A A A A A

Additional: [Drugs]


Efɛɛz 5:18
Da tɩg-y ne rãam ye, yõwã sãamda neda. Pid-y ne Wẽnnaam Sɩɩgã.

Galat 5:19-21
[19] La yĩngã tʋʋm yaool n yaa vẽenese. Yaa yoobo, rẽgdo, tʋʋm wẽns maanego,[20] wẽn-naands pʋʋsgo, tɩɩm, beem, ka-wʋmd-taaba, sũ-kiiri, sũ-yikri, nokoɛɛma, welgre, yi-taaba,[21] zoe-bõne, rã-tɩgre, yão-beedo, la bũmb sẽn wẽnd a woto. Mam pĩnd n keoogda yãmb wa mam sẽn da zoe n maanã. Neb nins sẽn maand bõn-kãensã kõn paam Wẽnnaam soolem tɩ yɩ b pʋɩɩr ye.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

1 PIYƐR 5:8
Yɩ-y neb sẽn tar yam! Gũus-y-yã! Yãmb bɛyã sẽn ya a Sʋtãan gõodame n kelemd wa gɩgemde, n baood a sẽn tõe n paam a soab n sãame.

1 KORẼNT 5:11
Mam sẽn gʋls yãmb bũmb ning moasã n yetẽ wã, yaa tɩ y ra paam lagem-n-taar ne ned ning sẽn yet t'a yaa yãmb ba-biiga, n yaool n maand tʋʋm-dẽgdo, wall a ya yão-be-neda, wall wẽnd-naands pʋʋsda, wall nin-tʋʋda, wall ned neng sẽn yilimd ne rãam, wall kãag n kõ m meng soab ye. Bɩ y pʋs n da naag ned a woto n dɩ ye.

1 Timote 5:23
Da yũudẽ koom yen-yen bal ye. Yũ divẽ bilfu, f pʋ-zabrã ne f yĩn-pa-nooma sẽn wat wakat wʋsgã yĩnga.

Yɛl Pukr Sebre 21:8
La sã n ya ne rabeembã, la ka-tẽeb rãmbã, la tʋʋm-dẽgd maandbã, la nin-kʋʋdba, la nin-yoaadbã, la tɩ-maandbã, la wẽn-naands pʋʋsdbã, la zĩri yagdbã fãa, bãmb pʋɩɩr na n yɩɩ tɩ kẽ bugum mogrẽ wã, zĩig ning kidbr sẽn dɩtã. Rẽ yaa kũum a yiib soabã.

Yɛl Pukr Sebre 9:21
Bãmb ka kos sugr b nin-kʋʋrã la b bag-bʋgrã ne b yoobã la b wagdmã yĩng ye.

1 PIYƐR 4:7
Bũmb fãa sɛɛb wakat kolgame. Dẽ wã yĩnga, yɩ-y neb sẽn tar yam la gũus-m-mens-rãmba, n kẽng taoor ne pʋʋsgo.

1 PIYƐR 1:13
Yaa woto yĩnga, yõk-y y tagsgo, yɩ-y gũus-m-mens-rãmba, la y paam tẽeb pidsg gũudum sẽn ya sõama zãng ne bark ning b sẽn na n kõ yãmb Kirist waoongã wakatã.

Yɛl Pukr Sebre 18:23
Fɩtl vẽenem kõn leb n yãg be ye, la ned kõn le wʋm pʋg-paal sɩd ne a pʋg-paalã koees beene yɛs ye. Bala, fo toandbã dag n yaa dũni nin-kãsemse, fo belga soolem dãmba fãa ne f bagrã.

Matiye 27:34
b kõo a Zezi divẽ sẽn kalem ne tɩɩm sẽn ya toog wa yam tɩ b yũ. La a Zezi sẽn lembe, b tõdgame n ka yũ ye.

1 KORẼNT 6:9-19
[9] Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,[10] wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.[11] Yãmb neb kẽer yaool n dag n yaa a woto. La yãmb paama pekre, b kɩtame tɩ yãmb lebg sõama, b kɩtame tɩ yãmb zemse, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋrã maasem yĩnga, la ne tõnd Wẽnnaamã Sɩɩg pãnga.[12] Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la ka bũmba fãa n be yõod ye. Mam tara noor tɩ maan bũmb fãa, la mam ka na n sak n kẽ bũmb baa a yembr yemdẽ ye.[13] Rɩɩb yaa pʋg yĩnga, la pʋg yaa rɩɩb yĩnga. La Wẽnnaam na n sãama b yiiba fãa. Yĩngã ka tʋʋm-dẽgd yĩng ye, a yaa Zu-soabã yĩnga, la Zu-soabã yaa yĩngã yĩnga.[14] Wẽnnaam, sẽn vʋʋg-a Zu-soabã na n vʋʋga tõnd me ne b meng pãngã.[15] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Kirist will laa? Dẽ wã, mam na n dɩka Kirist wilã n kɩt tɩ lebg pʋg-yoodr willi?[16] Nokoeemd ka be tɩ yaa ayo ye. Yãmb zɩ tɩ ned sẽn lagem ne pʋg-yoodr lebga yĩng a yembr ne-a laa? Bala, b yeelame tɩ: Bãmb b yiibã na n lebga yĩng a yembre.[17] La ned ning sẽn loe ne Zu-soabã lebgda sɩɩg a yembr ne bãmba.[18] Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?

