A A A A A

Bad Character: [Lazy]


Kolos 3:17-23
[17] Bũmb ning fãa yãmb sẽn maanda, sã n yaa goam pʋga wall tʋʋm pʋga, maan-y fãa ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, n pʋʋs ba a Wẽnnaam bark a Zezi maasem yĩnga.[18] Pagba, bɩ yãmb ned kam fãa sak a sɩda, wa sẽn zems sẽn tog n yɩ to-to Zu-soaba tũudum pʋgẽ wã.[19] Pʋg-sɩdbã, bɩ yãmb ned kam fãa nong a paga la y ra maan gãgs ne-a ye.[20] Kamba, sak-y y ba-rãmb ne y ma-rãmb bũmb fãa pʋgẽ, bala, bõn-kãng nooma Zu-soaba sũuri.[21] Ba-rãmba, da maan-y tɩ y kambã sũy yiki, tɩ b raood wa n boog ye.[22] Tʋmtʋmdba, sak-y y dũni zu-soben-dãmbã bũmb fãa pʋgẽ. Da sak-y bãmb b nifẽ bala, tɩ wẽnd wa yãmb baood n maana sẽn noom ninsaalb ye. Sak-y bãmb ne y sũyã fãa, Zu-soabã zoees pʋgẽ.[23] Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye,

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

Luk 16:10
Ned ning sẽn maand sɩd bõn-bõoneg pʋse, a maanda sɩd bõn-kãsems pʋse. La ned ninga sẽn ka maand sɩd bõn-bõoneg pʋs ka na n maan sɩd bõn-kãsens pʋs me ye.

Efɛɛz 5:15-17
[15] Dẽ wã, gũus-y neer ne yãmb kẽnde, n da kẽn wa yalemb ye. Kẽn-y wa yam dãmba.[16] Da bas-y tɩ weerã sãamd zaalem ye. Bala, mosã yaa wẽng wakate.[17] Woto wã yĩnga, da yɩ-y ka-yam dãmb ye, bãng-y bũmb nins Zu-soabã sẽn data.

2 Tesalonik 3:6-10
[6] D ba-biisi, tõnd yeta yãmb ne tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋr tɩ y zãag y mens ne ba-biig ning fãa sẽn ya kʋɩɩma, la sẽn ka tũud minind nins tõnd sẽn wilg yãmbã ye.[7] Yãmb mens mii y sẽn tog n maan togs-n-taar ne tõnd to-to, bala, tõnd ka yɩ kʋɩɩmb yãmb sʋk ye.[8] Tõnd ka rɩ ned baa a yembr rɩɩb zaalem ye, la tõnd modga d mens n tʋm wĩndg ne yʋngo, tɩ d da wa n yɩ zɩɩb yãmb ned baa a yembr yĩng ye.[9] Ka tɩ tõnd dag n ka tar noor tɩ zĩnd tɩ yãmb ges tõnd yell ye, la yaa tɩ tõnd mensã da rat n kõo yãmb mamsg sẽn na tũ.[10] Bala, tõnd sẽn dag n be ne yãmbã, tõnd dag n yeela yãmb a woto: Ned sã n ka rat n tʋm bɩ a ra rɩ me ye.

Matiye 25:24-29
[24] Sẽn dag n deeg-a talã a yen tãa wã yaool n kolgame n yeele: Zu-soaba, mam dag n miime tɩ yãmb yaa nen-kɛgeng soaba, n tigsd y sẽn ka bʋdẽ, la y koond y sẽn ka yɛdgẽ ye.[25] Dabeem yõka maam tɩ mam kẽng n tuk bok tẽng n solg y talã wã. Ad-y y talã! Deeg-y-yã.[26] A zu-soabã yeel-a lame: tʋmtʋmd-wẽng sẽn ya kʋɩɩma, fo rag n miime tɩ mam tigsda m sẽn ka bʋdẽ ye, la m koond m sẽn ka yɛdgẽ ye.[27] Fo rag n tog n tɩ ningẽ la mam ligdã bãnkẽ, tɩ m sã n wa lebg bɩ m reeg m ligd-ma ne a yõodo.[28] Deeg-y-yã a talã wã n kõ ned ning sẽn tar-a talã piigã.[29] Tɩ bõe, b na n kõo ned ning sẽn tar-a wã t'a paam hal wʋsgo, la sẽn ka tar-a wã, b na n deega baa bũmb bilf ning a sẽn tarã n bas-a.

Mossi (SB) 1998
No Data