɩ yãmb me maan bãmb bõn-kãense. Yõwã yaa Wẽnnaam tõogo la b no-rɛɛsdbã noore.

Zã 14:28
Yãmb wʋma mam sẽn yeel yãmb tɩ m na n loogame la m na n lebg n waa yãmb nengẽ wã. Yãmb sã n da nongẽ maam, y dag n na maanẽ sũ-noogo, mam sẽn dabd m ba nengẽ wã yĩnga. Bala, m baaba yɩɩda maam.

1 Tesalonik 2:2
La yãmb miime tɩ b namsa tõnd Filip, la tõnd yãa toog be. Rẽ kɩtame tɩ tõnd paam pɛl-kɛgeng ne d Wẽnnaamã, n na n moon yãmb Wẽnnaam koe-noogã maoor wʋsg pʋgẽ.

1 KORẼNT 13:4
Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,

Rom Dãmba 1:20
Sɩd me, sẽn sɩng ne dũni naanego, nebã nee Wẽnnaam yɛlã ninsaal nin sẽn ka yãtã, bãmb pãng ka zĩnd sɩngr kõn zĩnd saabã la b Wẽnnaamlemã sõama. La yaa b sẽn get bãmb yɛlã, bũmb nins bãmb sẽn maandã pʋgẽ.

Mossi (SB) 1998
No Data