A A A A A

Angels and Demons: [Archangels]


Zɩɩd 1:9
La baa malɛk-rãmba naab a Misɛl sẽn dag n kɩɩsd bɛlgdã sẽn yetã n wẽed nokoeemd ne-a a Moyiis kũuma poorẽ wã, a ka saag n gom n paoog-a ye. A yeelame yaa: Bɩ Zu-soaba sɩbg-fo.

1 Tesalonik 4:16
Bala, koɛɛg n na n zẽke tɩ yɩ bãnde, tɩ b wʋm malegs naab a yen koɛɛga, tɩ Wẽnnaam baorg peebe, tɩ Zu-soabã meng yi arzãn n sigi. La neb nins sẽn ki Kirist tũudma pʋgẽ wã n na n deng n vʋʋge.

Yɛl Pukr Sebre 12:7-9
[7] Zab-kãseng zĩnda arzãna. Malegs naab a Misɛl ne a malegsã zaba ne bõninnã. Bõninnã me ne a malegsã zabame,[8] la b ka tõog ye. La zĩig ka leb n zĩnd arzãn yẽ yĩng ye.[9] B riga bõnin-kãsengã, wag-kʋdrã b sẽn boond tɩ rõatã la a Sʋtãana, soab ning sẽn belgd tẽngã zĩig ning fãa neb sẽn be wã nebã. B tusa yẽnda ne a malegsã n lob tẽng zugu.

Luk 1:26
Kiis a yoob soabã wakate, Wẽnnaam tʋma malɛk a Gabriyɛl, Galile tẽng a yembr sẽn boond tɩ Nazarɛt,

Ebre 1:14
Dẽ yĩnga, malegsã fãa ka sɩɩs sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩnga, tɩ Wẽnnaam mi n tʋm-b tɩ b tɩ maan tʋʋmd n sõng neb nins sẽn n tog n deeg fãagrã tɩ yɩ b pʋɩɩrã laa?

Matiye 18:10
Gũus-y n da paoog-y kom-kãensã ned ba a yembr ye. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ bãmb malegsã sẽn be arzãnã geta mam ba sẽn be arzãnã neng daar fãa.

Yɛl Pukr Sebre 1:4
Maam a Zã n tʋmd seb kãnga wẽnd-dot a yopoe wã sẽn be Azi Porvẽnsã pʋgẽ wã. Bɩ soab ning sẽn be, la sẽn dag n be la sẽn watã, n paas sɩɩs a yopoe wã sẽn be bãmb geerã taoorã, la a Zezi Kirist sẽn ya kaset soab sẽn ya tɩrga, la pipi soab Wẽnnaam sẽn vʋʋg n bas kũum la dũniyã rĩm-dãmba Rĩmã ning yãmb zut barka, la b kõ-y bãane. Soab ning sẽn nonga tõndo, n pek tõnd ne b zɩɩmã

Matiye 22:30
Tɩ bõe, kũum vʋʋgrã wakate, raop ka na n peeg pagba, pagb ka na n kuil sɩdba, la b na n yɩɩ wa Wẽnnaam malegsã sẽn be arzãnã.

Luk 20:36
Bãmb ka tõe n leb n ki yɛs ye, tɩ bõe, b na n yɩɩ wa malegse, la b na n yɩɩ Wẽnnaam kamba, bãmb sẽn vʋʋg n bas kũumã yĩnga.

Mossi (SB) 1998
No Data