1 Tesalonik 5:6-8
[6] Dẽ yĩngã, bɩ d da gũs wa neb a taabã ye. Ayo, d neende, la d yɩ yõk-m-mens rãmba.[7] Yaa yʋng la sẽn gõe-bã gõe, la yaa yʋng la nebã yũud rãam n tuubdẽ.[8] La tõnd sẽn ya wĩndg nebã, bɩ d yɩ yõk-m-mens rãmba: Tɩ d bob tẽeb la nonglem wa gãntika, la d fõgen fãagrã tẽeb pidsg gũudmã wa kut-pugla.

1 KORẼNT 10:13
Makr baa a yen sẽn nan ka mak ninsaal ka mak yãmb ye. Wẽnnaam yaa sɩd maanda, la b ka na n sak tɩ yãmb paam makr sẽn yɩɩd y pãng ye. La makr sã n wa, Wẽnnaam na n n kõo yãmb maane y sẽn na maan n yi, tɩ yãmb tõe yals makrã pʋgẽ.

Zã 10:10
Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama.

1 Tesalonik 5:6
Dẽ yĩngã, bɩ d da gũs wa neb a taabã ye. Ayo, d neende, la d yɩ yõk-m-mens rãmba.

1 KORẼNT 6:10
wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.

Tit 1:7-8
[7] Sɩd me, togame tɩ karen-saamb sẽn ya Wẽnnaam tʋʋma yel-gɛtã yɩ ned sẽn ka tar yell ye, karen-saamb ka tog n yɩ tɩta-neda la sũur sẽn yikd tao-tao ye, a ka tog n yɩ rã-yũuda, a ka tog n yɩ zab-zabda la ned sẽn baood paoong ne zãmb ye.[8] Yẽ tog n yɩɩ ned sẽn maand sãamba sãando la a yɩ maan-neer zoa, la a yɩ ned sẽn tagsd sõama, la a ya nin-tɩrga la pʋ-peelem soaba la tõog-m-meng soaba.

Tit 3:1
Tẽeg-b tɩ b sak soolem taoor dãmba ne pãn-soaadbã, tɩ b yɩ sakdba, la b sak n maan tʋʋm sõama fãa.

Zã 1:2
Bãmb dag n bee ne Wẽnnaam hal sɩngr wẽndẽ.

Rom Dãmba 13:13
Tɩ d kẽn ne pʋ-peelem, wa neb sẽn kẽnd wĩndga, n ka rɩt tɩ loogdẽ, la d ka rã-yũudba, n da maan raglem la yoobo, wall ka wʋm-taaba la sũ-kiir ye.

Galat 5:16
Dẽ, mam yeta yãmb tɩ y kẽn wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn tɛt yãmbã, la yãmb kõn maan y yĩngã sẽn dat ye.

Rom Dãmba 13:1-2
[1] Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.[2] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.

1 KORẼNT 6:9-10
[9] Yãmb zɩ tɩ neb nins sẽn maand sẽn ka zemsã ka na n paam Wẽnnaam soolem wa b rogem-pʋɩɩr laa? Da belg-y y mens ye. Tʋʋm-dẽgd maandbã, wẽn-naands pʋʋsdbã, nin-yoaadbã,[10] wẽng maandbã, raopã wall pagb sẽ gãe taabã, wagda wã, yão-beed dãmba, sẽn yũud-b rãam n tũubdẽ wã, nin-tʋʋdbã, fãadbã, baa a yen kõn paam Wẽnnaam soolma wa a dogem-pʋɩɩr ye.

1 PIYƐR 5:10
Yãmb sã n nams wakat bilf pʋgẽ, Wẽnnaam sẽn so bark fãa wã, sẽn bool-a yãmb tɩ y wa paam pʋɩɩr ne ziir ning sẽn kõn sa a Zezi kirist maasem yĩngã, bãmb menga na n zãmsa yãmba, n paas yãmb pãnga, n kɩt tɩ yãmb kɩ yẽga, la b kɩt tɩ yãmb yɩ neb sẽn ka vigsd ye.

Filip 1:6
Mam mii hakɩɩk tɩ Wẽnnaam sẽn sɩng tʋʋm sõng-kãng yãmb sũya pʋsã na n kell n maan-a lame n baase, hal tɩ ta a Zezi Kirist daarã.

Rom Dãmba 15:13
Bɩ Wẽnnaam, saag-sõng sẽn yit a soab nengẽ wã pid yãmb ne sũ-noog fãa la bãan fãa tẽeb pʋgẽ, tɩ saag-sõng na pid yãmba, Sɩɩg-sõng pãng yĩnga.

Ebre 12:1
Dẽ yĩnga, tõnd me sẽn tar kaset dãmb wʋsg sẽn gũbg tõnd a woto wã, bɩ d tõdg zɩɩb fãa la yel-wẽnã sẽn lut tõnd naana wã, la d nang pãng ne zoees ning sẽn be tõnd taoorã,

Mossi (SB) 1998
No Data