A A A A A

Additional: [Death Penalty]


Rom Dãmba 6:23
Bala, yel-wẽnã yaood yaa kũun, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõt zaalmã yaa vɩɩm sẽn kõn sa, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist pʋgẽ.

Tʋʋm-tʋmdba vɩɩm 25:11
Mam sã n da tarẽ kongre, la m sã n da maane tʋʋm sẽn zems ne kũum, mam kõn zãgs tɩ m ka na n ki ye. La b sẽn dõt maam ne bũmb ningã sã n ya zĩri, ned ka tõe n yõk maam n kõ-b ye. Mam data Sezaar nengẽ.

Yɛl Pukr Sebre 21:8
La sã n ya ne rabeembã, la ka-tẽeb rãmbã, la tʋʋm-dẽgd maandbã, la nin-kʋʋdba, la nin-yoaadbã, la tɩ-maandbã, la wẽn-naands pʋʋsdbã, la zĩri yagdbã fãa, bãmb pʋɩɩr na n yɩɩ tɩ kẽ bugum mogrẽ wã, zĩig ning kidbr sẽn dɩtã. Rẽ yaa kũum a yiib soabã.

Rom Dãmba 13:1-7
[1] Bɩ ned fãa sak pãn-soaadb sẽn yɩɩd-a. Bala, noor ka be sẽn ka yit Wẽnnaam nengẽ ye, la yaa Wẽnnaam n zĩnig pãn-soaadb nins sẽn be wã.[2] Yaa woto yĩng tɩ ned ning sẽn kɩɩsd pãn-soaadb kɩɩsda Wẽnnaam noore. La neb nins sẽn kɩɩsdã na n baoo sɩbgr n kõ b mense.[3] Ned sã n maand neere, a ka yɛɛsd sẽn zãad-b tẽng ye. Yaa a sẽn maand wẽng la a yɛɛsd-ba. Fo ratame n da zoe pãn-soaad dabeem? Maan neere, la a na yeel tɩ f sẽn maanda yaa sõama.[4] Bala, a tʋmda Wẽnnaam tʋʋmde, fo sõngr yĩnga. La fo sã n maan wẽnga, maan dabeem. Bala, a sẽn zãad zabr sʋʋgã ka zaalem ye. A tʋmda Wẽnnaam yĩnga, n wilg ned ning sẽn maand wẽngã Wẽnnaam sũ-dokre, la b sũ-yikri.[5] Dẽ wã yĩnga, nebã tog n saka noore, sũ-yikr kãng yĩnga, la ka rẽ yĩng bal ye, yaa sũur kaset yĩng me.[6] Yaa bõn-kãng yĩng me la yãmb yaood yaoodã. Bala, neb nins sẽn zãad nebã bee Wẽnnaam tʋʋmd pʋgẽ, bõn-kãng maaneg yĩnga.[7] Kɩs-y ned fãa bũmb ning y sẽn tog n kɩs-a: Kɩs-y sẽn tog n deeg-a yaoodã yaoodo, la y kɩs sẽn tog n deeg-a yõor yaoodã yõor yaoodo, la y zoe ned ning y sẽn tog n zoe wã, la y waoog ned ning y sẽn tog n waooge.

Zã 8:3-11
[3] Dẽ, tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã talla pag b sẽn yõk yoodem zug n wa ne-a[4] a Zezi taoore, n yals-a nebã fãa sʋk n yeel a Zezi yaa: Karen-saamba, b linga pʋg-kãngã t'a maand yoobo.[5] A Moyiis yeela tõnd a tõogã pʋgẽ tɩ d lob pagb a woto kuga. La yãmba, yãmb yetame tɩ bõe?[6] B goma a woto n na n bẽd a Zezi n paam n dõd-ba. La a Zezi zõondame n sɩng n gʋls tomã pʋgẽ ne b nug-bila.[7] La nebã sẽn dag n ket n pẽdgd bãmb ne b sokrã, b roogame n yeel-b yaa: Sẽn be-a yãmb sʋk n ka tar yel-wẽnde, bɩ a deng n lobg pagã kugri.[8] A Zezi leb n zõondame n gʋlsd tomẽ wã.[9] Tõog karen-saam-dãmbã ne Fariisẽ-dãmbã sẽn wʋm gom-kõngo, tɩ b sũyã kaset kao b bʋʋdo, b yii yembr yembre, sẽn sɩng ne kãsem hal tɩ ta yaoolem soaba. La a Zezi paa b yembr ne pagã sẽn dag n yɛs nebã sʋkã.[10] Dẽ, a Zezi roogame n yeel pagã yaa: Paga, sẽn dõt-b foomã bee yɛ? Baa a yen ka kao fo bʋʋd laa?[11] Pagã leokame tɩ: Zu-soaba, ned baa a yen. La a Zezi yeel-a lame yaa: Mam me ka kaood fo bʋʋd ye. Kẽnge, la f ra le saag n maan yel-wẽn ye.

Matiye 5:17
Da tags-y tɩ mam waame n na n sãam tõogã ne Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noy ye. Mam ka wa n na n sãam-b ye, la yaa tɩ pids-ba.

Matiye 5:38-39
[38] Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame tɩ nif nif yĩnga, la yẽnd yẽnd yĩnga.[39] La mam yeta yãmb tɩ y ra rok y sũur ne ned sẽn maand yãmb wẽng ye. Ned sã n wẽ fo rɩtg yɛgdgã pɛk bɩ f wẽnemd a to wã me n kis-a.

Rom Dãmba 12:19
M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye. Bas-y tɩ sũ-yikrã maan a tʋʋmde. Bala, b gʋlsame yaa: Zu-soabã yetame tɩ sũ-dokr yaa bãmb n so, la yaa bãmb n na n keo nebã.

Rom Dãmba 13:9
Sɩd me, d tõee n gila tõod nins sẽn yet tɩ: Da yo ye, da kʋ ye, da zu ye, da kɩs kaset zĩri ye, da ges f to bũmb n dat ye, la tõod a taabã yeelame tɩ: Nong f to wa f menga.

Matiye 7:5
Zãmb soaba! Reng n yãk sug-raoogã sẽn be fo nifẽ wã n yaool n tõog n yã moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã neer n yãk-a.

Rom Dãmba 5:8
Wakat ning tõnd sẽn dag n ket n ya yel-wẽn maandba, Kirist kii tõnd yĩnga, la ne rẽnda, Wẽnnaam wilga b nonglem tõnd yĩnga.

Luk 23:33
La bãmb sẽn ta zĩig ninga b sẽn boond tɩ zu-wangã, b kaa a Zezi da-pɩkã zug be, ne nin-wẽns a yiibã: A yembr b rɩtgo a to wã b goabga.

Matiye 7:1
Da bʋ-y neb a taab bʋʋdo, tɩ b da wa bʋ yãmb bʋʋd ye.

Mossi (SB) 1998
No Data