A A A A A

Additional: [Evil]


1 KORẼNT 13:6
a ka maand sũ-noog ne ka-tɩrlem ye. Ayo! A maanda sũ-noog ne sɩda,

1 ZÃ 5:19
Tõnd miime tɩ d yaa Wẽnnaam dẽnda, la dũniyã zãng bee wẽng soabã nugẽ.

1 PIYƐR 3:9
Da lebs-y ned wẽnga, a sẽn maan yãmb wẽng yĩng ye, la y ra tʋʋs n lebs b sẽn tʋʋs yãmb yĩng ye. Da maan-y-yã a woto ye. Bɩ y lebs barka, bala, yaa bõn-kãng yĩng la b bool yãmb tɩ y na paam bark tɩ yɩ y pʋɩɩre.

1 Tesalonik 5:22
la y yõk y mens ne wẽng buuda fãa.

2 Timote 2:22
Zãag ne yãadem datem wẽnsã, la f bao tɩrlem, la tẽebo, la nonglem, la laafɩ ne neb nins sẽn pʋʋsd Zu-soabã ne sũy sẽn ya yɩlma.

Zã 3:20
Bala, ned ning fãa sẽn maand wẽng kisa vẽenem, n ka wat vẽenemẽ wã ye, tɩ vẽenemã na n wa n wilg t'a tʋʋmã ka sõama ye.

Rom Dãmba 6:12
Dẽ yĩnga, bɩ yel-wẽnã da leb n soog yãmb yĩn-kiidsã ye, la y da leb n sak a ratem wẽnsã ye.

Rom Dãmba 12:21
Da sak tɩ wẽng tõog foom ye. Maan neer n tõog wẽnga.

Mark 7:21-22
[21] Bala, yaa pʋgẽ, ninsaalb sũyã pʋs la bõn-wẽnsã yita: tags-wẽnse, tʋʋm-dẽgdo,[22] wagdem, nin-kʋʋre, yoobo, yão-beedo, pʋ-toogo, sɩlem, rãmbgo, sũ-kiiri, nin-tʋʋre, tɩtaam la yalem-tagsgo.

Matiye 12:34-35
[34] Yãmb wag-toos buudu, yãmb sẽn ya nin-wẽns a woto wã, yãmb na n yɩɩ a wãn n tõog n gom gom-sõama? Bala yaa bũmb nins sẽn pid sũurẽ wã n yit noorẽ wã.[35] Nin-sõng yiisda bõn-sõama a paoon-sõngã pʋgẽ. La nin-wẽng yiisda bõn-wẽns a paoon-wẽngã pʋgẽ.

Zak 1:13-14
[13] Bɩ ned baa a yen sẽn paamd makr da yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Bala, wẽng ka tõe n mak Wẽnnaam, la bãmb mengã ka makd ned baa a yembr ye.[14] La ned kam fãa paamda makre, a mengã ratem sẽn tusd-a n belgd-a wã yĩnga.

Zak 3:6-8
[6] Zelemd me yaool n yaa bugum, a yaa wẽng zĩ-kãsenga. Zelemd bee tõnd yĩnga wila sʋka, a rẽgemda yĩngã tõre, la a wɩngda tõnd vɩɩmã tõr t'a lebg bas. A bugma yita bug-tẽnga.[7] Ninsaal wõra we-rũmsã buud fãa, liuuli buud fãa bõn-vuuds buud fãa, koomẽ rũms buud fãa, n kɩt tɩ b sakd yẽnda.[8] La ned baa a yen ka tõe n tõog a zelemd t'a sak-a ye. A yaa wẽng ned sẽn ka tõe n wõr n tõog ye. A pida ne zẽnem kʋʋdga.

Rom Dãmba 2:29-32
[29] La Zuif yaa ned ning sẽn ya-a Zuif a sũur pʋgẽ, la bãong meng yaa sũurẽ dẽnda, sẽn zems Sɩɩgã rẽnda, la ka tõogã rẽnd ye. Zuif kãng pẽgr ka yit ninsaalb nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam nengẽ.[30] Zu-noog ning Zuif sẽn tarã yaa bõe, wall bãongã kõom yõod yaa bõe?[31] A bee nafr bũmb fãa pʋgẽ. Pipi, Wẽnnaam deng n dɩka b goamã n gũnug ne Zuif-rãmbã.[32] La d na n yeelame tɩ bõe? Bãmb neb kẽer sã n ka maan sɩd ne Wẽnnaam, dẽ yĩnga, bãmb sẽn ka maan sɩdã na n kɩtame tɩ Wẽnnaam sɩdã ka maan a tʋʋmde?

Rom Dãmba 2:8-12
[8] la neb nins nokoɛɛm sɩɩg sẽn tar tɩ b kɩɩsd sɩd la b sakd ka-tɩrlemã na n paama Wẽnnaam sũ-yikri la b sũ-puugri.[9] Zuif-rãmb pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda. Ned ning fãa sẽn maand wẽngã na n paama to-kãsenga la pelen-yɩgse.[10] Ned ning fãa sẽn maand neere, na n paama ziiri, waoogre la bãane. Zuif-rãmbã pipi tɩ sẽn ka-b Zuif-rãmbã pʋgda.[11] Bala, Wẽnnaam ka bakd neb ye.[12] Neb nins fãa sẽn ka bãng tõogã, la sẽn maan yel-wẽnã na sãam me tɩ tõog toor kaẽ ye. La neb nins sẽn paam tõogã la sẽn maan yel-wẽnã, tõogã la b na n ges n kao bãmb bʋʋdo.

