A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]


1 KORẼNT 4:9
Bala, mam tẽedame tɩ Wẽnnaam kɩtame tɩ tõnd sẽn ya tʋmtʋmdba yɩ neba fãa zʋʋre, la neb bʋʋd sẽn kao tɩ b zems kũum, b sẽn kɩt tɩ tõnd lebg bõn-gets dũni rãmb yĩnga, la malegs yĩnga, la ninsaalb yĩngã yĩnga.

1 ZÃ 4:1
Mam zo-nongdse, ra tẽ-y sɩɩsã fãa ye, mak-y-b n ges n bãng b sã n yita Wẽnnaam nengẽ. Bala, belgr no-rɛɛsdb wʋsg n wa dũniyã pʋga.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 8:26
La Zu-soabã malɛk goma ne a Filip n yeel-a t'a yik n kẽng wĩndgã goabg n tũ sor ningã sẽn yit Zeruzalɛm n dabd Gaza, n ya weoog sorã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 12:15
Bãmb yeela yẽnda t'a lebgame. La tʋmtʋmd-poakã kell n baas n yeelame tɩ yẽ sẽn yetã yaa sɩda.

Kolos 2:18
Da sak-y tɩ ned sẽn maand wa a yaa sik-m-meng soaba la sẽn pʋʋsd malegs belg yãmb wa a sẽn date, n kɩt tɩ y kong y zoeesa keoor ye. Ned a woto buud teegda yãab buud toay-toaya, t'a ninsaalem tagsdã kɩt t'a pid ne wuk-m-meng zaalem

Ebre 1:14
Dẽ yĩnga, malegsã fãa ka sɩɩs sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩnga, tɩ Wẽnnaam mi n tʋm-b tɩ b tɩ maan tʋʋmd n sõng neb nins sẽn n tog n deeg fãagrã tɩ yɩ b pʋɩɩrã laa?

Ebre 13:2
Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye. Bala, neb kẽer sẽn maan woto, b reega malegs b zagsẽ n ka bãng ye.

Zɩɩd 1:6-9
[6] La malegs nins sẽn ka pa zĩig ninga sẽn zems ne bãmbã, la b sẽn yi n bas b mens zĩigã, Wẽnnaam balg-b-la bãens n bĩng-b lik bida pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩngã, n gũudẽ tɩ ra-kãsengã sẽn ya bʋʋdã kaoob daarã ta.[7] Woto me, Sodom la Gomoor la tẽns nins sẽn pẽ bãmbã sẽn maan yoob a woto n bao gãag buud sẽn ka segdã, b sɩbga bãmb ne bugum sẽn ka kiida tɩ b yɩ mamsg neb a taab yĩnga.[8] Baa ne rẽ, nin-kãensa me, rẽgemda b yĩnsã b magbã pʋgẽ, n paoogd noor ning Zu-soaba sẽn tar ne bãmbã la b tʋʋd yĩngr pãens rãmbã.[9] La baa malɛk-rãmba naab a Misɛl sẽn dag n kɩɩsd bɛlgdã sẽn yetã n wẽed nokoeemd ne-a a Moyiis kũuma poorẽ wã, a ka saag n gom n paoog-a ye. A yeelame yaa: Bɩ Zu-soaba sɩbg-fo.

Luk 16:22
Naong soabã wa n kiime. La malegsã talla yẽ n kẽng a Abraham nengẽ. La arzɛk soabã me wa n kiime, la b mum-a lame.

Matiye 18:10
Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa.

Yɛl Pukr Sebre 5:11
Mam gesame la m wʋma malegs wʋsg sẽn gũbg geerã, ne bõn-vɩɩsã la kãsem-dãmbã koeese, la bãmb sõorã yaa tus piig naoor tus piiga, la tus naoor tusa.

Yɛl Pukr Sebre 19:10
La mam wõgemda yẽ taoor n na n waoog-a, la a yeela maam yaa: Da saag n maan a woto ye! Mam yaa fo tʋmd-n-taaga la fo ba-biis nins sẽn tar a Zezi kasetã tʋmd-n-taaga. Waoog Wẽnnaam! Wẽnnaam no-rɛɛsdbã goam yita a Zezi kasetã pʋga.

Mossi (SB) 1998
No Data