A A A A A

Additional: [Broken Heart]


1 KORẼNT 13:7
a maanda sugr bũmb fãa yĩnga, a tẽeda bũmb fãa, a tara saag-sõng ne bũmb fãa, la a sakda bũmb fãa.

1 PIYƐR 5:7
Sik-y yãmb yɩɩrã fãa n bas ne bãmba, bala, bãmb n get yãmb yelle.

2 KORẼNT 5:7
Bala, tõnd kẽnda ne tẽebo, la d ka yã n yaool n tẽed ye.

2 KORẼNT 12:9
La b yeela maam yaa: "Mam barka sekda foom. Bala, yaa pãn-komsmã pʋg la mam pãngã maand a tʋʋmde." Dẽnd mam na n maana sũ-noog m pãn-komsmã pʋga, tɩ Kirist pãngã zĩnd mam zugu.

Ebre 13:5
Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩted tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.

Zã 3:16
Bala, Wẽnnaam nonga dũni wã hal wʋsgo, n kõ b Bi-ribl yen tãa wã, tɩ ned ning fãa sẽn na tẽ n bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn kõn sa.

Zã 12:40
Wẽnnaam luda b ninã, la b keng b sũyã, tɩ b da wa n yã ne b ninã, tɩ b da tags n wʋm a võore, la tɩ b da wa n tek yam, tɩ mam maag-b ye.

Zã 14:1
Da sak-y tɩ y sũyã sãam ye. Tẽ-y Wẽnnaam, la y tẽ maam me.

Zã 14:27
Mam basda laafɩ ne yãmba. Mam kõta yãmb m laafɩ. Mam ka kõt yãmb wa dũni wã sẽn kõtã ye. Bɩ y ra maan yɩɩr wall y yɛɛs ye.

Zã 16:33
Mam goma ne yãmb a woto tɩ yãmb tõe n paam sũur laafɩ mam pʋgẽ. Yãmb na n paama namsg dũni pʋgẽ. La bɩ y keng y sũyã, tɩ mam tõoga dũni wã.

Luk 24:38
La a Zezi yeel-b lame yaa: Bõe yĩng tɩ yãmb yɛɛsdẽ, la yaa bõe tɩ y sãmbd y sũyã pʋsẽ a woto?

Mark 11:23
Mam yeta yãmb sɩda, tɩ ned sã n yeel tãn-kãngã t'a serg a sẽn beẽ wã n kẽ ko-kãsengã pʋga, la a sã n ka sãmb a sũurã pʋgẽ, la a sã n tẽ tɩ bũmb ning yẽ sẽn yeelã na n yɩɩme, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ yɩ a woto.

Matiye 5:8
Bark bee pʋ-peelem dãmbã zutu, bala bãmb na n yãa Wẽnnaam.

Matiye 11:28
Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.

Yɛl Pukr Sebre 21:4
Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn leb n zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.

Rom Dãmba 8:28
La tõnd miime tɩ bũmb fãa tʋmda ne taab neb nins sẽn nong Wẽnnaamã, b rãmb sẽn paam boolg wa sẽn zems Wẽnnaam yam-yãkrã sõngr yĩnga.

Rom Dãmba 12:2
Da yɩ-y wa dũni kãngã nebã ye. Paam-y yam-wek-paalle, tɩ rẽ tek yãmba, tɩ y tõe n bãng Wẽnnaam daabo: Rẽ yaa sõama, n noomẽ la a zemsa zãnga.

1 KORẼNT 6:19-20
[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Filip 4:6-7
[6] Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.[7] La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũya ne y tagsdã a Zezi Kirist pʋga.

Matiye 11:28-30
[28] Yãmb fãa, zɩɩb sẽn zɩsg tɩ y yɛ wã, wa-y mam nengẽ, la m na n kɩtame tɩ y vʋʋse.[29] Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgo, bala mam yaa nin-bʋgsga la sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.[30] Bala yubl-balgr ning mam sẽn pit yãmbã yaa faoogo, la zɩɩb ning mam sẽn tʋkd yãmbã yaa faasga.

Mossi (SB) 1998
No Data