Efɛɛz 6:12-16
[12] Bala, tõnd zabr ka ne ninsaal sẽn ya nemd la zɩɩmã ye, la yaa ne lik rĩm-dãmba la a pãens sẽn so naam tẽng zug ka wã, la wẽng maaneg sɩɩsã sẽn be yĩngrã.[13] Yaa woto yĩng n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ y bob Wẽnnaam zab-teedã fãa, tɩ y tõe n yals n zab wẽngã wakate, la tɩ y sã n zab n tõog bũmb fãa, yãmb na yals kãenkãe.[14] Dẽ wã yĩnga, bɩ y yals kãenkãe. Rɩk-y sɩdã tɩ yɩ y sẽbdga, la y bob tɩrlem tɩ yɩ yãmb gãntika,[15] la y wid laafɩ koe-noogã togsg ratem tɩ yɩ yãmb neooda,[16] la y tall tẽeb tɩ yɩ y gãongo, tɩ y tar n kogsd wẽng soabã pɛɛmã fãa sẽn ya wa bugmã,

Rom Dãmba 7:19-25
[19] Mam ka maand neer ning mam sẽn datã ye, la m maanda wẽng ning m sẽn ka ratã.[20] Mam sã n maand m sẽn ka ratã, ka leb n ya maam n maand ye, la yaa yel-wẽnã sẽn be mam pʋgẽ wã.[21] Mam sẽn dat n maan neerã, mam mikame tɩ tõ-kãngã n be ne maam: Wẽng n yegd maam.[22] Mam sũurã zĩ-zulungẽ wã, mam sũ-noog bee ne Wẽnnaam tõodã.[23] La mam yãta tõog a to mam yĩnga wilẽ, t'a maood ne mam yam-wekrã tõogã, n kɩtd tɩ mam ya yel-wẽnã sẽn be mam yĩngã wilẽ wã tõog yamba.[24] Mam yaa nĩmbãan-neda. Ãnna n na n yiis maam yĩn-kãngã sẽn ya kũumã nugẽ?[25] Bɩ d pʋʋs Wẽnnaam bark tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga... Woto, ne mam yam-wekre, mam yaa Wẽnnaam tõogã yamba, la sã n yaa ne mam yĩngã, mam yaa yel-wẽnã tõog yamba.

Matiye 13:36-43
[36] Dẽ, a Zezi basa neb kʋʋngã n leb yiri. Bãmb karen-biisã kolg n yeela bãmb yaa: Bilg-y tõnd nadensã sẽn be pʋʋgẽ wã yel-bũndã võore.[37] A Zezi leok-b lame n yeele: Ned ning sẽn bʋt bõn-bu-sõngã yaa Ninsaal Bi-riblã.[38] Pʋʋgã n ya dũni wã, bõn-bu-sõamy wã yaa soolmã kamba, nadensã yaa wẽng soabã kamba.[39] Bɛyã sẽn bʋd nadensã yaa rõatã. La tigsgã yaa dũniyã sɛɛbo. Tigsdbã yaa malegsã.[40] La wa b sẽn võod nadensã n yõogd bugmã, a na n yɩɩ a woto me dũni sɛɛb wakate.[41] Ninsaal Bi-riblã na n tʋma bãmb malegsã tɩ b yãgs kug-lakdsã fãa ne neb nins sẽn maand wẽngã n yiis-b bãmb soolmẽ wã.[42] La b na n loba bãmb wʋng bugmẽ, la be na n yɩɩ yãbr la yẽn wãbre.[43] Dẽ, nin-tɩrsã na n yãga wa wĩndgã bãmb ba soolem pʋgẽ. Bɩ ned ning sẽn tar tʋb wʋme.

1 Timote 6:2-10
[2] La neb nins zusoben-dãmb sẽn ya tẽedbã, b ka tog n paoog-b n yetẽ tɩ bãmb yaa ba-biis ne taab ye. B tog n tʋma b yĩng sõama n yɩɩda, bala, b yaa tẽedba, la nin-nongds bãmb sẽn maood tɩ maan-b neere.[3] Ned sã n zãmsd nebã bũmb a to, la a ka kẽnd wa sẽn zems tõnd Zu-soab a Zezi Kirist gom-sõngã, la a wa tẽeb zãmsg sẽn zemsd ne Wẽnnaam sakrã,[4] soab kãng pida ne wuk-m-menga, la a ka mi baa fɩ ye. A sã n ka wẽed nokoɛɛma, la a ka maand zab gom-biis poorẽ, yaa bãag ne-a. Yaa bõn-kãens n wat ne sũ-kiiri, la ka-wʋm-taaba, la kãnegre, la tags-wẽng neb a taab zutu,[5] tɩ neb nins sɩɩs sẽn kẽ belgr pʋgẽ wã wẽed nokoɛɛm n ka basdẽ ye. Bãmb dãmb ka tar sɩd ye, la b rɩka Wẽnnaam sakrã tɩ yɩ arzegs baoob sore.[6] Sɩda, ned sã n maand sũ-noog ne bũmb nins a sẽn tara, Wẽnnaam sakrã sɩd yaa paoong so-kẽenga.[7] Bala, tõnd ka zã baa fɩ n wa tẽng zug ka ye, la tõnd ka tõe n zã baa fɩ me n loog ye.[8] Dẽ wã, tõnd sã n tar dɩɩb ne futu, rẽ na n seka tõndo.[9] Neb nins sẽn baood n lebg arzegs rãmbã lʋɩta makr pʋgẽ, la kũusr pʋgẽ, datem wʋsg sẽn ya yalemd la wẽns pʋsẽ, la bõn-kãens kẽesda ninsaalbã sãoong la meneng pʋgẽ.[10] Bala, ligdã nonglem yaa bõn-wẽnsã fãa yẽgre. La neb kẽer sẽn nong ligd wʋsgã menemame n zãag ne tẽebã, la b sɩbga b mens ne tood buud toay-toaya.

Mossi (SB) 1998
No Data