A A A A A

Bad Character: [Lazy]


Kolos ३:१७-२३
[१७] एनीगदेसे खजिबै गेदेन ताम लसै प्रभु येशूला मिनग्‍यामसेन लउ। ओच्‍छे प्रभु येशूग्‍यामसेन परमेश्‍वर आबादा धन्‍यवाद पिन्‍गो।[१८] जम्‍मान म्रिङम्‍हेमेगदे ह्राङ ह्राङला ह्रेम्‍बोला तहरी चिउ। तिग्‍दा भिसम चु प्रभुदा सेम निबा ताम हिन्‍ना।[१९] ओच्‍छे जम्‍मान ह्रेम्‍फेबेगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला म्रिङदा आज्‍यबा व्‍यवहार आलना माया लउ।[२०] कोलागदे, एनीगदेसे ह्राङला आबा आमासे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍गो। चुह्रङ् लसम परमेश्‍वर ताङ्ला।[२१] थेह्रङ् लसीन आबागदेसेनोन ह्राङ ह्राङला कोलागदेदा बोमो खना थालउ। बोमो खना लजी भिसम थेनीगदेला सेम स्‍हु खला।[२२] नोकरगदे, एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी मुबा ह्राङ ह्राङला मालिकगदेदा ताङ्ना लबारी थेनीगदेला ङाच्‍छा जे गे लबा आहिन। तर प्रभुदा मान लबा ह्रङ् लसी एनीगदेला मालिकदाएनोन मान लउ। ओच्‍छे एनीगदेसे सदन थेनीगदेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍गो। ओच्‍छे ह्राङला सेमहेन्‍से गे लउ।[२३] ओच्‍छे एनीगदेसे जुन गे लसै म्‍हिला लागिरी गे लबा ह्रङ् लसी आहिन, तर प्रभुला लागिरी गे लबा ह्रङ् लसी सेमहेन्‍सेन झन्‍सी गे लउ।

1 Timote ५:८
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

Luk 16:10
Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye.

Efɛɛz 5:15-17
[15] Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.[16] Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.[17] Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.

2 Tesalonik 3:6-10
[6] D ba-biisi, tõnd yeta yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋr tɩ y zãag y mens ne ba-biig ning fãa sẽn ya kʋɩɩma, la sẽn ka tũud minind nins tõnd sẽn wilg yãmbã ye.[7] Yãmb mens mii y sẽn tog n maan togs-n-taar ne tõnd to-to, bala, tõnd ka yɩ kʋɩɩmb yãmb sʋk ye.[8] Tõnd ka rɩ ned baa a yembr rɩɩb zaalem ye, la tõnd modga d mens n tʋm wĩndg ne yʋngo, tɩ d da wa n yɩ zɩɩb yãmb ned baa a yembr yĩng ye.[9] Ka tɩ tõnd dag n ka tar noor tɩ zĩnd tɩ yãmb ges tõnd yell ye, la yaa tɩ tõnd mensã da rat n kõo yãmb mamsg sẽn na tũ.[10] Bala, tõnd sẽn dag n be ne yãmbã, tõnd dag n yeela yãmb a woto: Ned sã n ka rat n tʋm bɩ a ra rɩ me ye.

Matiye २५:२४-२९
[२४] Sẽn dag n deeg-a talã a yen tãa wã yaool n kolgame n yeele: Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n tigsd y sẽn ka bʋdẽ, la y koond y sẽn ka yɛdgẽ ye.[२५] Dabeem yõka maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã.[२६] A zu-soabã yeel-a lame: tʋmtʋmd-wẽng sẽn ya kʋɩɩma, fo rag n miime tɩ mam tigsda m sẽn ka bʋdẽ ye, la m koond m sẽn ka yɛdgẽ ye.[२७] Fo rag n tog n tɩ ningẽ la mam ligdã bãnkẽ, tɩ m sã n wa lebg bɩ m reeg m ligd-ma ne a yõodo.[२८] Deeg-y-yã a talã wã n kõ ned ning sẽn tar-a talã piigã.[२९] Tɩ bõe, b na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t'a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a.

Mossi (SB) 1998
No Data