A A A A A

Additional: [Cannibalism]


2 KORẼNT 5:8
Tõnd tara raood wʋsgo, la tõnd nongẽ lame n yi n bas yĩng kãnga n kẽng Zu-soabã nengẽ n yɩɩda.

Luk 16:19-26
[19] Rao a ye n da be n ya arzɛk soaba, n yeelgd fu-sõama sẽn ya neeba. La daar fãa, a tara bũmb fãa tɩ seke, t'a vɩɩma ya noog wʋsgo.[20] Naong soab a yen sẽn boond t'a Lazaar dag n gãee arzɛk soabã zak noore. La a yĩnga fãa da pida ne noada.[21] A rag n nongẽ lame n paam rɩ-zeremsã sẽn yit arzɛk soaba taabl zug n lʋɩtẽ wã n dɩ. La sẽn paase, baasã wat n lelemda a noadã.[22] Naong soabã wa n kiime. La malegsã talla yẽ n kẽng a Abraham nengẽ. La arzɛk soabã me wa n kiime, la b mum-a lame.[23] Kɩɩm-kulgã pʋgẽ, yẽ nak n gesame. La a namsgã pʋgẽ, a tool n yãa a Abraham yɩɩga, t'a Lazaar be ne-a.[24] Yẽ zẽka a koɛɛg n yeel: "M ba a Abraham! Zoe-y mam nimbãanega, n tʋm a Lazaar t'a tẽk a nug-bil koomẽ n wa n wʋlg m zelemdã. Bala, mam namsda wʋsg bug-kãnga pʋgẽ."[25] A Abraham leoka yẽ n yeele: "M biiga, bɩ f tẽeg tɩ fo paama arzegs f vɩɩmã wakate, la t'a Lazaar paama toodo. La moasã, yẽ paamda belsg ka, tɩ fo be toog pʋgẽ.[26] La rẽ fãa sẽn yãk a toogo, bok-kãseng n be tõnd ne yãmb suka, sẽn na n yɩl tɩ neb nins sẽn dat n yi ka n wa yãmb nengẽ wã ra tõog ye, la tɩ sẽn be-b yãmb nengẽ wã me ra tõog n wa tõnd nengẽ ye".

Yɛl Pukr Sebre 20:11-15
[11] Dẽ poore, mam yãa ge-kãseng sẽn ya pɛɛlga, ne ned ninga sẽn zao-a geerã zugã. La dũniyã ne saasẽ zoee bãmb taoor n looge, la zĩig ka leb n be bãmb yĩng ye.[12] La mam yãa neb nins sẽn ki wã, nin-kãsemse, nin-talse tɩ b yas geerã taoore. La b lagsa sɛba, la b laka sebr a to sẽn ya vɩɩm sebre. B bʋʋ sẽn ki-bã bʋʋdo, n zems ne bũmb nins sẽn gʋls sɛbã pʋsã, n zems ned fãa tʋʋmd sẽ yɩ a soaba.[13] Ko-kãsengã lebsa kũum nins sẽn da be be wã, tɩ kũumã ne kɩɩm-kulg lebs kũum nins sẽn da be be wã, la b bʋʋ bãmb ned kam fãa bʋʋd wa sẽn zems a tʋʋma.[14] B loba kũumã ne kɩɩm-kulg bugum mogrã pʋga. Bugum mogrã yaa kũum a yiib soaba.[15] B loba ned ning fãa b sẽn ka yã a yʋʋr tɩ gʋls vɩɩm sebrã pʋgẽ wã bugum mogrã pʋga.

1 KORẼNT 14:34-35
[34] bɩ pagbã sĩnd b noy tigindã pʋse, bala, b ka tar noor tɩ gom be ye. Bɩ b yɩ sakdba, wa Wẽnnaam tõogã me sẽn yetã.[35] B sã n dat n sok bũmb kẽer võor n bãnge, bɩ b tɩ sogs b mens sɩdbã yiri. Bala, a yaa bũmb sẽn ka zems tɩ pag gom wẽnd-doogẽ ye.

Luk 1:37
Bala, bũmb ka be Wẽnnaam sẽn ka tõe ye.

Zã 1:1
Hal sɩngr wẽndẽ, gomdã dag n beeme, la gomdã dag n bee ne Wẽnnaam, la gomdã yaa Wẽnnaam.

1 Timote 2:11-15
[11] Pagbã tog n deega zãmsg sĩndim la sakr meng-meng pʋgẽ.[12] Mam ka kõt pag noor t'a zãms neba, wall a soog rao ye. A tog paa sĩndim pʋgẽ.[13] Bala, Wẽnnaam deng n naana a Adam pipi, n yaool n naan a Ɛɛve.[14] La sẽn paase, ka a Adam la waafã belg n tõog ye. Yaa pagã n sak belgrã, n kɩɩs Wẽnnaam noor n beeg bãmba.[15] Baoosgo, a na n paama fãagre, a sẽn lebg ma wã yĩnga, a sã n modg ne tẽebo, la nonglem, la welg toor Wẽnnaam yĩnga, la gũus-m-menga.

