A A A A A

Additional: [Suicide]


Zã 10:10
Wagdr sã n wa n watẽ, yaa tɩ zu, n kʋ, la a sãame. La mam waame tɩ piisã na paam vɩɩm, la tɩ b na paam-a sõama.

1 ZÃ 4:4
Ne yãmba, mam kom-bõonego, yãmb yaa Wẽnnaam kamba, la y tõoga belgr no-rɛɛsdbã, bala, soab ning sẽn be yãmb pʋgẽ wã yɩɩda sẽn be-a dũniyã pʋgẽ wã.

Mark 16:16
Ned ning fãa sẽn na tẽ, tɩ b lis-a, a na paam fãagre. La ned ning fãa sẽn kõn tẽ na kong bʋʋm.

Rom Dãmba 8:1-2
[1] Woto yĩnga, sɩbgr ka be neb nins sẽn be Zezi Kirist pʋgẽ n kẽnd wa sẽn zems Wẽnnaam Sɩɩgã raabã la ka yĩng ratmã zut ye.[2] Sɩd me, Sɩɩg sẽn kõt vɩɩm a Zezi Kirist pʋgẽ wã tõog yolsa maam ne yel-wẽnã tõogo, la ne kũum tõog yembdo.

Rom Dãmba 8:38-39
[38] Bala, mam sũur keemame tɩ kũum, wall vɩɩm, wall malegse, wall pãn-soaadba, wall bũmb sẽn be moasã, wall bũmb sẽn wata,[39] wall pãense, wall yĩngr neba, wall tẽngr neba, wall bõn-naandg a to baa a yen kõn n welg tõnd ne Wẽnnaam nonglem sẽn be tõnd Zu-soab a Kirist Zezi pʋgẽ wã ye.

Matiye 27:3-4
[3] A Zudase, soab ning sẽn yõk a Zezi n kõ wã sẽn yã tɩ b kaoo a Zezi bʋʋd tɩ na n yɩ kũumã, a sũurã sãamame, la a talla wanzuri ligd pis-tã wã n wa n na n lebs maan-kʋʋdbã kãsem-dãmbã ne tẽngã nin-kẽembã la a yeel-ba:[4] Mam beegame, mam sẽn zãmb rao-kãng sẽn ka tar yellã tɩ b yõk-a wã yĩnga. La b leoka yẽnda n yeele: Tõnd toogo? Paka foom.

Mossi (SB) 1998
No Data