A A A A A

Additional: [Work]


Kolos 3:23
Yãmb sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ y maan-a ne y sũur fãa wa y sẽn maand Zu-soabã yĩnga, la ka ninsaalb yĩng ye,

Efɛɛz 4:28
Da maan-y tɩ Wẽnnaam Sɩɩg-sõngo, Sɩɩg ning b sẽn tall n ning yãmb bãnd fãagr daarã yĩngã sũur sãam ye.

Zã 6:27
Da tʋm-y dɩɩb sẽn sãamdã yĩng ye. Tʋm-y rɩɩb ning sẽn paad vɩɩm sẽn kõn sa wã yĩnga: Ninsaal Bi-riblã n na n kõ-a yãmba. Bala, yaa yẽnda la m ba a Wẽnnaam kõ noore.

Galat 6:4-5
[4] Bɩ ned kam fãa ges a meng tʋʋmd sẽn ya to-to, la woto, a na maan sũ-noog ne a meng tʋʋma, la a ka tog n makd a rẽndã ne neb a taabã rẽnd n maand sũ-noog ye.[5] Bala, ned fãa na n tʋka a meng zɩɩbo.

Filip 4:13
Kirist sẽn kõt maam b pãngã yĩnga, mam tõe n maana fãa.

Kolos 3:24
yãmb sẽn mi tɩ y na n deega pʋɩɩr Zu-soabã nengẽ tɩ yɩ y keoorã yĩnga. Sɩd me, yaa Kirist sẽn ya Zu-soabã yĩng la yãmb tʋmda.

Luk 1:37
Bala, bũmb ka be Wẽnnaam sẽn ka tõe ye.

1 Timote 5:8
Ned sã n ka get a neb yelle, sẽn yɩɩd fãa yaa a zaka rãmba, yẽ basa a tẽebã, la a yaa wẽng n yɩɩd ned ning sẽn ka-a tẽedã.

2 Timote 2:6
Ka-koaad ning sẽn namsd a yĩng n tʋmdẽ wã n tog n yɩ pipi n yãgs a koodã biisi.

Tit 2:7-8
[7] La fo mengã yɩ mamsg ne tʋʋm-sõama maanego, la f zãms nebã ne koɛɛg sẽn ya sɩda la sẽn zems reegre.[8] La f gom gom-tɩrs b sẽn kõn tõog n dõd-f ye, tɩ yãnd na yõk nin-kɩɩsdbã, la tɩ b kõn paam bõn-wẽng tõnd zug n gom ye.

Mossi (SB) 1998
No Data