A A A A A

Angels and Demons: [Lucifer]


1 PIYƐR 5:8
Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.

2 KORẼNT 4:4
Yaa neb nins sẽn ka tẽed-bã. Dũni kãngã na-wẽngã sẽn yaa a sʋtãan sẽn lud b yamã tɩ b ka tõe n yã Kirist sẽn ya Wẽnnaam mengã wẽnegã koe-noogã ziirã yĩnga.

2 KORẼNT 11:14
La yõwã ka bõn-lingdg ye, bala, sʋtãanã meng toeemda a meng n lebg wa malɛk sẽn tar vẽenem.

2 PIYƐR 1:19
Tõnd leb n mii vẽeneg tɩ pĩnd-n-bãngr goam sẽn da togsã yaa sɩda. Yaa neer tɩ yãmb ges bõn-kãens wa y sẽn get fɩtl sẽn be zĩ-likẽ n yãgd n gũud hal beoog sẽn na n vẽeg tɩ yibeoog ãdgã yãg yãmb sũyã pʋse.

Efɛɛz 6:11-12
[11] Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.[12] Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.

Zak 4:7
Dẽ wã sak-y Wẽnnaam. Kɩɩs-y Sʋtãana la a na zoe n zãag ne yãmba.

Zã 8:44
Yãmb ba la Sʋtãanã, la yãmb dat n pidsa y ba wã raabo. A yɩɩ nin-kʋʋd hal sɩngr wẽndẽ tɩ ta moasã, la a ka pa sɩd pʋgẽ ye, sɩd sẽn ka be yẽ pʋgẽ wã yĩnga. A sã n yagd zĩrĩ, yaa a pʋga fãa la rẽnda, bala, a yaa zĩrĩ yagda, la zĩrĩ wã ba.

Zɩɩd 1:6-9
[6] La malegs nins sẽn ka pa zĩig ninga sẽn zems ne bãmbã, la b sẽn yi n bas b mens zĩigã, Wẽnnaam balg-b-la bãens n bĩng-b lik bida pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩngã, n gũudẽ tɩ ra-kãsengã sẽn ya bʋʋdã kaoob daarã ta.[7] Woto me, Sodom la Gomoor la tẽns nins sẽn pẽ bãmbã sẽn maan yoob a woto n bao gãag buud sẽn ka segdã, b sɩbga bãmb ne bugum sẽn ka kiida tɩ b yɩ mamsg neb a taab yĩnga.[8] Baa ne rẽ, nin-kãensa me, rẽgemda b yĩnsã b magbã pʋgẽ, n paoogd noor ning Zu-soaba sẽn tar ne bãmbã la b tʋʋd yĩngr pãens rãmbã.[9] La baa malɛk-rãmba naab a Misɛl sẽn dag n kɩɩsd bɛlgdã sẽn yetã n wẽed nokoeemd ne-a a Moyiis kũuma poorẽ wã, a ka saag n gom n paoog-a ye. A yeelame yaa: Bɩ Zu-soaba sɩbg-fo.

Matiye 4:3
La makdã kolgame n yeel bãmb yaa: Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y kɩt tɩ kug-kãensã lebg buri.

Matiye 12:24
La Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm woto, b yeelame: Dao-kãngã ka rigd zĩn-dãmbã tɩ sã n ka ne zĩn-dãmbã naab a Belzebul pãng ye.

Yɛl Pukr Sebre 3:9
Ade, mam na n ninga neb nins sẽn ya a Sʋtãan tũudbã yãmb nugẽ. Bãmb boonda b mens tɩ Zuif-rãmba tɩ yaool n ka sɩd ye, bala b yagda zĩrĩ. Gese, mam na n kɩtame tɩ b wa n wõgemd yãmb taoore, la b bãng tɩ mam nonga yãmba.

Yɛl Pukr Sebre 20:10
B loba bɛlgdã, soab ning sẽn dag n belgd nebã bugum mogr sẽn dɩt kidbr pʋga, zĩig ning rũngã ne belgr no-rɛɛsã sẽn be wã. Bãmb na n namsa wĩndg ne yʋngo, zamaan o zamaane.

Rom Dãmba 16:20
Bilf sã n paase, Wẽnnaam na n luba a Sʋtãan tɩ yãmb tab-a ne y nao wã. Bɩ tõnd Zu-soab a Zezi barkã zĩnd ne yãmba.

Yɛl Pukr Sebre 12:7-9
[7] Zab-kãseng zĩnda arzãna. Malegs naab a Misɛl ne a malegsã zaba ne bõninnã. Bõninnã me ne a malegsã zabame,[8] la b ka tõog ye. La zĩig ka leb n zĩnd arzãn yẽ yĩng ye.[9] B riga bõnin-kãsengã, wag-kʋdrã b sẽn boond tɩ rõatã la a Sʋtãana, soab ning sẽn belgd tẽngã zĩig ning fãa neb sẽn be wã nebã. B tusa yẽnda ne a malegsã n lob tẽng zugu.

