A A A A A

Angels and Demons: [Sorcerer / Magic]


Yɛl Pukr Sebre 21:8
La sã n ya ne rabeembã, la ka-tẽeb rãmbã, la tʋʋm-dẽgd maandbã, la nin-kʋʋdba, la nin-yoaadbã, la tɩ-maandbã, la wẽn-naands pʋʋsdbã, la zĩri yagdbã fãa, bãmb pʋɩɩr na n yɩɩ tɩ kẽ bugum mogrẽ wã, zĩig ning kidbr sẽn dɩtã. Rẽ yaa kũum a yiib soabã.

Yɛl Pukr Sebre 18:23
Fɩtl vẽenem kõn leb n yãg be ye, la ned kõn le wʋm pʋg-paal sɩd ne a pʋg-paalã koees beene yɛs ye. Bala, fo toandbã dag n yaa dũni nin-kãsemse, fo belga soolem dãmba fãa ne f bagrã.

Yɛl Pukr Sebre 9:21
Bãmb ka kos sugr b nin-kʋʋrã la b bag-bʋgrã ne b yoobã la b wagdmã yĩng ye.

Yɛl Pukr Sebre 22:15
Tʋʋm dẽgd maandbã, ninsaan-baasã, tɩ-rɩtbã, nin-yoaadbã, nin-kʋʋdbã, wẽnd-naands pʋʋsdbã, la ned ning fãa sẽn nong zĩrĩ la sẽn yagd zĩri paada yɩng n ka kẽ tẽngã pʋgẽ ye.

Galat 5:20
wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 8:9-24
[9] Dao a yen yʋʋr sẽn boond t'a Sɩmo n da zoe n deng n be tẽn-kãng me pʋga n maand tɩt n yɛɛsd Samari nebã. A ra yeta a meng tɩ nin-kãsenga.[10] La sẽn sɩng ne nin-tals la nin-kãsems fãa ra kelgda yẽnda neere n yetẽ tɩ rao-kãng yaa Wẽnnaam pãnga. Tɩ yaa pãng ninga b sẽn boond tɩ pãn-kãsengã.[11] Nebã ra kelgda yẽ neere, tɩ bõe, yaa daar zãr la a maand a tɩɩmã n yɛɛsd bãmba.[12] La neba sẽn tẽ a Filip sẽn moond Wẽnnaam soolem koe-noogã la a Zezi Kirist yʋʋrã, b raop la b pagb sak n deega koom lisgu.[13] A Sɩmo menga tẽeme n deeg koom lisg n kell n pa ne a Filip la a sẽn yãt bõn-yɛɛsdsã ne bõn-bãn kãsemsã sẽn maandã, a yɛɛsame.[14] Tẽn-tʋmdbã sẽn be Zeruzalɛmã sẽn wʋm tɩ Samari nebã reega Wẽnnaam goama, b tʋma a Pɩyɛɛr ne a Zã bãmb nengẽ.[15] A Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn ta Samari b pʋʋsa tẽedbã yĩng tɩ b reeg Sɩɩg-sõngo.[16] Bala, Sɩɩg-sõng nan zɩɩ n sig bãmb ned ba a yen zug ye. Bãmb da paama koom lisg bal ne zu-soab a Zezi yʋʋre.[17] Dẽ, a Pɩyɛɛr ne a Zã tika tẽedba ne b nusi, la b reega Sɩɩg-sõngo.[18] A Sɩmo sẽn yã tɩ wakat ning tẽn-tʋmdbã sẽn tikd tẽedbã ne b nusã b reegda Sɩɩg-sõngo, yẽ waa ne ligd n na n kõ a Pɩyɛɛr ne a Zã.[19] Yẽ yeel-b lame yaa: Kõ-y maam me pãn-kãnga tɩ mam sẽn na n tik ned ning fãa ne m nusi, bɩ a reeg Sɩɩg-sõngo.[20] La a Pɩyɛɛr yeela yẽnda yaa: Bɩ f ligdã naag foom n sãam, fo sẽn tẽed tɩ ligd tõe n daa Wẽnnaam kũunã yĩnga.[21] Fo ka tar pʋɩɩr yel-kãnga pʋgẽ ye. Tɩ bõe fo sũurã ka tɩrg Wẽnnaam taoor ye.[22] Dẽ yĩnga, bɩ f tek yam n bas f tags wẽnsã n pʋʋs Zu-soabã tɩ sã n tõe bɩ f paam sugr kũun tags kãnga sẽn be fo sũurẽ wã yĩnga.[23] Tɩ bõe, mam neeme tɩ sũ-toog n tar foo tɩ f ya yel-wẽna yamba.[24] A Sɩmo yeel-b lame yaa: Yãmb mens pʋʋs Zu-soabã mam yĩnga, tɩ bũmb nins yãmb sẽn yeelã ba a yen da paam maam ye.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:18-19
[18] Neb nins sẽn tẽ wã wʋsg dag wat n togsda b sẽn da maan bũmb ninsã neba taoore.[19] La bãmb neb wʋsg sẽn da be bãmb sʋkã n ya bag-bʋgdbã talla b sɛbã n wa n yõog bugum neba fãa taoore. La b geela sɛba ligd n mik tɩ taa wanzuri ligd tus pis nu.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 8:9
Dao a yen yʋʋr sẽn boond t'a Sɩmo n da zoe n deng n be tẽn-kãng me pʋga n maand tɩt n yɛɛsd Samari nebã. A ra yeta a meng tɩ nin-kãsenga.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

Mossi (SB) 1998
No Data