A A A A A

Bad Character: [Pride]


Galat 6:4
Bɩ ned kam fãa ges a meng tʋʋmd sẽn ya to-to, la woto, a na maan sũ-noog ne a meng tʋʋma, la a ka tog n makd a rẽndã ne neb a taabã rẽnd n maand sũ-noog ye.

Zak 4:6
La bãmb kõta bark sẽn yɩɩda, bala b gʋls-sõamyã yetame yaa: Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam-dãmbã la b ningda sik-m-mens-rãmbã zut barka.

Zak 4:10
Sik-y y meng Zu-soabã taoore, la bãmb na zẽk yãmba.

Matiye 2:3
Rĩm a Herood sẽn wʋm dẽnda, yẽ ne Zeruzalɛm dãmbã fãa maana yɩɩre.

Rom Dãmba 12:3
Ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan maamã, mam yeta yãmb ned kam fãa t'a ra tags tɩ yẽ yaa tɩrg tɩ looge, n kẽes a tagsd moog ye. La bɩ ned fãa paam tagsd sẽn zemse, t'a tõe n paam sik-m-menga, tɩ zems ne tẽeb ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã.

Rom Dãmba 12:16
Paam-y tagsg a yen taab yĩnga. Da bao-y tɩ paam bõn-kãsems ye. Kɩt-y tɩ y ratem zĩnd ne bõn-talse. Da ges-y y mens wa yam dãmb ye.

1 KORẼNT 13:4
Nonglem tara sũ-mare, nonglem sõngda neb a taaba, a ka maand sũ-kiir ye. Nonglem ka fʋʋmd a menga, a ka maand wilg-m-menga,

Galat 6:1-3
[1] M ba-biisi, yãmb sã n ling ned t'a beegdẽ, Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn be ne yãmbã yĩnga, bɩ y sagl a soab ne sũ-bʋgsem, t'a tõe n le rɩk so-tɩrgã. Gũus f menga, tɩ fo me ra wa n paam makr ye.[2] Tʋk-y taab zɩɩbo. Woto, Yãmb na n maana Kirist tõogã sẽn datã.[3] Ned sã n tẽed t'a yaa bũmbu, n yaool n ka fɩ, a belgda a menga.

Mossi (SB) 1998
No Data