A A A A A

Additional: [Talent]


Efɛɛz 2:10
Bala, tõnd yaa Wẽnnaam bõn-naandse. B naana tõnd Kiristã maasem yĩnga, tɩ tõnd na maan tʋʋm sõama nins bãmb sẽn dag n pĩnd n segl tɩ tõnd wa maanã.

Zak 1:17
Kũun-sõng fãa la kũun sẽn zems zãng fãa yita yĩngri, vẽenem ba wã nengẽ. Tekre, wall toeoong ka be bãmb pʋgẽ baa bilf ye.

1 KORẼNT 12:5-6
[5] Tʋʋmã sẽn tʋmd to-to wã yaa toay-toaya, la yaa Zu-soab a yembr yĩng la b tʋmda.[6] Tʋʋmã yaa toay-toaya, la yaa Wẽnnaam a yembr n tʋmd fãa neba fãa pʋse.

1 PIYƐR 4:10-11
[10] Yãmb ned kam fãa sẽn deeg kũunã, rɩk-y-b n tʋm n sõng neb a taaba, wa Wẽnnaam barkã kũun toay-toayã yel-gɛtb sẽn ya sõama.[11] Ned sã n gomda, bɩ a gom wa sẽn zemsd Wẽnnaam goamã sẽn yetã. Ned sã n sõngdẽ, bɩ a sõng wa sẽn zemsd pãng ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã, tɩ Wẽnnaam sẽn so ziiri la pãng wakat sẽn kõn sa wã paam waoogr bũmba fãa pʋga, a Zezi Kirist maasem yĩnga. Ãmina!

Matiye 5:14-16
[14] Yãmb yaa dũniyã vẽenem. Tẽng sẽn be tãng zug ka tõe n solg ye.[15] Ned ka yõgend fɩtɩl n na n fõgen-a ne peoog ye. A na n dogl-a-la fɩtɩl doagendgã zug t'a kõt neba fãa sẽn be roogã pʋgẽ wã vẽenem.[16] Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yã yãmb tʋʋm sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã. Zuif-rãmbã kʋdem wẽndẽ fɩtla (5.15)

Matiye 6:1-4
[1] Gũus-y y mens n da tʋm tẽebã tʋʋm nebã nin gesg yĩng tɩ b tõe n yãnd yãmb ye. Sã n ka rẽ, yãmb kõn paam keoor yãmb ba sẽn be arzãnã nengẽ ye.[2] Woto yĩnga, fo sã n na n sõng naong rãmba, da kɩt tɩ b peeb baorg fo taoor wa zãmb dãmbã sẽn maand karen-dotẽ la soayã zut tɩ nebã tõe n waoog-bã ye. Mam yeta yãmb sɩd tɩ bãmb zoe n paamda b keoore.[3] La fo sã n kõt naong rãmba, da sak tɩ f nug-goabg bãng f nug-rɩtgã sẽn maand bũmb ningã ye.[4] Woto, fo kũunã na n yɩɩ soosgo, la fo ba sẽn yã tɩ fo soosame n kõ wã, bãmb na keo foom.

Rom Dãmba 12:3-8
[3] Ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan maamã, mam yeta yãmb ned kam fãa t'a ra tags tɩ yẽ yaa tɩrg tɩ looge, n kẽes a tagsd moog ye. La bɩ ned fãa paam tagsd sẽn zemse, t'a tõe n paam sik-m-menga, tɩ zems ne tẽeb ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã.[4] Sɩd me, a wa tõnd yĩngã sẽn ya a yembr n tar wil wʋsgã, la tɩ wilã fãa tʋʋm ka yembrã,[5] woto me, baa ne tõnd sẽn ya wʋsgã, tõnd lagem n yaa yĩng a yembr Kiristã pʋgẽ, n ya wil ne taaba.[6] La tõnd paama kũun toay-toayã, n zems ne bark ning Wẽnnaam sẽn maan tõndã: Sã n yaa pĩnd-n-bãngr goama, bɩ a zemsd ne tẽebã.[7] Sã n yaa yel-gesg tʋʋmde, bɩ a yɩ ne tʋʋmd tagsgo. Bɩ ned ning sẽn zãmsd neb wɩng ne zãmsgã.[8] Ned ning sẽn sagend nebã, bɩ a wɩng ne saglgo. Ned sã n ya kõata, bɩ a kõ ne sik-m-menga. Sẽn yaa-a taoor soaba, bɩ a maan a tʋʋmd ne a sũur fãa. Sẽn yaa-a nimbãan-zoɛta, bɩ yɩ ne sũ-noogo.

1 KORẼNT 12:1-11
[1] M ba-biisi, mam ka rat tɩ yãmb zĩnd zɩɩlem pʋgẽ Sɩɩg-sõng kũunã yell wɛɛngẽ ye.[2] Yãmb mii yãmb sẽn dag n ket n ya nin-zaalse, tɩ yãmb sũyã loe ne wẽn-naands sẽn ya mugsi, tɩ y ka tõe n lak ne-bã.[3] Yaa rẽ yĩng tɩ mam yet yãmb tɩ ned ka be, Wẽnnaam Sɩɩgã sẽn na n tus-a t'a yeel tɩ kãab wẽng n be a Zezi zug ye. La ned baa a yembr me ka tõe n yeel t'a Zezi yaa Zu-soaba, sã n ka Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yeel ye.[4] Kũunã yaa toay-toaya, la yaa Sɩɩg a yembr n kõte.[5] Tʋʋmã sẽn tʋmd to-to wã yaa toay-toaya, la yaa Zu-soab a yembr yĩng la b tʋmda.[6] Tʋʋmã yaa toay-toaya, la yaa Wẽnnaam a yembr n tʋmd fãa neba fãa pʋse.[7] Sɩɩgã belem pukda ned kam fãa vɩɩmẽ, nebã fãa sõngr yĩnga.[8] Sɩd me, Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a yembr yam gomde, n kõ ned a to bãngr gomde, la yaa Sɩɩg a yembr n maand rẽ.[9] Sɩ-kãng kõta ned a to tẽebo, n kõ ned a to maagr kũuni, la yaa Sɩɩg a yembre.[10] Wẽnnaam Sɩɩgã kõta ned a to bõn-bãn maaneg kũuni, n kõ ned a to pĩnd-n-bãngr gomde, n kõ ned a to pãn-tõog tɩ bãng sɩɩsã n welg taaba, n kõ ned a to gom-zẽn buud toay-toaya, la ned a to gom-zẽn deesgo.[11] Yaa Sɩɩg a yen tãa n maand bõn-kãensã fãa, n pʋɩt kũunã n kõt ned kam fãa wa b sẽn data.

Mossi (SB) 1998
No Data