Luk 10:18-20
[18] A Zezi yeel-b lame: Mam dag n nee a Sʋtãan sẽn yi yĩngr n lʋɩt wa sa-yãgbo.[19] La ade, mam kõo yãmb pãng tɩ y tab wiis la namse, la bɛyã pãngã fãa, la baa fʋɩ kõn tõog n maan yãmb wẽng ye.[20] Baoosgo, da maan-y sũ-noogo, zĩn-dãmbã sẽn sakd yãmbã yĩng ye. Maan-y sũ-noogo, yãmb yʋɩyã sẽn gʋls arzãn pʋgẽ wã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 13:1-18
[1] Dẽ poore, mam yãa rũng sẽn yi ko-kãsengẽ wã n tar yɩɩl piiga la zut a yopoe, la maanf-rãmb piig n dag n be a yɩɩla zutu, la Wẽnnaam tʋʋsg yʋy n dag n gʋls a zutẽ wã.[2] Rũngã mam sẽn yã wã ra wẽndã wa ãbga, t'a naowã wẽnd wa wʋrs naowã, t'a noorã wẽnd wa gɩgemd noore. Bõninnã kõo rũngã a pãngã la a geerã la a pãn-tõogã.[3] La mam yãa rũngã zug a yen sẽn pogle, n ya wa a na n kiime, la a poglgã sẽn da tog n kʋ-a wã maagame. Neba fãa sẽn be tẽng zugã yɛɛsame la b tũu rũngã.[4] B wõgemda bõninnã taoore a sẽn kõ rũngã pãn-tõogã yĩnga. B wõgemda rũngã taoore, n yeele: Ãnnã n wẽnd rũngã, la ãnna n tõe n zab ne-a?[5] B kõo rũngã noor t'a gom wilg-m-meng goama la Wẽnnaam paoogr goama. La b kõo yẽ pãn-tõog t'a tʋm kiis pis-naas la a yiibu.[6] Rũngã yaaga a noor n na n gom n paoog Wẽnnaam, n paoog bãmb yʋʋrã la b sɛk-roogã, la neb nins sẽn be arzãnã.[7] La b kõo yẽ noor t'a yik zabr ne Wẽnnaam nin-tũusdsã n tõog-ba. B kõo yẽ pãn-tõog t'a tõog buud fãa, la tẽng fãa neba, la goam buud fãa neba la soolem fãa.[8] La neba fãa sẽn be tẽng zugu, tɩ b yʋy ka gʋls vɩɩm sebr sẽn ya pe-bil ning b sẽn kʋ hal dũni naaneg wakatã sebrã pʋgẽ wã wõgemda rũngã taoore.[9] Ned sã n tar tʋb bɩ a kelge![10] Ned sã n tog n kẽ yembdo, a na n kẽ yembdo. Ned sã n kʋ ne zabr sʋʋga, yaa tɩlɛ tɩ b kʋ-a ne zabr sʋʋga. Wẽnnaam nin-tũusdsã modgr la b tẽebã la woto.[11] Dẽ poore, mam yãa rũng a to sẽn yi tẽnga pʋgẽ. A ra tara yɩɩl a yiib sẽn wẽnd wa pe-bil yɩɩla, la a ra gomda wa bõninnã.[12] Yẽ da tʋmda ne pipi rũngã pãn-tõogã fãa a nifẽ, la a kɩtame tɩ tẽngã ne nebã sẽn be a zugã wõgemded pipi rũngã sẽn da paam sãmpog-kʋʋdg tɩ maagã taoore.[13] Rũng a yiib-n-soabã maana bãn-kãsemse, hal n kɩtdẽ tɩ bugum yit yĩngr n sigd tẽngã zug nebã nifẽ.[14] Ne bãn b sẽn kõ-a noor t'a maan pipi rũngã taoorã, a belga nebã sẽn be tẽng zugã, n yeel-b tɩ b maan rũng ning sẽn paam poglg ne zabr sʋʋg n kell n põsã bõn-naandga.[15] B kõo rũng a yiib-n-soabã pãn-tõog t'a kɩt tɩ pipi rũngã bõn-naandgã paam sɩɩga, sẽn na yɩl la bõn-naandgã gome la a kɩt tɩ b kʋ neb nins fãa sẽn kõn wõgemd rũngã bõn-naandgã taoorã.[16] La a kɩtame tɩ neba fãa, nin-tals la nin-kãsemse, arzegs rãmb la naong rãmba, yemse ne burkĩmb reeg bãnd b nug-rɩtgo wall b rĩyã zutu,[17] la tɩ ned baa a yen ra tõog n da wall a koose, t'a ka tar bãndã, rũngã yʋʋre, wall a yʋʋrã geel-bilã ye.[18] Yam la woto. Bɩ ned ning sẽn tar yam geelg rũngã yʋʋr geelg sõore. Bala, yaa ninsaal yʋʋr geelg sõore, la a yʋʋrã geelg sõor yaa 666.

Mossi (SB) 1998
No Data