A A A A A

Bad Character: [Bullying]


1 ZÃ 2:9
Ned ning sẽn yet t'a bee vẽenemẽ n yaool n kis a ba-biiga, a ket n bee lik bida pʋgẽ.

1 ZÃ 3:15
Ned ninga fãa sẽn kis a ba-biig yaa nin-kʋʋda, la yãmb miime tɩ nin-kʋʋd ba a yen ka tar vɩɩm sẽn kõn sa wã tɩ bee a pʋgẽ ye.

2 Timote 1:7
Bala, ka rabeem Sɩɩg la Wẽnnaam kõ tõnd ye, la yaa pãnga, la nonglem, la yam Sɩɩga.

Efɛɛz 4:29
Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.

Efɛɛz 6:12
Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.

Matiye 5:11
Bark bee yãmb zutu, nebã sã n gom yãmb wẽnga la b nams yãmba la b sa n sãam yãmb yʋʋr mam yĩnga.

Rom Dãmba 2:1
Dẽ, fo sẽn ya ned ning fãa, fo sẽn kaood f taab bʋʋdã, fo kõn paam bũmb n dõd n yi ye. Bala, fo sẽn kaood neb a taab bʋʋdã, fo dogenda yell f meng zugu. Tɩ bõe, fo kaooda f taabã bʋʋdo, la f yaool n maand wa bãmb bala.

Rom Dãmba 12:18-19
[18] Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.[19] M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.

Rom Dãmba 12:20-21
[20] Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu.[21] Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Luk 6:27-28
[27] La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere.[28] Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.

Matiye 5:44-45
[44] La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,[45] tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.

Matiye 5:38-41
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.[40] Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me.[41] Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu.

Mossi (SB) 1998
No Data