A A A A A

Additional: [Abomination]


Yɛl Pukr Sebre 21:27
Bũmb sẽn ya rẽgdo, wall ned ning sẽn maan wẽnga wall a yagd zĩrẽ kõn kẽ be ye. Yaa neb nins yʋy sẽn gʋls pe-bilã vɩɩm sebrẽ wã bal n na n kẽ.

Mark 13:14
Yãmb sã n wa n yã "sãoong bõn-wẽngã" t'a be zĩig ning sẽn ka zems t'a beẽ wã - bɩ sẽn karemd-a wã wʋm a võor sõama - bɩ neb nins sẽn be Zude soolmẽ wã zoe n dʋ tãensã.

Matiye 24:15
Yaa woto yĩng tɩ yãmb sã n yãnd sũ-sãoong bõn-wẽngã Wẽnnaam no-rɛɛs a Daniyɛl sẽn dag n gom a yellã sẽn be zĩ-sõngẽ wã, bɩ sẽn karemd-a wã gũusi,

Rom Dãmba 1:26-27
[26] Dẽ n kɩt tɩ Wẽnnaam bas-b tɩ b maan yĩng ratem sẽn paoogd neda. Bala, bãmb pagbã basa gãag ning sẽn zems Wẽnnaam sẽn seglã n maand sẽn ka segd ye.[27] Raopã me basa pagbã gãag sẽn zems Wẽnnaam seglsã, tɩ ratem taab yĩngã rɩt bãmb wa bugum. B maanda yãnde, rao ne raoa, la b yĩnsã paamda sɩbgr sẽn zemsd ne b menengã sẽn wat ne bũmb ningã.

Mossi (SB) 1998
No Data