A A A A A

Additional: [Emotions]


Efɛɛz 5:18
Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.

Kolos 3:1-2
[1] Dẽ, sã n yaa tɩ yãmb naaga ne Kiristã, n vʋʋge, bɩ y bao bũmb nins sẽn be arzãna, zĩig ning Kirist sẽn zao Wẽnnaam dɩtgã.[2] Tags-y bũmb nins sẽn be arzãnã yelle, la y ra tags bũmb nins sẽn be dũni zugã yell ye.

Galat 5:19-23
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.[22] La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.[23] Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.

Zak 1:20
Bala, ninsaal sũ-yikr ka wat ne tɩrlem Wẽnnaam nifẽ ye.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Rom Dãmba ൧൫:൧൩
Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

Zã 17:17
Kɩt-y tɩ yãmb sɩdã kɩt tɩ b welg toor yãmb yĩnga. Yaa yãmb goamã la sɩdã.

Zã 4:24
Wẽnnaam yaa Sɩɩga, la yaa tɩlɛ tɩ neb nins sẽn pʋʋsd bãmbã na pʋʋs ne b sɩɩse, la ne sɩda.

Galat 5:16-24
[16] Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.[17] Bala, yĩngã tara ratem sẽn ya lebend ne Wẽnnaam Sɩɩgã rẽnda, la Wẽnnaam Sɩɩgã tara ratem sẽn ya lebend ne yĩngã rẽnda. B kɩɩsda taaba, tɩ yãmb kõn maan y sẽn datã ye.[18] La sã n yaa Wẽnnaam Sɩɩgã n tɛt yãmba, yãmb ka be tõog sakr pʋgẽ ye.[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.[22] La Sɩɩg-sõng bilã yaa nonglem, la sũ-noogo, la bãane, la sũ-mare, la sõmblem, la maan-neere, la maan-sɩda, la bʋgsem, la yõk-m-menga.[23] Tõogã ka kɩɩsd bõn-kãensã ye.[24] Neb nins sẽn be Kirist Zezi pʋgẽ wã kaa b yĩngã ne a sẽn nonge, la a daabã fãa da-pɩk zugu.

Ebre 3:13
Ayo! Wakat ning tɛk ned sẽn tõe n yeel tɩ "rũnna", bɩ y sagl taaba, tɩ yel-wẽnã belgr da wa kɩt tɩ ned sũur riglim ye.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

Efɛɛz 4:26-27
[26] Bɩ ned ning sẽn dag n zuud da leb n zu ye. A mao n tʋm pʋ-peelem tʋʋmd ne a nusi, t'a tõe n paam bũmb sẽn na kõ ned ning sẽn tog ne sõngrã.[27] Da sak-y tɩ gom yook ba a yembr yi yãmb noorẽ ye. Gomd sã n na n wa yi, bɩ yɩ gom-sõng sẽn na sõng ned t'a bɩ la a wa ne bark neb nins sẽn wʋmdã zutu.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Ebre 12:1
Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,

Mossi (SB) 1998
No Data