A A A A A

Bad Character: [Anger]


Efɛɛz 4:26-31
[26] Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã.[27] Da sak-y tɩ gom yook ba a yembr yi yãmb noorẽ ye. Gomd sã n na n wa yi, bɩ yɩ gom-sõng sẽn na sõng ned t'a bɩ la a wa ne bark neb nins sẽn wʋmdã zutu.[28] Da maan-y tɩ Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo, Sɩɩg ning b sẽn tall n ning yãmb bãnd fãagr daarã yĩngã sũur sãam ye.[29] Yiis-y sũ-toogo la kisgri, la tẽn-kãnem, la pʋ-toog buud fãa y sʋka.[30] Maan-y taab neere, n kʋmd taaba, la y kõ taab sugri, a wa Wẽnnaam sẽn kõ yãmb sugr Kirist maasem yĩngã.[31] Dẽ wã yĩnga, yɩ-y Wẽnnaam togs-n-taase, wa kom-nongdse,

Zak 1:19-20
[19] M ba-bi-nongdse, bãng-y yõwã neere: Woto, bɩ ned fãa wɩng ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri.[20] Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.

Kolos 3:8
La mosã, bɩ yãmb me kɩɩs bõn-kãensã fãa: Yaa sũ-kãbre, pʋ-toogo, tẽn-kãnem la gom-dẽgd sẽn tõe n yi yãmb noorẽ wã.

Zak 4:1-2
[1] Maoorã ne zabã sẽn be yãmb sʋkã yita yɛ, sã n ka yãmb datem sẽn maood ne taab yãmb yĩngã wil pʋsẽ wã pʋgẽ?[2] Yãmb get n datame la y ka paamd ye. Yãmb yaa nin-kʋʋdba la sũ-ki-neba, n yaool n ka tõe n paam baa fɩ ye. Yãmb zabdame la y maoodẽ, la y ka paamd ye, bõe yĩnga, yãmb ka kot ye.

Matiye 5:22
La mam yeta yãmb tɩ ned sũur sã n yik ne a ba-biiga, a zemsame tɩ bʋ-kaoodbã kao yẽ bʋʋdo. Ned sã n yeel a ba-biig t'a ka bark ye, a zemsame tɩ kaorengã yɛl bʋ-bʋʋdbã kao a bʋʋdo. La ned sã n yeel a ba-biig tɩ yalma, yẽ soab zemsa bug-tẽnga.

Mossi (SB) 1998
No Data