A A A A A

Bad Character: [Betrayal]


Matiye 27:3-4
[3] A Zudase, soab ning sẽn yõk a Zezi n kõ wã sẽn yã tɩ b kaoo a Zezi bʋʋd tɩ na n yɩ kũumã, a sũurã sãamame, la a talla wanzuri ligd pis-tã wã n wa n na n lebs maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽembã la a yeel-ba:[4] Mam beegame, mam sẽn zãmb rao-kãng sẽn ka tar yellã tɩ b yõk-a wã yĩnga. La b leoka yẽnda n yeele: Tõnd toogo? Paka foom.

Matiye 6:14-15
[14] Yãmb sã n kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba sẽn be arzãnã na n kõo yãmb me sugri.[15] La yãmb sã n ka kõ nebã sugr b beegr yĩnga, yãmb ba kõn kõ yãmb me sugr y beegrã yĩng ye.

Mark 11:25
Yãmb sã n yas yĩngr n pʋʋsdẽ, yãmb sã n tara yell ne neda, bɩ y kõ-a sugri, tɩ yãmb ba sẽn be arzãnã me kõ yãmb sugr y beegrã yĩnga.

Matiye 7:12
Bũmb nins fãa yãmb sẽn dat tɩ neb a taabã maan yãmba, bɩ yãmb me maan bãmb bõn-kãense. Yõwã yaa Wẽnnaam tõogo la b no-rɛɛsdbã noore.

Ebre 4:15
Bala, tõnd ka tar maan-kʋʋd kãsem sẽn ka tõe n wʋm tõnd pãn-komsmã võor ye. Bãmb paama makr ne bũmb fãa wa tõndo, la b ka maan yel-wẽnd ye.

Rom Dãmba 3:23
Nebã fãa maana yel-wẽna, n kong Wẽnnaam ziirã.

Mossi (SB) 1998
No Data