A A A A A

Angels and Demons: [Demons]


1 ZÃ 4:4
Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã.

1 Timote 4:1
Sɩɩg-sõng togsa vẽeneg tɩ yaoolem wakate, neb kẽer na n basa tẽebo, n pʋg belgr sɩɩse, la zãmsg zĩn-dãmb sẽn kõta.

2 KORẼNT 2:11
sẽn na yɩl tɩ sʋtãana ra wa tõog tõnd ye. Bala, tõnd mii a Sʋtãan sɩlmã.

2 KORẼNT 4:4
Yaa neb nins sẽn ka tẽed-bã. Dũni kãngã na-wẽngã sẽn yaa a sʋtãan sẽn lud b yamã tɩ b ka tõe n yã Kirist sẽn ya Wẽnnaam mengã wẽnegã koe-noogã ziirã yĩnga.

Zak 2:19
F tẽedame tɩ Wẽnnaam a yen bal n be. Yaa sõama. Zĩn-dãmbã me tẽedame, la b rigda ne rabeem.

Matiye 8:31
La zĩn-dãmbã bõosa a Zezi n yeel tɩ b sã n dig bãmb tɩ b yi, bɩ b tʋm-b tɩ b tɩ kẽ kurkuyã.

Matiye 12:45
A kẽngdame n tɩ peeg zĩn-dãmb a yopoe sẽn ya wẽns n yɩɩd yẽ mengã tɩ b wa n kẽ n zĩnd be. La dao-kãng yaoolem toogã na n yɩɩ wẽng n yɩɩg pipi wã. A na n yɩɩ a woto zamaan kãngã nin-wẽnsã yĩnga.

Luk 8:30
A Zezi soka yẽ t'a yʋʋr la a bõe. T'a leok t'a tusa. Bala, zĩn-dãmb wʋsg n da kẽ yẽnda.

Yɛl Pukr Sebre 20:10
B loba bɛlgdã, soab ning sẽn dag n belgd nebã bugum mogr sẽn dɩt kidbr pʋga, zĩig ning rũngã ne belgr no-rɛɛsã sẽn be wã. Bãmb na n namsa wĩndg ne yʋngo, zamaan o zamaane.

1 KORẼNT 10:20-21
[20] Maoongã sẽn kʋʋdã, yaa zĩn-dãmb yĩnga, la ka Wẽnnaam yĩng ye. La mam yaool n ka rat tɩ yãmb paam lagem-n-taar ne zĩn-dambã ye.[21] Ka tõe n yũud Zu-soabã bõn-yũudlã, la y yũud zĩn-dãmbã me rẽnd ye. Yãmb ka tõe n naag n dɩt Zu-soabã dɩɩbo, la y le naag n dɩt zĩn-dãmb dɩɩb ye.

Efɛɛz 6:10-12
[10] Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.[11] Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.[12] Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 19:13-16
[13] Tɩt rãmb kẽer sẽn da ya Zuif buud n ya gõaadb makame n na tall Zu-soab a Zezi yʋʋrã n dig zĩn-dãmb tɩ b yi n bas bãad-dãmba. Tɩtã rãmb yeela sɩ-wẽnsã yaa: Ne a Poll sẽn moond Zezi ningã wã yʋʋre, mam yeta yãmb tɩ y yi.[14] Neb nins sẽn dag n maand a woto wã yaa Zuif-rãmba maan-kʋʋdbã kãsem a yen yʋʋr sẽn boond t'a Seva kom-dibli a yopoe.[15] La sɩ-wẽnga leok-b lame yaa: Mam mii a Zezi, la m mii a Poll sẽn ya ned ninga. La yãmba, yãmb yaa ãnna rãmba?[16] La sɩ-wẽngã sẽn tar ned ningã yikame n yẽeg-b n zab ne-b n tõog-b fãa ne pãng hal tɩ b zoe n yi ro-kãng pʋg bɛɛl la ne sãmpoaga.

