A A A A A

Bad Character: [Violence]


1 PIYƐR 3:9
Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.

1 Timote 3:3
A ka tog n yɩ rã-yũuda, wall zabr soab ye. A tog n yɩɩ ned sẽn baood laafɩ. A ka tog n yɩ ned sẽn nong ligd ye.

Ebre 10:10
Yaa Wẽnnaam daab kãng maasem yĩng la tõnd paam welgr n lebg toore, a Zezi Kirist sẽn kõ b meng vugr tãa wakat fãa yĩngã yĩnga.

Rom Dãmba 13:4
Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.

Rom Dãmba 14:1
Reeg-y ned ning sẽn ka-a pãng tẽeb pʋgẽ wã sõama, la y ra wẽ nokoeemd ne-a a tagsg wɛɛngẽ ye.

Tit 3:2
Tɩ b ra gom ned wẽng ye, tɩ b ra yɩ zab zabdb ye, la b yɩ neb sẽn baood laafɩ, sẽn nong neba, n maand sũ-bʋgsem ne neba fãa.

Mark 7:21-22
[21] Bala, yaa pʋgẽ, ninsaalb sũyã pʋs la bõn-wẽnsã yita: tags-wẽnse, tʋʋm-dẽgdo,[22] wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo.

Matiye 5:38-39
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.

Matiye 7:1-2
[1] Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.[2] Tɩ bõe, yãmb sẽn bʋʋd nebã bʋʋd to-to wã, b na n bʋʋ yãmb bʋʋd a woto me. Yaa ne makdg ning yãmb sẽn tar n makdẽ wã la b na n mak n lebs yãmba.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

Matiye 26:52-54
[52] La a Zezi yeel-a lame: Lebs f sʋʋgã n sui a wʋʋgẽ. Bala neb nins fãa sẽn na n zab ne zabr sʋʋse, zabr sʋʋs n na n sãam-ba.[53] Fo tẽedame tɩ mam ka tõe n bool m ba tɩ b tʋm maam malegs sẽn yɩɩd tus-tus sul piig la a yiib laa?[54] Sã n yɩ a woto, gʋls-sõamyã sẽn yet t'a tog n yɩɩ a woto wã na n yɩɩ a wãn n paam pidsgu.

Rom Dãmba 14:10-13
[10] La yaa bõe tɩ fo yẽ kaood f ba-biig bʋʋdo? Wall yaa bõe yĩng tɩ fo yẽ paoogd f ba-biiga? Tõnd fãa na n yalsa Wẽnnaam bʋʋd geerã taoore.[11] Bala, b gʋlsame tɩ: Zu-soabã yeelame tɩ b vɩɩme, tɩ rũmã fãa na n yĩgimda bãmb taoore, la tɩ zɛlma fãa na n kõo Wẽnnaam waoogre.[12] Woto tõnd ned kam fãa na n togsa Wẽnnaam a meng yelle.[13] Woto yĩnga, bɩ d da leb n kao taab bʋʋd ye. Ayo! Tʋm-y ne y tagsgã n da wa n ning kug-lakdg wall bũmb sẽn tõe n lub neda, y ba-biig taoor ye.

Mossi (SB) 1998
No Data