A A A A A

Bad Character: [Bitterness]


Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 8:23
Tɩ bõe, mam neeme tɩ sũ-toog n tar foo tɩ f ya yel-wẽna yamba.

Kolos 3:8-13
[8] La mosã, bɩ yãmb me kɩɩs bõn-kãensã fãa: Yaa sũ-kãbre, pʋ-toogo, tẽn-kãnem la gom-dẽgd sẽn tõe n yi yãmb noorẽ wã.[9] Da yag-y taab zĩrĩ ye. Bala, yãmb yeega y yalẽ-kʋdgã ne a tʋʋma,[10] la y yelg yalẽ paalga. Wẽnnaam palemda yalẽ-paalgã bãmb sẽn naanã, n kɩtdẽ t'a wẽnegd bãmb a Wẽnnaam n paasdẽ, tɩ tõnd tõe n bãng bãmb zãnga.[11] Yel-kãngã pʋgẽ, ka be tɩ yaa Gɛrk, wall Zuif wall zũnga, wall moaaga, wall weoog neda, wall nin-zẽmba, wall yamba, wall burkĩn ye. La Kirist yaa fãa neba fãa pʋse.[12] Dẽ wã yĩnga, yãmb sẽn ya Wẽnnaam nin-tũusdsi, la neb sẽn welg toorã, la neb Wẽnnaam sẽn nong wʋsgã, bɩ y yelg nimbãan-zoeer meng-menga, la sõmblem, la sik-m-menga, la sũ-bʋgsem, la sũ-mar wa futu.[13] Tʋk-y taab zɩɩbo, la y maan taab sugri. Ned sã n tar yell ne a to, bɩ a maan a soab sugr wa Kirist sẽn maan yãmb sugrã.

Efɛɛz 4:26
Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã.

Mark 11:25
Yãmb sã n yas yĩngr n pʋʋsdẽ, yãmb sã n tara yell ne neda, bɩ y kõ-a sugri, tɩ yãmb ba sẽn be arzãnã me kõ yãmb sugr y beegrã yĩnga.

Rom Dãmba 3:14
Bãmb noor pida ne kãab-wẽng la toolem.

Matiye 6:14-15
[14] Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri.[15] La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba kõn kõ yãmb me sugr y beegrã yĩng ye.

Zak 1:19-20
[19] M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.[20] Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.

Ebre 12:14-15
[14] Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka, la y bao pʋ-peelem tɩ pʋ-peelem sã n kaẽ, ned ka tõe n yã Zu-soabã ye.[15] Bɩ yãmb ned kam mao n da wa n mong a meng Wẽnnaam barkã ye, tɩ yẽgen-tõaag baa a yen da wa tobe, n wa ne rãmbgo, n nams neb wʋsg ye.

Efɛɛz 4:31-32
[31] Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse,[32] la y kẽn nonglem pʋga, wa Kirist me sẽn nong tõndo, n kõ b meng tõnd yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn ya wa kaam sẽn tar yũ-noog n tat Wẽnnaam yam.

Mossi (SB) 1998
No Data