1 Timote 5:3-16
[3] Waoog pʋgkõap nins sẽn sɩd ya pʋgkõapa.[4] Pʋgkõor sã n tar kamb bɩ yagense, bɩ kom-kãens zãms tɩ reng n zoe b meng yirã rãmb nimbãanega, n lebs bãmb bũmb nins b sẽn dag n ges bãmb yell ne wã, bala, maan-kãng nooma Wẽnnaam.[5] La pʋgkõor ning sẽn ya-a pʋgkõor meng-menga, n vɩ a yembre, a teegrã fãa bee ne Wẽnnaam, n modgd ne bõosg la pʋʋsgo, yʋng la wĩntoog fãa.[6] La pʋgkõor ning sẽn vɩ yĩng sũ-noog pʋgẽ yaa kũum, baa ne a sẽn vɩ wã.[7] Ad bũmb nins fo sẽn tog n wilg-b tɩ b maane, tɩ rõadg da zĩnd b zut ye.[8] Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.[9] Pʋgkõor b sẽn tõe n gʋls a yʋʋr pʋgkõapã sebr zug tog n tara yʋʋm sẽn tat pis-yoobe, la a yɩ rao a yen tãa paga,[10] tɩ neba fãa miẽ t'a wuba kamba, n maan sãambã sãando, n pegs nin-sõamy naowã, la a sõng neb nins sẽn namsda, la a bao tɩ maan tʋʋm-sõng buuda fãa.[11] La f ra sak n gʋls pʋgkõap nins sẽn ya pʋg-bi wã ye, bala, b ratma sã n lak ne Kiristã, b rata sɩdba,[12] la rẽ yaa beegr ne bãmba, b sẽn sãam b pipi kaoolã yĩnga.[13] Sẽn paase, b minimda kʋɩʋʋngo, n zãmsd yiy saabo. Ka b sẽn ka tʋmdã bal ye, b yɩta yel-kãnesdba, n kẽed goam sẽn ka pak-ba, la b gomd goam b sẽn ka tog n gom ye.[14] Dẽ, mam datame tɩ pʋgkõap nins sẽn yaa-b pʋg-pẽbã kuil sɩdb n dog kamba, la b zã zagse, tɩ b ra wa n kõ bɛyã weer baa a yen t'a gom wẽng ye.[15] Bala, kẽer zoe n wẽnemdame n pʋg a Sʋtãana.[16] Tẽed sã n tar pʋgkõor a zakẽ, bɩ a ges a yelle, tɩ da yɩ tɩlɛ tɩ wẽnd-doogã tʋk a zɩɩb ye. Woto, b na tõog n ges b rãmb sẽn ya pʋgkõap sɩd-sɩdã yelle.

1 KORẼNT 11:2-16
[2] Mam pẽgda yãmba, yãmb sẽn tẽr mam yell bũmb fãa pʋgẽ wã yĩnga, la tɩ yãmb sakd bũmb nins mam sẽn yeel yãmb tɩ y maanã.[3] Mam yaool n datame tɩ yãmb bãng tɩ Kirist yaa dao fãa Zu-soaba, la dao yaa pag zu-soaba, la tɩ Wẽnnaam yaa Kirist Zu-soaba.[4] Rao ning fãa sẽn lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã.[5] La pag fãa sẽn ka lud a zug n pʋʋs wall a togs bãngr goam paoogda a Zu-soabã. Yaa wa a sẽn põng a zugu.[6] Pag sã n ka teeg a zug peende, bɩ a wõrs a zoobdã me. La sã n yaa tɩ pag zoobd wõrsg wall a zug põngr yaa yãnde, bɩ a teeg peende.[7] Dao ka tog n teeg peend ye, a sẽn ya Wẽnnaam ziir la b wẽnegã yĩnga. La pag yaa dao ziiri.[8] Sɩd me, ka pag la b yãk n naan dao ye, la yaa dao la b yãk n naan paga.[9] La b ka naan dao pag yĩng ye, yaa pag la b naan dao yĩnga.[10] Dẽ n kɩt tɩ pag tog n ning ned sẽn so-a yẽ wã bãnd a zugẽ, malegsã yĩnga.[11] Baoosgo, Zu-soabã pʋgẽ, pag ka be tɩ rao kaẽ ye, la rao ka be tɩ pag kaẽ ye.[12] Bala, a wa b sẽn yãk rao pʋgẽ n naan pagã, yaa pag me n dog daoa, la fãa yita Wẽnnaam nengẽ.[13] Yãmb mens tags n gese, rẽ yĩnga, segdame tɩ pag pʋʋs Wẽnnaam n ka teeg a zug peende?[14] Vɩɩmã meng sẽn ya to-to wã ka zãmsd tõnd tɩ yaa yãnd ne rao tɩ paam zoob-wogdo,[15] la tɩ pag sã n tar zoob-wogdo bee neer ne-a sɩda? Sɩd me, b kõ-a la zoobdã tɩ lud a zugã wa peende.[16] Ned sã n minim kɩɩsgo, tõnd yẽ ka minim a woto, la Wẽnnaam doogã me ka minim ye.

Mossi (SB) 1998
No Data