A A A A A

Angels and Demons: [Angels]


Kolos 1:16
Bala, bãmb n naan bũmb nins fãa sẽn be yĩngr wall tẽng zugu, sẽn be yãab la sẽn ka tõe n yã, naam gɛyã, rĩm-dãmba, pãn-soaadba, la noeyã. Bãmb n naan fãa b mengã yĩnga.

Luk 20:35-36
[35] la neb nins b sẽn na n mik tɩ b zemsame tɩ zĩnd dũni ning sẽn watã pʋgẽ wã la tɩ vʋʋg n bas kũumã ka na n le peeg pagba, wala kuil sɩdb ye.[36] Bãmb ka tõe n leb n ki yɛs ye, tɩ bõe, b na n yɩɩ wa malegse, la b na n yɩɩ Wẽnnaam kamba, bãmb sẽn vʋʋg n bas kũumã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 4:8
Bõn-vɩɩs a naasã ned kam fãa tara pɩgs a yoobe, la b pida ne nin zĩiga fãa, la b pʋgẽ me. Wĩndg la yʋngo b yetame tɩ: Sõngo, sõngo, Zu-soab a Wẽnnaam sẽn Tõeya fãa wã yaa sõngo. Bãmb da beeme la b bee moasa la b watame, n ka basdẽ ye.

Matiye 22:30
Tɩ bõe, kũum vʋʋgrã wakate, raop ka na n peeg pagba, pagb ka na n kuil sɩdba, la b na n yɩɩ wa Wẽnnaam malegsã sẽn be arzãnã.

Luk 15:10
Woto me, mam yeta yãmb tɩ yel-wẽn maand a yen sã n tek yam n kos sugri, sũ-noog na n zĩnda Wẽnnaam malegsã sʋka.

Yɛl Pukr Sebre 14:6
Mam yãa malɛk a to sẽn yɩgd n pɩʋʋgd yĩngri: A dag n tara koe-noog sẽn paad wakat sẽn kõn sa, n na n togs neb nins sẽn be tẽng zugã, soolem fãa, buud fãa, goam buud fãa neba, la tẽng fãa neba.

Zɩɩd 1:6
La malegs nins sẽn ka pa zĩig ninga sẽn zems ne bãmbã, la b sẽn yi n bas b mens zĩigã, Wẽnnaam balg-b-la bãens n bĩng-b lik bida pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩngã, n gũudẽ tɩ ra-kãsengã sẽn ya bʋʋdã kaoob daarã ta.

1 PIYƐR 3:21-22
[21] Rẽndã ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũnna-rũnna wã. Yaa lisg sẽn ka yĩng rẽgd yiisg yĩng ye, la yaa kosg sẽn kot Wẽnnaam ne sũur kaset sẽn ya sõama, a Zezi Kirist sẽn vʋʋg n bas kũumã maasem yĩnga.[22] A Zezi Kirist zẽk n bee arzãna, n be Wẽnnaam dɩtgo, la malɛk-rãmbã ne pãn-soaadbã, la pãens rãmbã sakda bãmba.

1 PIYƐR 1:12
La Wẽnnaam vẽnega b no-rɛɛsdbã tɩ b bãng tɩ bãmb sẽn deeg koɛɛg ningã ka bãmb mens yĩng ye, la yaa yãmb yĩnga la b ya bõn-kãens tʋmtʋmdba. Moasã, neb nins sẽn moon yãmb koe-noogã togsa yãmb bõn-kãens ne Sɩɩg-sõng sẽn yi arzãnã pãnga, la baa malegsã mens datẽ lame n wʋm a võore.

Ebre 12:22
La yãmb kolga Siyõ tãngã la Wẽnnaam sẽn vɩ wã tẽnga, sẽn ya yĩngr Zeruzalɛm, la malegs tus wʋsgã.

Yɛl Pukr Sebre 5:11-12
[11] Mam gesame la m wʋma malegs wʋsg sẽn gũbg geerã, ne bõn-vɩɩsã la kãsem-dãmbã koeese, la bãmb sõorã yaa tus piig naoor tus piiga, la tus naoor tusa.[12] Bãmb da zẽkda b koees n yetẽ: Pe-bil ning b sẽn dag n kʋ wã zemsame tɩ reeg pãn-tõogo, la arzegse la yam la pãnga, la waoogre, la ziiri la pẽgre.

Matiye 4:6-11
[6] Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Bi-ribla, bɩ y yɩk n tiims tẽnga, tɩ bõe, a gʋlsame tɩ bãmb na n kɩtame tɩ b malegsã gũ yãmba, tɩ b na n zãa yãmb ne b nusi, tɩ y ra wa n lak y naoor ne kugr ye.[7] A Zezi yeela yẽnda t'a gʋlsame me tɩ f ra mak Zu-soaba fo Wẽnnaamã ye.[8] Rõatã leb n talla bãmb n kẽng tãn-luglug zugu, n wilg bãmb dũni soolem dãmba fãa la b ziirã n yeel bãmba:[9] Yãmb sã n wõgemd n waoog maam, mam na n kõo yãmb yõ wã fãa.[10] A Zezi yeela yẽnda: Kẽng n looge, Sʋtãana! Bala a gʋlsame tɩ f waoog Zu-soabã fo Wẽnnaamã la f sak bãmb b yen bal tãa.[11] Dẽ, rõatã basa a Zezi, la malegs waame n sõng bãmba.