2 PIYƐR 2:4-10
[4] Bala, Wẽnnaam ka bas tɩ malegs nins sẽn maan-b yel-wẽna põs ye B rig-b lame n lobe, n kẽes-b bog-zulung sẽn ya lik bida pʋgẽ, n balg-b be n gũud bʋʋdã kaoob daare.[5] Wẽnnaam ka bas pĩnd dũniyã t'a põs ye. Yaa neb a nii bal la bãmb põsg-yã: Ya a Nowe n dag n ya tɩrlmã koe-moaanda. La Wẽnnaam kɩtame tɩ sa-kãseng wa ni wẽn-kɩɩsdbã dũni zugu.[6] Wẽnnaam sɩbga tẽns nins sẽn boond tɩ Sodom la Gomoorã, n kɩt tɩ b lebg tompeglem, tɩ yɩ mamsg wẽn-kɩɩsdb nins sẽn na n pʋgl n wa wã yĩnga.[7] La Wẽnnaam fãaga nin-tɩrg a Lot. Yẽ sũur da sãama hal wʋsgo, nin-wẽns kãensã tʋʋm-dẽgdã sẽn ya wʋsgã yĩnga.[8] Bala, nin-tɩr-kãng sẽn da be bãmb sʋk n yãt tʋʋm-dẽgd nins b sẽn maandã, la a wʋmdẽ wã, a sũurã ra sãamda daar fãa, t'a namsd wʋsg a tɩrlmã pʋgẽ.[9] Rẽ wã, Zu-soabã mii b sẽn na n maan to-to n fãag neb nins sẽn sakd bãmbã makr wakate, la b sẽn na n maan to-to n bĩng tʋʋm-wẽns maandbã n sɩbg-b bʋʋdã kaoob daare.[10] Sẽn pʋs n yɩɩd fãa, yaa neb nins sẽn be tʋʋm-dẽgd maaneg ratem pʋgã, n baood n maan yĩngã tʋlsem, la b kɩɩsd Wẽnnaam noorã. Zĩrĩ karen-saam-dãmbã yaa sek-m-mens-rãmba, la tɩta-neba, b ka yɛɛsd tɩ paoog yĩngr rãmb ziirã ye. B tʋʋd-b lame.

Yɛl Pukr Sebre 9:1-7
[1] Malɛk a nu soaba peeba baorgo. Mam yãa ãdg a yen sẽn yi saasẽ n lʋɩ tẽngã zugu. La b kõo yẽ bulg sẽn zulum n ka tar tɛk kʋɩlen-bila.[2] Yẽ paka bul-zulungã, la bug-zõos sẽn wẽnd wa wʋn-kãseng bug-zõos yii bulgẽ wã. La bug-zõosã sẽn yi bulgẽ wã soba wĩntoogã ne pemsma.[3] Sʋy yii bug-zõosẽ wã n sãeeg n kẽ tẽngã, la b kõo bãmb pãn-tõog sẽn ya wa tẽng zug namsã sẽn tarã.[4] La b yeel-b lame tɩ b ra sɩɩs moodã sẽn be tẽng zugã wall bũmb baa a yen sẽn ningd vãado wall tɩɩg baa a yembr ye, b zab ne neb nins sẽn ka tar Wẽnnaam bãnd b rĩyẽ wã bala.[5] B ka kõ sʋyã noor tɩ b kʋ nebã ye, la yaa tɩ nams-b kiis a nu. La namsg ning b sẽn namsd nebã wẽnda wa nang sẽn dũmd ned t'a namsd to-to wã.[6] Da-kãense, ninsaalbã na n baoo kũum la b kõn yãnd-a ye. Bãmb na n datame n ki, la kũum na n zoee n zãaga ne bãmba.[7] Sʋy kãens wẽnda wa wiid sẽn seglg zabr yĩnga. Bũmb n da be b zutẽ wã n ya wa maanf-rãmba, n wẽnd wa sãnem, la b nensã ra yaa wa ninsaalb nense.

Mark 1:21-27
[21] A Zezi ne b karen-biisã kẽnga Kapɛrnawom. La Zuif-rãmbã vʋʋsg daarã sẽn ta, a Zezi kẽe karen-doogẽ wã n sɩng n zãms nebã.[22] Bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã, bala, b zãmsa ne noore, la ka wa tõog karen-saam-dãmbã ye.[23] La rao a yen n da be bãmb karen-doogẽ wã tɩ zĩn-dẽgd tar-a. A kelmame n yeele:[24] Zezi sẽn yit Nazarɛt, yãmb toor bee ne tõndo? Yãmb waame n na n sãam tõnd laa? Mam bãnga yãmb sẽn ya ned ninga. Yãmb yaa Wẽnnaam sõmblem soaba.[25] A Zezi leng-a lame n yeele: Sĩnd la f yi n bas rao wã.[26] Zĩn-dẽgdã kelma ne pãnga, n yi n bas rao wã t'a rigd wʋsgo.[27] Neba fãa yɛɛsame n sok taaba: Bõn-kãnga yaa bõe? Koe-paalga! B tãsda zĩn-dãmb mens hal tɩ b sakd-ba.

Matiye 7:14-20
[14] La zag-noor ning sẽn kẽesd vɩɩm pʋgẽ wã yaa sẽka, tɩ sor ning sẽn dɛbd-a be wã yaa bãanega, la yaa neb bilf bal n yãt-a.[15] Gũus-y yãmb mens ne belgr no-rɛɛsdbã sẽn wat yãmb sʋk wa piis tɩ b pʋsẽ wã b ya digd-n-yĩid-toosã.[16] Biis nins bãmb sẽn womdã n na n kɩt tɩ yãmb bãng-ba. Dẽ yĩnga yãmb kaooda sib kɛglg zugu, walla y wobd kankam zaang zugu?[17] Tɩ-sõng fãa womda bi-sõama, la tɩ-wẽng fãa womda bi-yoodo.[18] Tɩ-sõng ka tõe n wom bi-yood ye, la tɩ-wẽng me ka tõe n wom bi-sõama ye.[19] B kɛɛda tɩɩg ning fãa sẽn ka womd bi-sõama wã n tugund bugum.[20] Dẽ, yaa ne biis nins bãmb sẽn womdã la yãmb na n bãng-ba.

