A A A A A

Additional: [Slavery]


1 KORẼNT 7:21
Wẽnnaam sẽn wa n bool foomã, rẽ tɩ f yaa yamba? Da maan yɩɩr ye. La f sã n tõe n paam lohorem, da bas tɩ loog ye.

1 PIYƐR 2:16-18
[16] Kẽn-y wa burkĩmba, la y ra sak tɩ yãmb lohormã yɩ pʋ-toog lillidg ye. Bɩ y tʋm wa Wẽnnaam tʋmtʋmdba.[17] Waoog-y neba fãa. Nong-y y ba-biisã, la y zoe Wẽnnaam. Waoog-y rĩma.[18] Tʋmtʋmdba, sak-y y zu-soben-dãmba la y zoe-ba. La ka zu-soben-dãmb nins sẽn ya nin-sõama la sũ-bʋgsem dãmbã bal ye. Sak-y neb nins sẽn ya

1 Timote 1:10
la yĩng ratem yemse, la raop bɩ pagb sẽn gãe taaba, la yem-koaasdba, la zĩrĩ yagdba, la zĩrĩ kaset rãmba, la bũmb nins a taab sẽn kɩɩsd koe-sõngã maandbã yĩnga.

1 Timote 6:1
Bɩ neb nins sẽn be yembd pʋgẽ wã ges b mens zu-soben-dãmbã wa neb sẽn zems ne waoogr fãa, tɩ b ra wa n paoog Wẽnnaam yʋʋrã la tẽeb zãmsgã ye.

Kolos 3:22
Tʋmtʋmdba, sak-y y dũni zu-soben-dãmbã bũmb fãa pʋgẽ. Da sak-y bãmb b nifẽ bala, tɩ wẽnd wa yãmb baood n maana sẽn noom ninsaalb ye. Sak-y bãmb ne y sũyã fãa, Zu-soabã zoees pʋgẽ.

Kolos 4:1
Zu-soben-dãmba, yao-y y tʋmtʋmdbã ne tɩrlem la wa sẽn zemse, yãmb sẽn mi tɩ yãmb me tara Zu-soab arzãn pʋgẽ wã yĩnga.

Efɛɛz 6:5-9
[5] Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,[6] la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.[7] Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,[8] tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.[9] La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.

Galat 3:28
Ka leb n be tɩ m yaa Zuif bɩ Gɛrka, yamb bɩ burkĩna, dao bɩ pag ye, bala, yãmb fãa yaa yembr a Zezi Kirist pʋgẽ.

Galat 5:1
Kirist yolsa tõnd tɩ d na vɩ ne lohorem. Dẽ yĩngã, yals-y kãenkãe n da leb n kẽes y mens yembdẽ ye.

Luk 4:18
Zu-soabã Sɩɩg bee mam zugu, tɩ bõe, b pʋdga b kaam mam zugu, tɩ m tõe n bels sũ-sãoong rãmba, tɩ m togs naong rãmbã koe-noogã. Bãmb tʋma maam tɩ m tʋg n moon yemsã yolsg koɛɛga, la m moon n togs zoensã, tɩ b na n leb n paama b nini, tɩ m kɩt tɩ neb nins b sẽn namsdã loog ne lohorem,

Filemo 1:16
La ka tɩ reeg-a wala yamb ye, la yaa reegr sẽn ya neer n yɩɩd yamba, reeg yẽnda wa ba-bi-nongre. Yẽ yaa mam ba-bi-nongre, la a leb n yaa fo ba-bi-nongr n yɩɩda. Sã n ya yĩnga pʋga wala sã n ya Zu-soaba tũudum pʋga.

Tit 2:9-10
[9] Sagl yemsã tɩ b sak b zu-soben-dãmba bũmb fãa pʋgẽ, n maan sẽn noom-ba, la b ra yɩ kɩɩsdb ye,[10] la b ra zuk bũmb ye, la b maan pʋ-peelem sõama wakat fãa, t'a tõe n kɩt tɩ Wẽnnaam sẽn ya tõnd fãagdã koɛɛgã paam waoogr bũmb fãa pʋgẽ.

Luk 12:47-48
[47] Tʋmtʋmd ning sẽn mi a zu-soab raabo, n yaool n ka segl bũmbu, la a ka maan a zu-soabã sẽn datã, b na n pãb-a la wʋsgo.[48] La ned ning sẽn ka mi a zu-soabã raabo, n maan tʋʋmd sẽn tog ne sɩbgre, b na n pãba yẽ bilfu. B sã n kõ ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la bũmb wʋsgo. La b sã n gũnug ned bũmb wʋsgo, b na n sok-a-la wʋsg n yɩɩda.

1 Timote 6:1-2
[1] Bɩ neb nins sẽn be yembd pʋgẽ wã ges b mens zu-soben-dãmbã wa neb sẽn zems ne waoogr fãa, tɩ b ra wa n paoog Wẽnnaam yʋʋrã la tẽeb zãmsgã ye.[2] La neb nins zusoben-dãmb sẽn ya tẽedbã, b ka tog n paoog-b n yetẽ tɩ bãmb yaa ba-biis ne taab ye. B tog n tʋma b yĩng sõama n yɩɩda, bala, b yaa tẽedba, la nin-nongds bãmb sẽn maood tɩ maan-b neere.

Efɛɛz 6:5-9
[5] Tʋmtʋmdba, sak-y sẽn so-b yãmb dũni ka wã ne y sũur fãa, ne rabeem la rigbu, wa yãmb sẽn sakd Kiristã,[6] la y ra maan bõn-kãng b nifẽ bala, tɩ ra wa ya wa yãmb maanda sẽn noom ninsaalbã ye. Sak-y bãmba yãmb sẽn ya Kirist tʋmtʋmdb sẽn maand Wẽnnaam daabo ne y sũyã fãa wã yĩnga.[7] Tʋm-y b yĩng ne yamleoogo, wa y tʋmda Zu-soabã yĩnga, la ka wa ninsaal yĩng ye,[8] tɩ yãmb miime tɩ ned kam fãa na n deega a keoor Zu-soabã nengẽ, a wa sẽn zems tʋʋm-sõng ning a sẽn maanã, t'a ya yamb wall burkĩna.[9] La sã n yaa ne yãmb sẽn ya zusob-n-dãmbã, yãmb me tog n maana a woto ne y tʋmtʋmdbã. Da maan-y gãgs ne-b ye, tɩ yãmb miime tɩ bãmb ne yãmb me Zu-soabã bee arzãna, la tɩ Zu-soabã nifẽ, ned ka yɩɩd a to ye.

Mossi (SB) 1998
No Data