A A A A A

Bad Character: [Revenge / Vengeance]


1 PIYƐR 3:9
Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.

1 Tesalonik 5:15
Gũus-y y mense, tɩ ned da lebs a to wẽng wẽng yĩng ye. Mao-y tɩ maan neere, sã n yaa yãmb ne taaba, wall ne nebã fãa.

2 KORẼNT 13:11
La sẽn keta, m ba-biisi, paam-y sũ-noogo, modg-y n zems-y zãnga. Sagl-y taaba, paam-y yam a yembre, zĩnd-y ne taab ne bãane. La Wẽnnaam sẽn ya nonglem la laafɩ soabã na pa ne yãmba.

2 Tesalonik 1:8
Bãmb na n waa bug-vɩleng pʋgẽ, n sɩbg neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la neb nins sẽn ka sakd tõnd Zu-soab a Zezi koe-noogã.

Ebre 10:30
Bala, tõnd mii soab ning sẽn yeel-a tɩ: Sũ-dokr yaa bãmb n so la bãmb n na n keo wã. B leb n yeelame tɩ: Zu-soabã na n bʋʋ b nebã bʋʋdo.

Mark 11:25
Yãmb sã n yas yĩngr n pʋʋsdẽ, yãmb sã n tara yell ne neda, bɩ y kõ-a sugri, tɩ yãmb ba sẽn be arzãnã me kõ yãmb sugr y beegrã yĩnga.

Rom Dãmba 12:18-19
[18] Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.[19] M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.

Rom Dãmba 13:4
Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.

Matiye 18:21-22
[21] Dẽ, a Pɩyɛɛr kolgame n sok a Zezi yaa: Zu-soaba! Naoor a wãn la m ba-biig na n beeg maam tɩ mam kõ-a sugri? Hal tɩ ta naoor a yopoe?[22] A Zezi yeela yẽnda yaa: Mam ka yet foom tɩ hal tɩ ta naoor a yopoe ye, la yaa hal tɩ ta naoor pis-yopoe naoor a yopoe.

Matiye 5:38-39
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.

Luk 6:27-28
[27] La mam yeta yãmba, yãmb sẽn kelgd maamã, tɩ y nong y bɛɛbã, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere.[28] Ning-y neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã yĩnga.

Efɛɛz 4:31-32
[31] Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse,[32] la y kẽn nonglem pʋga, wa Kirist me sẽn nong tõndo, n kõ b meng tõnd yĩng tɩ yɩ kũun la maoong sẽn ya wa kaam sẽn tar yũ-noog n tat Wẽnnaam yam.

1 PIYƐR 2:21-23
[21] Sɩd me, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmba. Tɩ bõe, Kirist me namsa yãmb yĩnga, n bas mamsg ne yãmba, tɩ y tũ bãmb naowã.[22] Bãmb ka tol n maan yel-wẽnd ye, la b ka tol n wʋm zĩrĩ goam sẽn yi bãmb noorẽ ye.[23] Neb tʋʋ bãmba, la b ka tʋʋs n lebs ye. Neb namsa bãmba, la b ka zab ne-b ye. B basa b yɛlã sẽn kaood-a bʋʋd tɩrgã nugẽ.

Rom Dãmba 12:17-21
[17] Da lebs-y ned baa a ye wẽng wẽng yĩng ye. Bao-y bũmb nins sẽn ya sõama nebã fãa nifẽ wã.[18] Sã n tõe, t'a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne neba fãa sʋka.[19] M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.[20] Kom sã n tar fo bɛya, kõ-a t'a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a, kõ-a t'a yũ. Bala, fo sã n maand a woto, yaa bug-saal la fo rʋʋgd a zugu.[21] Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Matiye 5:40-45
[40] Ned sã n dat n bool foom bʋʋd zĩigẽ n deeg f fu-bila, bɩ f kɩs-a fu-kãsengã me.[41] Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a nao-yakem tusr bɩ f yãag-a nao-yakem tus a yiibu.[42] Ned sã n kos foom bũmb bɩ f kõ-a. La ned sã n dat n peng foom bũmb bɩ f ra mong-a ye.[43] Yãmb dag n wʋmame tɩ b yeelame tɩ f nong f to la f kisg f bɛya.[44] La mam yeta yãmb tɩ y nong y bɛɛba la y ning neb nins sẽn kãabd yãmb wẽngã zut barka, la y maan neb nins sẽn kis yãmbã neere la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽnga la sẽn namsd yãmbã yĩnga,[45] tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb ba sẽn be arzãnã kamba. Bala bãmb kɩtdame tɩ bãmb wĩntoogã zẽk nin-wẽns la nin-sõamy yĩnga, la b kɩtdame tɩ saagã niid nin-tɩrs la sẽn ka-b tɩrsã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data