A A A A A

Additional: [Tattoos]


1 KORẼNT 6:18-20
[18] Zoe-y yoobo. Yel-wẽnd a to ninsaal sẽn maand ka be a yĩngã pʋgẽ ye. La ned ning sẽn maand yoob beegda a meng yĩnga.[19] Yãmb zɩ tɩ yãmb yĩnga yaa Sɩɩg-sõng roogo, Sɩɩg-sõng yãmb sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ, la tɩ yãmb ka leb n so y meng laa?[20] Bala, b lebs n daa yãmb toogo. Woto yĩnga, waoog-y Wẽnnaam ne y yĩngã la ne Sɩɩgã sẽn ya Wẽnnaam dẽndã.

Yɛl Pukr Sebre 19:16
Bãmb tara yʋʋr sẽn gʋls b fuugã zug la b geerã zugu: rĩm-dãmb Rĩma, la zu-soben-dãmb Zu-soaba.

1 KORẼNT 10:23-31
[23] Noor beeme tɩ maan fãa, la ka bũmb fãa n be yõod ye. Noor beeme tɩ maan bũmb fãa, la ka fãa n sõngd ye.[24] Bɩ ned baa a yen da bao a meng sõngr ye, a bao a to rẽnda.[25] Sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa sẽn koosd raagẽ, n da sok a kibar ye.[26] Bala, tẽngã yaa Zu-soabã n so, la bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã me, yaa bãmb n so.[27] Ned sẽn ka tẽed sã n bool yãmb tɩ y wa rɩ, tɩ yãmb sak n kẽnge, sũur kaset yĩnga, bɩ y rɩ bũmb ning fãa a sẽn kõt yãmbã, n da sok a kibar ye.[28] La ned sã n yeel yãmb tɩ: Yõwã yɩɩ maoongo, bɩ y ra rɩ, soab ning sẽn pĩnd n wilg yãmbã yĩnga, la sũur yĩng me.[29] Mam sẽn gomd sũur kasetã yellã, ka yãmb sũur kasetã ye, yaa ned a to wã rẽnda. Sɩd me, bõe yĩng tɩ sũur kaset sẽn ka mam dẽnd na n wa kao mam lohorem bʋʋdo?[30] Mam sã n pʋʋs Wẽnnaam bark la m dɩ, bõe yĩng tɩ b na n kãn maam ne bũmb ning mam sẽn pʋʋs bark a yĩnga?[31] Yãmb sã n dɩtẽ, wall y yũuda, wall bũmb ning fãa y sẽn maanda, maan-y fãa Wẽnnaam waoogr yĩnga.

Efɛɛz 5:10
Mak-y n bãng-y bũmb nins sẽn tat Zu-soabã yam,

1 KORẼNT 3:16-17
[16] Yãmb zɩ tɩ yãmb yaa Wẽnnaam roogo, la tɩ Wẽnnaam sɩɩgã bee yãmb pʋgẽ laa?[17] Ned sã n sãam Wẽnnaam doogã, Wẽnnaam na n sãam a soaba. Bala, Wẽnnaam doogã welga toore, la yaa yãmb la ro-kãnga.

1 KORẼNT 9:27
Ayo, mam namsda m yĩngã sõama, n kɩted t'a sakd-ma, m sẽn zoet dabeem tɩ mam sẽn moon neb a taabã, bɩ b da wa n yeel tɩ mam ka zems ye.

Rom Dãmba 12:1
Woto yĩnga, m ba-biisi, mam sagenda yãmb ne Wẽnnaam nimbãan-zoeerã tɩ y kõ y yĩnsã tɩ yɩ maan-vɩɩs sẽn welg toore, la sẽn tat Wẽnnaam yam. Yãmb sã n maan a woto, na n yɩɩ kaoreng sẽn zemse.

Mossi (SB) 1998
No Data