Matiye 16:27
Bala, Ninsaal Bi-riblã na n waa ne b ba wã ziiri, ne malegse. La rẽ wẽnde, bãmb na n dola ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋmde.

Matiye 18:10
Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa.

Matiye 24:31-35
[31] Bãmb na n tʋma b malegs ne baorg koe-kãsenga, tɩ b tigs bãmb nin-tũusdsã sẽn be kɩrems a naasã, hal saasẽ kɩreng a yen tɩ ta a to.[32] Reeg-y kankangã yel-bũndã tɩ yɩ zãmsg y yĩnga. Kankang sã n wa n tãood wil-poala, n sɩng n tobdẽ, yãmb miime tɩ sig-noy kolgame.[33] Woto me, yãmb me sã n wa n yã bõn-kãensã fãa, bɩ y bãng tɩ Ninsaal Bi-riblã kolgame la b bee dignoorẽ.[34] Sɩd sɩda, mam yeta yãmb tɩ zamaan kãngã kõn sa tɩ bõn-kãensã fãa ka maan ye.[35] Saasẽ la tẽng na looge, la mam goamã kõn loog ye.

Luk 4:10
Bala, b gʋlsame tɩ: "Bãmb na n yeela b malegsã tɩ b gũ yãmba,

Zã 20:11-12
[11] A Maari yaool n dag n yasa yɩng yaoogã sɛɛgẽ n yãbda. A yãbdame, la a sulgame n na n ges yaoogã pʋgẽ,[12] la a yãa malegs a yiib sẽn yer fu-peelse, n zĩ zĩig ning b sẽn dag n gãneg a Zezi wã. A yen dag n zĩi zugã zĩigẽ, t'a yen zĩ nao wã zĩigẽ.

Kolos 2:18
Da sak-y tɩ ned sẽn maand wa a yaa sik-m-meng soaba la sẽn pʋʋsd malegs belg yãmb wa a sẽn date, n kɩt tɩ y kong y zoeesa keoor ye. Ned a woto buud teegda yãab buud toay-toaya, t'a ninsaalem tagsdã kɩt t'a pid ne wuk-m-meng zaalem

Ebre 1:14
Dẽ yĩnga, malegsã fãa ka sɩɩs sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩnga, tɩ Wẽnnaam mi n tʋm-b tɩ b tɩ maan tʋʋmd n sõng neb nins sẽn n tog n deeg fãagrã tɩ yɩ b pʋɩɩrã laa?

Ebre 2:6-13
[6] La zĩig a yembre, ned n kɩs kaset n yeele: Ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaal biig yaa bõe tɩ yãmb get a yelle?[7] Wakat bilf yĩnga yãmb kɩtame t'a ka ta malegsã ye, la y kõ-a-la ziir la waoogre, n kɩt t'a soog bũmb nins yãmb nusã sẽn naanã.[8] Yãmb kɩtame tɩ bũmba fãa sakd-a. Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ bũmba fãa sakd-a wã, Wẽnnaam ka bas bũmb baa a yembr t'a ka sakd ninsaal ye. Baoosgo, moas-moasã wã tõnd ka ne tɩ bũmba fãa sakda bãmb ye.[9] A Zezi, soab ning Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ wakat bilf pʋgẽ b ka ta malegsã, tõnd geta bãmb ne yamleoogo, bãmb sẽn paam ziir la waoogre, kũum ning b sẽn nams n ki wã yĩnga. Woto, Wẽnnaam nimbãan-zoeerã yĩnga, a Zezi lemba kũum tõnd fãa sõngr yĩnga.[10] Sɩd me, a taa Soab ning sẽn naan-a bũmb fãa n kɩt tɩ b beẽ b meng yĩnga, Soab ning sẽn tall-a kom-dibli wʋsg n wa n kẽes ziir pʋgẽ wã yam tɩ kɩt t'a Zezi, sẽn wa-a ne nebã fãagrã tũnug namsg n paam zemsg zãnga.[11] Bala, soab ning sẽn maneg nebã tɩ b yɩ sõama wã, la b rãmb nins b sẽn maneg tɩ b lebg sõama wã yaa ba a yembre. Rẽnda n kɩt tɩ yãnd ka tar a Zezi tɩ bool bãmb tɩ b ba-biis[12] wakat ning b sẽn yeel tɩ: Mam na n togsa m ba-biisã yãmb yʋʋrã, mam na n pẽga yãmb nebã sẽn tigmã sʋka.[13] B leb n yeelame yaa: Mam na n maana yard ne Wẽnnaam, n le paase: Ad maam ne kamb nins Wẽnnaam sẽn kõ maamã.

Ebre 13:2
Da yĩm-y tɩ maan sãambã sãand ye. Bala, neb kẽer sẽn maan woto, b reega malegs b zagsẽ n ka bãng ye.

2 PIYƐR 2:4
Bala, Wẽnnaam ka bas tɩ malegs nins sẽn maan-b yel-wẽna põs ye B rig-b lame n lobe, n kẽes-b bog-zulung sẽn ya lik bida pʋgẽ, n balg-b be n gũud bʋʋdã kaoob daare.

Mossi (SB) 1998
No Data