Luk 4:31-41
[31] A Zezi kẽnga Kapɛrnawom, Galile tẽng a ye, la bãmb dag n zãmsda nebã Zuif-rãmbã vʋʋsg raare.[32] La bãmb zãmsgã yɛɛsa nebã. Bala, bãmb da zãmsda ne noore.[33] Dao a yen n da be karen-doogẽ wã tɩ zĩn-dẽgd tar-a.[34] A kelma ne pãng n yeele: Hey! Nazarɛt dao a Zezi, yãmb data tõnd ne bõe? Yãmb waame n na n sãam tõnd laa? Mam mii yãmb sẽn ya ned ninga. Yãmb yaa Wẽnnaam sõmblem soaba.[35] A Zezi tãsa yẽnda n yeel-a t'a sĩndi, la a yi n bas rao wã. Zĩnã luba daowã nebã sʋka, la a yi n bas-a n ka maan-a wẽng baa bilfu.[36] Nebã fãa yɛɛsame n gomd ne taab n yetẽ tɩ koe-kãngã yaa bõe koɛɛga? Bãmb tara noor la pãnga, tɩ b sã n yeel zĩn-dãmb nins sẽn ya rẽgdã tɩ b yi, b yitame.[37] La a Zezi yʋʋrã dag n saagda soolmã fãa.[38] A Zezi sẽn yi karen-doogẽ wã, b kẽnga a Sɩmo yiri. A Sɩmo reem-poakã yĩns ra wɩnga hal wʋsgo, la b kosa a Zezi tɩ b maag-a.[39] A Zezi sulga a zugẽ n tãs yĩn-wɩngrã, la a yĩn-wɩngrã sigame. La wakat kãng bala, a yikame n maan-b sãando.[40] Wĩndg sẽn kẽ, neb nins fãa sẽn dag n tar bãad-dãmba, bãas buud toay-toay sẽn tara, tall-b lame n wa a Zezi nengẽ. A Zezi tika bãmb ned kam fãa ne b nusi, n maag-ba.[41] Zĩn-dãmb me dag n yit n basda neb wʋsgo, la b kelemdẽ n yetẽ tɩ: Yãmb yaa Wẽnnaam Bi-ribla. La a Zezi da tãsda bãmba, n gɩdgd-b tɩ b ra gom ye. Bala, zĩn-dãmbã ra miime t'a Zezi yaa Kiristã.

Efɛɛz 6:1-18
[1] Kamba, sak-y y ba-rãmb la y ma-rãmb wa Zu-soabã sẽn datã. Bala, bõn-kãng yaa tɩrga.[2] Ad pipi tõog sẽn naag ne kãabgo. A yetame yaa: Waoog f ba la f ma,[3] tɩ f tõe n paam sũ-noogo, la f vɩɩmd n kaoos dũni zugu.[4] La yãmb sẽn ya ba-rãmbã, ra maan-y bũmb sẽn yikd y kambã sũy ye. Wub-y-ba, n sagl-ba, la y keoog-b wa sẽn zems Zu-soabã raabo.[5] Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,[6] la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.[7] Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,[8] tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.[9] La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.[10] Sẽn keta, mam yeta yãmb tɩ y paam raood Zu-soabã tũudum pʋgẽ, bãmb pãn-kãsengã maasem yĩnga.[11] Bob-y zab-teed nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ yãmbã, tɩ y tõe n yals kãenkãe n zab ne a Sʋtãana, a sɩlemã pʋgẽ.[12] Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.[13] Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y bob Wẽnnaam zab-teedã fãa, tɩ y tõe n yals n zab wẽngã wakate, la tɩ y sã n zab n tõog bũmb fãa, yãmb na yals kãenkãe.[14] Dẽ wã yĩnga, bɩ y yals kãenkãe. Rɩk-y sɩdã tɩ yɩ y sẽbdga, la y bob tɩrlem tɩ yɩ yãmb gãntika,[15] la y wid laafɩ koe-noogã togsg ratem tɩ yɩ yãmb neooda,[16] la y tall tẽeb tɩ yɩ y gãongo, tɩ y tar n kogsd wẽng soabã pɛɛmã fãa sẽn ya wa bugmã,[17] la y fõgen fãagrã me tɩ yɩ kut pugla, la y zã Sɩɩgã sʋʋg sẽn ya Wẽnnaam goamã.[18] Pʋʋs-y wakat fãa ne Sɩɩg-sõng pãnga, n pʋʋs ne kosgo n da bas ye. Nang-y pãng n maand a woto wakat fãa. Pʋʋs-y Wẽnnaam b neba fãa yĩnga,

Mossi (SB) 1998
No Data